"Stipendium na podporu mobilit VŠB-TUO" (dříve grant MŠMT)

Studenti mají rovněž možnost požádat o "Stipendium na podporu mobilit" na studijní pobyt na zahraniční univerzitě v celém světě, popřípadě na pracovní stáž. Doporučujeme využít tento grant zejména studentům, kteří chtějí studovat

- double degree

- v mimoevropských zemích

- na univerzitě, se kterou nemá naše univerzita bilaterální dohodu (Student si zajistí kontakt na zahraniční univerzitě nebo ve firmě sám)

- nebo mohou využít univerzitní bilaterální dohody s asijskýmí (Korea, Čína, Japonsko, Taiwan, Honkong,atd,) a jinými univerzitami.

Celý pobyt je po studijní stránce administrativně organizován International Office EkF podobně jako program ERASMUS+, po finanční stránce  je organizován Oddělením mobilit studentů VŠB-TUO v Porubě.

POZOR!!!!!!  Student žádá o "Stipendium" dle pokynů Oddělení mobilit studentů VŠB-TUO!!!!!!!

Všechny formuláře pro tento studijní pobyt naleznete v sekci "Formuláře". Bližší pokyny jsou  zveřejněny rovněž v Infoservisu.

Studenti se zúčastní výběrového řízení, které je organizováno Oddělením mobilit v Porubě vždy 2x ročně (v polovině března a začátkem října pro následující semestr). Přesné termíny jsou uveřejňovány na webu, LCD obrazovkách EkF a na nástěnkách International Office. Zájemci o studium nebo stáž v zahraničí musí mít platný jazkový certifikát nebo úspěšně absolvovány jazykové testy, na které je možné se přihlásit pouze prostřednictvím  on-line Přihlášky na jazykový test do 30.9.2018. Pravděpodobný termín testu bude 19.října 2018. Další informace jsou v Aktualitách. 

1) vyplnění potřebných formulářů (pro studijní pobyt)

Vybraní zájemci o studium v následujícím semestru se přihlásí do výběrového řízení, jehož  termín je vždy zveřejněn na našich www stránkách a nástěnkách. K tomuto výběrovému řízení si připraví  požadované dokumenty.

Na webové stránce zvolené univerzity si student ověří, jestli tato univerzita požaduje své vlastní formuláře přihlášky (Learning Agreement), jaké má termíny uzávěrek k podání přihlášky, speciální požadavky (motivační či doporučující dopis, doklad o jazykové úrovni...).
POZOR také na on-line přihlášky některých univerzit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
I když zahraniční univerzita má své vlastní formuláře, studenti jsou povinni vyplnit i standardní formuláře VŠB-TUO.

Learning Agreement 

Příloha k Learning Agreement (rozdílové zkoušky)

Žádost o přidělení stipendia

Účastnická smlouva

 
Pro vyplnění Learning Agreement je nutné, aby si student vybral předměty svého zahraničního studia ze seznamu předmětů nabízených zahraniční univerzitou (nejlépe  je nahlédnout  na www stránky univerzity, které obsahují nejčerstvější informace). „Learning Agreement“, tedy studentův studijní plán (předměty) si zvolí po konzultaci se svým garantem oboru. Garant oboru sestaví se studentem rozpis předmětů, které by měl student absolvovat za období strávené v zahraničí. Tento rozpis bude obsahovat předměty, které student absolvuje v zahraničí - v Learning Agreement. Předměty, které student absolvuje na EkF před nebo po návratu ze zahraniční stáže budou uvedeny v Příloze k Learning Agreement.  Celkový počet kreditů zvolených předmětů by měl být nejméně 30 za semestr (60 za akdemický rok).
 
PROSTUDUJTE SI TAKÉ VELMI PEČLIVĚ Směrnici děkana EkF_SME_09_001 (formát PDF, 833kB) ke studiu v zahraničí, kde naleznete další informace k výběru předmětů.
 

Dokument „Learning Agreement“ podepíše student a garant. "Přílohu k Learning Agreement" podepíše garant.(u studentů 3.ročníku také vedoucí bakalářské práce a u studentů 2.n. ročníku vedoucí DP)

Oba uvedené podepsané dokumenty („Learning Agreement“ a "Příloha k Learning Agreement")  přinese student na International Office EkF. Pracovnice oddělení  dá podepsat všechny dokumenty proděkance pro studium. Podepsané dokumenty si potom student vyzvedne na IO.

Některé zahraniční univerzity vyžadují  ještě také tzv. Transcript of Records, což je výpis předmětů v angličtině, které jste doposud absolvovali na EkF. O tento výpis si můžete požádat na vašem studijním oddělení EkF. 

Potřebné dokumenty jsou poté zaslány buď studentem nebo IO na příslušnou zahraniční univerzitu.

