Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace výuky projektového a dotačního managementu na oboru Eurospráva: vstříc novým trendům programovacího období 2014-2020
Kód
FRVS2014/215
Řešitel
Rok zahájení
2014
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na inovaci a rozvoj výuky (především) ve studijním programu Hospodářská politika a správa, studijních oborech Eurospráva a Regionální rozvoj, jež jsou vyučovány na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské -Technické univerzity Ostrava (EkF VŠB-TU Ostrava). V těchto studijních oborech jsou od akademického roku 2013/2014 vyučovány nově zavedené předměty Projektový a dotační management v EU A (kód 120353) pro bakalářské studium a Projektový a dotační management v EU B (kód 120354) pro navazující magisterské studium, jež jsou vyústěním procesu re-akreditace studijního oboru Eurospráva, realizovaného již od roku 1998 na EkF VŠB-TU Ostrava. Globálním cílem projektu je udržení kvality a inovace obsahu stávající akreditované koncepce studijního oboru Eurospráva v předmětech zaměřených na praktickou implikaci výdobytků evropského integračního procesu v podobě využití strukturálních fondů EU v ČR. Specifickým cílem projektu je inovace sylabů předmětů a obsahu výukových materiálů ve smyslu jejich přizpůsobení požadavkům Evropské unie v nadcházejícím programovacím období 2014-2020. Dalším specifickým cílem projektu je rozšíření výukových materiálů o praktické úlohy projektového managementu a zajištění interaktivní podpory výuky v rámci systému LMS Moodle realizovaného na VŠB-TU Ostrava. Realizace tohoto projektu zkvalitní výuku, umožní studentům hlubší pochopení dané problematiky a zlepší jejich přípravu pro praxi projektového manažera. Díky zaměření projektu na legislativní a programový rámec EU 2014-2020 budou studenti, po absolvování předmětů, vybaveni nejnovějšími poznatky z teorie a praxe projektového řízení (managementu) v kontextu realizace politiky soudržnosti EU v ČR. Cílovou skupinou projektu jsou studenti bakalářských (v případě předmětu 120353) a navazujících magisterských (v případě předmětu 120354) studijních programů se zaměřením na studijní program Hospodářská politika a správa realizovaný na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. Obsahem projektu bude prohloubení znalostí a dovedností v těchto předmětech inovací osnovy, zavedením systému případových studií, snaha o zlepšení schopností studentů interpretovat zjištěné výsledky a větší zapojení interaktivních prvků do výuky jako například projektový software MS Project nebo uživatelské prostředí pro komunikaci žadatele (příjemce) s administrátorem dotace (např. BENEFIT7, BENE-FILL či eAccount).
Zpět na seznam