Ekonomie

Studijní program Ekonomické teorie
Typ studia Doktorské
Studijní obor Ekonomie
Předseda doc. Ing. Martin Macháček, Ph.D.
 
Cíle studia
Cílem doktorského studia v oboru Ekonomie, které je určeno jen studentům s hlubokým zájmem o ekonomickou teorii, je především vytvoření teoretického základu pro jejich hluboký vhled do makroekonomických a mikroekonomických procesů. Současně jde o jejich vybavení co nejširším spektrem metodických prostředků poznávání ekonomické reality, které jim umožní orientaci v síti ekonomických vztahů ve světovém globalizovaném hospodářství. Důležitým cílem je i seznámení doktorandů s generací světové a české ekonomie.
Profil absolventa
Absolvent doktorského studia v oboru Ekonomie je vědomostně a dovednostně vybaven tak, aby byl schopen porozumět hospodářskému, a v této souvislosti i politickému, životu společnosti, a to v celistvosti a v souvislostech. Na základě tohoto porozumění je schopen analyzovat chování ekonomických subjektů, ať již jde o jednotlivce, domácnosti, podniky nebo vládu v kontextu dané národní či globalizované ekonomiky. Struktura studia v oboru Ekonomie umožňuje, aby se jeho absolventi uplatnili v oblasti pedagogizace ekonomických disciplín na vysokých a středních školách, v ekonomickém výzkumu, v mezinárodních ekonomických organizacích, v ekonomicky zaměřených masmédiích a v analytických činnostech na makro i mikroúrovni. Vzhledem k širokému teoretickému základu kvalifikace absolventů lze předpokládat jejich značnou adaptabilitu ve vztahu k jednotlivým činnostem v rámci ekonomie a ekonomiky.

© 2019 VŠB-TU Ostrava