Zahraniční partneři a dohody

 

V současné době  VŠB- TU  Ostrava spolupracuje s neustále se rozšiřujícím spektrem zahraničních univerzit, výzkumných ústavů, firem a jiných institucí.
Našimi geograficky a strukturálně nejbližšími partnery jsou především polské univerzity (AGK Krakow, PS Gliwice, TU Opole, TU Czenstochowa ). Ku prospěchu této spolupráce významně přispívá také minimální jazyková bariéra. Celoškolské smlouvy se navíc staly podnětem k uzavření řady doplňujících fakultních a katedrálních dohod.
Mezi VŠB - TU Ostrava a těmito univerzitami probíhá reciproční výměna pedagogických a vědeckých pracovníků, za zvýhodněných podmínek je poskytována možnost účasti na významných vědeckých konferencích, jsou řešeny společné výzkumné projekty, zpracovávány učební texty. Zástupci partnerských škol jsou členy našich vědeckých rad, oborových komisí, účastní se habilitačních a profesorských řízení. Stejné aktivity jsou vyvíjeny i opačným směrem.
Mezi tradičními partnery zaujímá významné místo TU - Bergakademie Freiberg, s jejímiž pracovišti existují intenzivní kontakty již od roku 1960. Výhodnost této spolupráce je výrazně umocňována skutečností, že TU - BAF získává každoročně nemalé prostředky (především z DAAD, v menší míře ze saských ministerstev a z EU) na podporu společných projektů se zeměmi střední a východní Evropy. Vzhledem k oboustrannému zájmu o úzkou vzájemnou spolupráci a tradičním i novým osobním a institucionálním vazbám proudí značná část těchto prostředků na nejrůznější formy spolupráce - výzkumné projekty, krátkodobé stáže doktorandů, hostování profesorů, studentské praxe a exkurze, diplomové práce, semináře, konference apod.
Objem spolupráce s jinými německými univerzitami je menší, odehrává se buď na fakultní úrovni nebo v rámci různých evropských programů. Jedná se např. o TU Drážďany, Universität  Karlsruhe a TU Clausthal.
Objem spolupráce s zeměmi bývalého východního bloku je řádově nižší (Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, země bývalé Jugoslávie), avšak objevují se náznaky snah,  dostat spolupráci na úroveň osmdesátých let. Nicméně na různých evropských fórech jsou představitelé těchto zemí zastoupeni v reprezentativních počtech, neboť EU a některé členské země samy sponzorují spolupráci s následnickými státy SSSR v rostoucí míře. V poslední době, po období stagnace, však začínají české vysoké školy opět spolupracovat  s univerzitami v těchto zemích. Po roce 2000 i VŠB- TU Ostrava uzavírá nové  smlouvy, např. se Saratovským gosudarstvenym institutem, s MGIMO Moskva, Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas.
Rozsáhlejší styky by měly být rovněž s Rakouskem, zemí nám blízkou historicky, velikostí i mentalitou. Vzájemné vztahy udržujeme s TU Vídeň a MU Leoben, je však v reálných možnostech obou stran spolupráci rozšířit. Využít je třeba středoevropské iniciativy CEEPUS, která od roku 1996 umožňuje získávat granty podobným způsobem jako v programech EU.
Spolupráce se zeměmi EU se neustále rozšiřuje - mj. i jako důsledek projektů TEMPUS - zahrnuje téměř všechny země evropské patnáctky. Jako nejvýznamnější příklady lze uvést Ecole Centrale de Paris, kde lze na základě vzájemné dohody získávat tzv. dvojjazyčné doktoráty. Dále byly uzavřeny dohody s Ecole des Mines de Nancy a I.N.S.A. Toulouse, týkající se společných doktorandských a postgraduálních kurzů.
Slibně se rozvíjejí styky s italskými partnery - Universitá degli Studi di Verona a Politechnico di Torino,Universitá di Siena. Rok 1994 znamenal významné posílení kontaktů s britskými univerzitami (Sheffield, Huddersfield, Nottingham, Liverpool), z nichž zvláště prestižní University of Nottingham podepsala dohodu na celoškolské úrovni se zaměřením na strojírenství a nové materiály. Původní spolupráce v rámci společných projektů vyústila v hlubší kooperaci s univerzitami v Derby, Newcastle, John Moores University of Liverpool .
Z partnerů v ostatních evropských zemích je nutné uvést Univerzitu  Zürich, GGI Bělehrad, ITC Enschede, Faculté Polytechnique de Mons a BME Gent.
Vysoce prestižní záležitostí pro všechny středoevropské země je spolupráce se zámořskými vyspělými zeměmi, především s USA, Kanadou, Austrálií a Japonskem. Na celoškolské úrovni jsou uzavřeny dohody se SIU Carbondale, Northwest Missouri State University (obě USA), Camosun College and Victoria University (Kanada) a University of Newcastle (Austrálie). Na fakultních úrovních existují navíc smlouvy s University of Wisconsin, University of Chicago (obě USA) a University of Toronto (Kanada). Nejvýznamnější a nejrozsáhlejší je bezesporu kooperace se SIU Carbondale, která započala už v roce 1991.
Do mezinárodní spolupráce univerzity je zapojena i ekonomická fakulta, která však rovněž rozvíjí své vlastní zahraniční  aktivity. V současné době má fakulta uzavřeno 24 bilaterálních dohod s partnery, jejichž přehled je uveden níže.
Seznam celofakultních dvoustranných dohod EkF VŠB-TUO se zahraničními partnery:
 Universität Karlsruhe  Německo
 Steinbeis Universität, Berlin  Německo
 Vysoká odborná škola ISM, Dortmund  Německo
 Akademia Ekonomiczna K.A., Katowice  Polsko
 Polytechnika Lodz, pob.Bialsko Biala  Polsko
 Hornoslezská vysoká škola podnikání Karla Goduli, Chorzow  Polsko
 Wysza szkola biznesu v Dabrowie Gorniczej  Polsko
 Wyzsza szkola bankowa  Polsko
 Univerza v  Mariboru  Slovinsko
 Universitá della Calabria  Itálie
 Fakulta ekon. a manag., Nitra  Slovensko
 Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM, Prešov  Slovensko
 Ekonomická univerzita, Bratislava  Slovensko
 Univerzita Mateja Bela, B.Bystrica  Slovensko
 Žilinská univerzita  Slovensko
 Istanbul Bilgi Üniversitesi  Turecko
 Volgogradskaja akademija gos. služby  Rusko
 MGIMO, Moskva  Rusko
 University of Wisconsin, Milwaukee  USA
 JMU Liverpool  Velká Británie
 Universität  Zürich  Švýcarsko
 Doněckyj gos. těchničeskij universitět  Ukrajina
The Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine  Ukrajina
 Tbilisi State Institute of Economic Relations  Gruzie
 Kauno Technologijos Universitetas  Litva
Kromě těchto dohod  má EkF VŠB-TU Ostrava uzavřeny ještě další bilaterální dohody v rámci programu ERASMUS+, které jsou uvedeny ve složce tohoto programu.

© 2018 VŠB-TU Ostrava