 
Po obdržení dokumentů potřebných  ke studiu (zejména Learning Agreement) obvykle hostitelská univerzita mailem kontaktuje studenta s aktuálními informacemi a různými organizačními záležitostmi (změny studijního plánu, ubytování, příjezd ...). Po jejich projednání obvykle vystaví oficiální potvrzení o přijetí ke studiu (Letter of Acceptance), které odešle spolu s potvrzeným studijním plánem (Learning Agreement)  zpět na International Office. Pokud jsou tyto dokumenty zaslány přímo studentovi, je nutné aby jej student obratem doručil na International Office EkF.
 
Po obdržení potvrzení o přijetí a schváleného LA je nutno začít vyřizovat další formality – finance, pojištění, podle pokynů velvyslanectví vízum nebo povolení k pobytu.
Po vstupu České republiky do EU dochází stále k mnoha změnám týkajících se vízových povinností pro studenty, kteří vyjíždějí do zemí mimo EU. Proto vám doporučujeme, abyste se před svým výjezdem včas na příslušné ambasádě o těchto skutečnostech informovali.
Velvyslanectví dané země v Praze
 

2) ubytování

Některé  zahraniční školy zajišťují studentům ubytování, proto je třeba si pozorně pročíst informace o termínech odeslání přihlášek na ubytování a stáhnout si příslušné formuláře, které najdete na jejich webových stránkách nebo vám budou zaslány spolu s přijímacím dopisem. Na některých univerzitách je nutno rezervovat ubytování s velkým předstihem. Některé univerzity koleje nemají nebo ubytování poskytované univerzitou je příliš drahé, takže si studenti zajišťují sami ubytování v soukromí.

3) pojištění

Z podmínek programu Erasmus+ vyplývá, že student má povinnost uzavřít na dobu zahraničního pobytu cestovní připojištění na léčebné výlohy v zahraničí (např. pobyt v nemocnici). Připojištění lze uzavřít s kteroukoliv zdravotní pojišťovnou, případně bankou nebo cestovní agenturou. Držitelé některých bankovních platebních karet (např. Visa, MasterCard) mají pojištění zahrnuto ve službách banky. Uzavření cestovního připojišťění stvrzuje student podpisem finanční dohody.
 
Student, který se zúčastní zahraničního studijního pobytu, zůstává po celou dobu tohoto pobytu na zahraniční vysoké škole studentem české vysoké školy, tedy jeho základní zdravotní pojištění je hrazeno ze státního rozpočtu.
 

4) Účastnická smlouva (výplata grantu)

Grant ke studiu na zahraniční univerzitě vám bude poskytnut na základě Účastnické smlouvy. 
 
Pokyny pro vyplnění ÚS: vyplňujte na PC! Data zahájení a ukončení mobility v článku 2.2 a 3.1 se musí shodovat s daty v žádosti o poskytnutí stipendia a nesmí přesáhnout období, na které je student přijat ke studiu na zahraniční instituci dle zvacího dopisu.  K výpočtu celkové délky studijního pobytu použijte následující vzorec pro výpočet délky mobility. Výše stipendií do jednotlivých zemí je uvedena v dokumentu Pravidla pro účtování studentských mobilit. Účastnickou smlouvu podepisuje pouze student a ve dvou vyhotoveních dodá na oddělení 9230.
 

5) dodání dokumentů na oddělení Mobilit studentů VŠB-TUO

Dostavíte se k p. Martě Blaštíkové, Útvar Mobility studentů, Rektorát, areál Poruba, dv.č.A 338, tel.: 59 732/4443. Doporučujeme po předchozí telefonické domluvě nebo mailem (marta.blastikova@vsb.cz)
 
S sebou musíte mít tyto dokumenty:
 • Learning Agreement  (potvrzený zahraniční univerzitou)  (pro studijní pobyt) 
 • Letter of Acceptance (zvací dopis)
 • Doklad o připojištění
 • Účastnická smlouva (2x)
 • Žádost o přidělení
 • Kopie dokladu o cestovním zdravotním pojištění                                                                                                                                                                                                                         

Vzhledem k velmi omezeným finančním prostředkům nebude možno zpětně doplácet stipendium těm studentům, kteří si svůj pobyt svévolně prodlouží a přesáhnou dobu studijního pobytu uvedenou v Účastnické smlouvě. Je tedy nezbytné dodržet délku studijního pobytu uvedenou v Účastnické smlouvě a taktéž na shodnou dobu přivézt potvrzení zahraniční univerzity o délce pobytu. Všechny změny týkající se délky pobytu je třeba konzultovat s International Office EkF.
V případě, že doba vašeho pobytu bude kratší než ta, jenž jste uvedli v Účastnické smlouvě, je vaší povinností  přeplatek stipendia vrátit.

 

6) před odjezdem do zahraničí

Studenti musí mít před odjezdem do zahraničí uzavřeno předchozí studium (akademický rok, semestr) a o této skutečnosti budou informovat mailem ing. M.Jaškovou, popřípadě s ní prodiskutují případné nejasnosti, které se mohou vyskytnout.

