Více o ústavu

KDO JSME
Ústav oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava byl zřízen podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů a Statutu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava jako fakultní pracoviště EkF VŠB-TU Ostrava.
Na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti č. M - 754/2002 ze dne 28. 5. 2002 - viz. dopis z Ministerstva spravedlnosti (formát: PDF, 203 kB) - v souladu s ustanovením zákona 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, § 6 vyhlášky č. 37/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl Ústav oceňování majetku při Ekonomické fakultě Vysoké koly báňské - Technické univerzity Ostrava, se sídlem v Ostravě-Porubě, P. O. Box 11, PSČ 700 32, IČO: 61989100 zapisuje do prvního a druhého oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných na znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého ceny a odhady podniků, nemovitostí, movitého majetku, pohledávek a cenných papírů.

DALŠÍ
Organizační schema (formát: PDF, 314 kB)
Statut (formát: PDF, 80 kB)
Řád celoživotního vzdělávání (formát: PDF, 243 kB)JAKOST
Již od roku 2005 má náš ústav samostatný certifikát jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001 pro procesy: Oceňování majetku, soudní znalectví, pořádání kurzů a seminářů v oblasti soudního znalectví.
Politika jakosti (formát: PDF, 210 kB)

PROJEKTY
"Kurzy dalšího vzdělávání profesních skupin v oblasti soudního znalectví a oceňování majetku", reg. číslo CZ.04.1.03/3.215.2/0328. Tento projekt byl podán v rámci 2. výzvy Opatření 3.2. OP RLZ (formát PDF, 187 kB)

Ústav oceňování majetku (dále jen ÚOM) je vzdělávacím, poradenským, zpracovatelským a výzkumným pracovištěm odborně zaměřeným do těchto hlavních oblastí:

Vzdělávací činnost

ÚOM připravuje spolu s katedrami EkF a ostatními fakultami VŠB-TU Ostrava uskutečňování bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů.
Formou specializačního studia (kurzy celoživotního vzdělávání) připravuje především odborníky z praxe pro znaleckou činnost v technických a ekonomických oborech ve smyslu § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a pro získání vázané živnosti v oboru oceňování majetku podle § 24 zákona č.455/1991 (živnostenský zákon) v platném znění, dále pak pro činnost správců konkurzních podstat, insolventních správců, atd.

Znalecká činnost a zpracování znaleckých posudků

ÚOM s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady podniků (obchodních závodů), nemovitostí (nemovitých věcí), movitého majetku, nehmotného majetku, pohledávek, cenných papírů a účetní evidence včetně daňové specializace podle zadání státních orgánů, policie, právnických i fyzických osob, atd. vypracovává znalecké posudky, studie či odborná vyjádření pro státní i komerční sektor společnosti.

Vědeckovýzkumná a konzultační činnost (VVČ)
ÚOM rozvíjí VVČ především v oblasti metodiky technického znaleckého posudku včetně souvisejících oblastí ekonomických a technicko právních.

Pořádání sympozií, seminářů a konferencí
ÚOM pořádá krátkodobé kurzy a semináře pro znalce, oceňovatele i širší odbornou veřejnost a to hlavně se zaměřením na odbornou problematiku. To představuje realizaci monotématických kurzů a seminářů na aktuální témata.

Shrnutí
ÚOM zpracovává cenové studie, zprávy, posudky a audity, zejména pro potřeby posouzení významných investic peněžních ústavů a státních orgánů, pro potřeby orgánů činných v trestním řízení, soudů popř. jiných státních orgánů, právnických a fyzických osob, ve výše vymezeném rozsahu. Provádí oceňování podniků nebo jejich dílčích částí, zajištuje školení znalců a odhadců v oblasti oceňování a účetní evidence.
Samozřejmostí, vyplývající ze samotné podstaty členů ústavu a v návaznosti na uplatňovanou politiku jakosti v rámci ISO 9001 je korektní, etické a přímé jednání všech členů našeho ÚOMu.


© 2019 VŠB-TU Ostrava