Více o ústavu

KDO JSME
Ústav oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava byl zřízen podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů a Statutu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava jako fakultní pracoviště EkF VŠB-TU Ostrava.

Ústav oceňování majetku (dále jen ÚOM) je vzdělávacím, poradenským, zpracovatelským a výzkumným pracovištěm odborně zaměřeným do těchto hlavních oblastí:

Vzdělávací činnost

ÚOM připravuje spolu s katedrami EkF a ostatními fakultami VŠB-TU Ostrava uskutečňování bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů.
Formou specializačního studia (kurzy celoživotního vzdělávání) připravuje především odborníky z praxe pro znaleckou činnost v technických a ekonomických oborech ve smyslu § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a pro získání vázané živnosti v oboru oceňování majetku podle § 24 zákona č.455/1991 (živnostenský zákon) v platném znění, dále pak pro činnost správců konkurzních podstat, insolventních správců, atd.

Znalecká činnost a zpracování znaleckých posudků

ÚOM s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady podniků (obchodních závodů), nemovitostí (nemovitých věcí), movitého majetku, nehmotného majetku, pohledávek, cenných papírů a účetní evidence včetně daňové specializace podle zadání státních orgánů, policie, právnických i fyzických osob, atd. vypracovává znalecké posudky, studie či odborná vyjádření pro státní i komerční sektor společnosti.

Certifikační orgán
Certifikuje experty pro oceňování majetku dle ČSN EN 17024 ISO/IEC.

Vědeckovýzkumná a konzultační činnost (VVČ)
ÚOM rozvíjí VVČ především v oblasti metodiky znaleckého posudku včetně souvisejících oblastí ekonomických a technicko právních. Zaměřuje se na výzkum k oceňování hmotného a nehmotného majetku.

Pořádání sympozií, seminářů a konferencí
ÚOM pořádá krátkodobé kurzy a semináře pro znalce, oceňovatele i širší odbornou veřejnost a to hlavně se zaměřením na odbornou problematiku. To představuje realizaci monotématických kurzů a seminářů na aktuální témata.

Centrum pro ekonomiku
Poradenství v oblasti ekonomie, sociologie a politologie.

Shrnutí
ÚOM zpracovává cenové studie, zprávy, posudky a audity, zejména pro potřeby posouzení významných investic peněžních ústavů a státních orgánů, pro potřeby orgánů činných v trestním řízení, soudů popř. jiných státních orgánů, právnických a fyzických osob, ve výše vymezeném rozsahu. Provádí oceňování podniků nebo jejich dílčích částí, zajištuje školení znalců a odhadců v oblasti oceňování a účetní evidence. Provádí certifikace expertů a ekonomické poradenství.
Samozřejmostí, vyplývající ze samotné podstaty členů ústavu a v návaznosti na uplatňovanou politiku jakosti v rámci ISO 9001 je korektní, etické a přímé jednání všech členů našeho ÚOMu.


© 2019 VŠB-TU Ostrava