Pokud tak neučiní, nebudou jim na účet do té doby převedeny finanční prostředky.  Studenti jsou  rovněž povinni se zapsat do vyššího ročníku (pokud jedou na studijní zahraniční pobyt v zimním semestru). Studenti musí rovněž sledovat pokyny  svého studijního oddělení, např. týkající se přihlašování na volitelné předměty, apod.

Studentům, kteří bydlí na kolejích VŠB TUO  rovněž doporučujeme vyřídit si všechny náležitosti týkající se ubytování (zejména svého odjezdu, příjezdu, apod.)

POZOR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Další důležité informace najdete také na stránkách VŠB-TU Ostrava

 

7) studium v zahraničí

Změny předmětů - Changes
Některé zahraniční univerzity nemají pevný studijní program, a proto se může stát, že student po příjezdu zjistí změny ve svém studijním plánu („Learning Agreement“). V tom případě bude student svůj plán modifikovat podle aktuálního programu hostitelské univerzity a uvede je v „Learning Agreement -Changes . Tyto změny nejprve student zkonzultuje s garantem oboru (mailem), přitom mu zašle nascanovaný LA  včetně Changes a také Přílohu k LA (rozdílové zkoušky), aby garant měl přehled, co se studentem konzultuje. Po odsouhlasení garantem nechá student Changes podepsat koordinátorovi hostitelské univerzity a poté je zašle nascanované nebo faxem na International Office EkF. Doporučujeme studentům pro urychlené vyřizování požádat o pomoc své spolužáky na EkF, kteří si na International Office EkF příjdou pro nascanované Changes a zanesou je k podpisu garantovi a podepsané je přinesou zpět. Další administrativní úkony již zajistí International Office EkF.

Během pobytu se student řídí zákony a pravidly hostitelské země a školy.

 

8) po návratu

Po příjezdu zpět je nutnou podmínkou ukončení vaší stáže a uznání studia odevzdání originálů těchto dokumentů:
 • Transcript of Records vydaný zahraniční školou  o úspěšném absolvování studia s přehledem vykonaných zkoušek a kopii projektu, který jste zpracovávali na zahraniční vysoké škole, pokud jste zpracovávali bakalářskou nebo diplomovou práci nebo pracovali na projektu v rámci svého doktorského studia
 • Confirmation of Study Period, 
Oba dokumenty obdržíte od zahraniční univerzity buď před vašim odjezdem do ČR nebo vám budou zaslány dodatečně poštou. Do 14 dnů po návratu navštívíte International Office EkF, kde odevzdáte výše zmíněné dokumenty nebo budete informovat o problémech s jejich získáním, pokud se vyskytly.

Na základě výše zmíněných dokumentů vám International Office EkF vystaví:

Přehled studijních výsledků získaných v zahraničí “ a "Přehled rozdílových zkoušek vykonaných na EkF VŠB TUO" .

 
S těmito dvěma „Přehledy“  navštívíte garanta oboru, který rozhodne o uznání vykonaných zkoušek a započtených kreditech na zahraniční univerzitě, popřípadě o vykonání rozdílových zkoušek. Takto potvrzené dokumenty odevzdáte na International Office EkF, které je předá k potvrzení příslušnému proděkanu pro studium a originály odevzdá na studijní oddělení EkF. Kopie bude uložena na International Office EkF a také na Útvaru mobilit studentů v Porubě.
Postup týkající se uznávání a potvrzování studia v zahraničí je podrobněji popsán ve Směrnici děkana EkF_SME_09_001 (formát PDF,833kB
Známky získané na zahraniční stáži budou v „Přehledu“ uvedeny podle známkové stupnice hostitelské univerzity, případně v systému ECTS. Do vašeho přehledu výsledků v EDISONU se zapisují podle našich konvencí, tj. dle schváleného převodu, který je k nahlédnutí na International Office EkF.
 

DŮLEŽITÉ !! 

Pokud
 • neodevzdáte ve smluvených termínech „Transcript of Records“,
 • nebudou souhlasit předměty v „Learning of Agreement“ a „Transcript of Records“ nebo potvrzená doba pobytu s dobou uvedenou v Účastnické smlouvě,
 • nebudou včas odevzdány zprávy o pobytu v zahraničí,
 • nesplníte své studijní povinnosti v domluveném rozsahu budete muset ve smyslu Účastnické smlouvy vrátit určitou část grantu
 

9) zkušenosti z pobytu

Po návratu studenti  vyplní elektronicky  "Závěrečnou zprávu", která slouží pro hodnocení průběhu studentských stáží a zašlou ji na interoffice.ekf@vsb.cz  a také na marta.blastikova@vsb.cz.

Je to vaše jediná povinnost za to, že vám bylo umožněno studovat v zahraničí ......

 
Kontakty:

Ing. Mária Jašková, Ph.D.
Tel.: xx420-59732/2317
Fax: xx420-596110058
E-mail: maria.jaskova@vsb.cz

Kamila Hueberová
Tel.: xx420-59732/2339
Fax.: xx420-596110058
E-mail: interoffice.ekf@vsb.cz

 

 


© 2018 VŠB-TU Ostrava