Systémové inženýrství a informatika

Studijní program Systémové inženýrství a informatika
Typ studia Doktorské
Studijní obor Systémové inženýrství a informatika
Předseda prof. Ing. Dušan Marček, CSc.
 
Cíle studia
Cílem studia je prostřednictvím vědeckého bádání a samostatné tvůrčí činnosti ve výzkumu a vývoji řešit konkrétní problémy v oblasti systémového inženýrství a manažerské informatiky. Studium je zaměřeno na prohloubení teoretického základu a na rozvoj nejnovějších poznatků světové úrovně v oboru.
Profil absolventa
Specialista, který je schopen na základě systémové analýzy se znalostí moderních metod, prostředků a informačních technologií, s uplatněním systémového přístupu, komplexně řešit složité problémy s ohledem na cíle a potřeby efektivního vývoje ekonomiky. Jde o odborníka připraveného k samostatné vědecké práci spojené s analýzou a projektováním složitých informačních systémů, s tvorbou organizačních projektů, s plánováním, řízením a kontrolou realizace navržených projektů, s kvantitativní podporou managementu.


© 2019 VŠB-TU Ostrava