Podniková ekonomika a management

Studijní program Ekonomika a management
Typ studia Doktorské
Studijní obor Podniková ekonomika a management
Předseda prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc.
 
Cíle studia
Stěžejním cílem studia je zajistit účelně předmětově a projektově propojenou přípravu budoucích absolventů tohoto oboru. To znamená, že získají inovačně adekvátní znalosti a dovednosti, které se týkají systematiky vědecké práce, dále znalostí metodologie a metod pro formulaci i verifikaci vědecko-výzkumných a poznatkových hypotéz pro řešení praktických rozhodovacích situací, které směřují k zajištění růstu výkonnosti v prvé řadě podnikatelských subjektů a k tvorbě přidané hodnoty. Získávání těchto znalostí, případně dovedností, je orientováno do odborných oblastí podnikové ekonomiky, managementu, marketingu, podnikových financí a obchodního práva. Konečná cílová aplikace nabytých poznatků v rámci studia směřuje ke zpracování invenční doktorské disertační práce. Významným cílovým aspektem studia je také studium problematiky lidského potenciálu. Během studia je vyvíjeno úsilí pro zajištění znalostní a dovednostní připravenosti absolventů jak domácích, tak zahraničních tak, aby tato byla srovnatelná s požadavky, které jsou na její úroveň kladeny na významných univerzitách v zahraničí.
Profil absolventa
Absolventi tohoto oboru doktorského studia jsou fundovaně připraveni pro efektivní studiem získaných znalostí a dovedností jak v oblasti jejich možné další vědecko-výzkumné činnosti, tak pro práci v subjektech, které potřebují realizaci moderních poznatkových i znalostních inovací v praxi. Absolventi jsou schopni dále rozvíjet, projektově zpracovávat a aplikovat nabyté znalosti a dovednosti z odborných oblastí, které se týkají podnikové ekonomiky, managementu, marketingu, podnikových financí a obchodního práva. Jejich aplikace umožní růst výkonového a účelového efektu, tj. v prvé řadě podnikem vytvářené přidané hodnoty, případně efektu v rámci výzkumných aktivit. Tyto znalosti a dovednosti, které jsou studijně zaměřeny na všechny dílčí funkce komplexního manažerského procesu včetně analytických činností, systémy komunikace a rozhodování, jsou absolventi připraveni účelně integrovat a zajistit realizaci synergických efektů vedoucích k růstu výkonnosti organizací. V těchto mohou absolventi působit ať již jako manažeři různých řídících stupňů, resp. jako poradci, specialisté apod., a to jak doma, tak v zahraničí s ohledem na zajišťovanou úroveň odborné cizojazyčné připravenosti absolventů.


© 2019 VŠB-TU Ostrava