Další možnosti studia v zahraničí

 

 
          Norsko      Japonsko       UK
 
Využijte nabídku na STUDIUM V ZAHRANIČÍ a vycestujte za novými zážitky a zkušenostmi. Doba studia je nejvhodnější příležitostí, kdy si můžete otestovat nejen své jazykové znalosti, ale i sami sebe.
Všude ve světě se již stalo běžnou praxí, že část studia na vysoké škole je absolvována v cizím jazyce na některé ze zahraničních univerzit, proto se i Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava snaží svým studentům umožnit výjezd do zahraničí a absolvovat zde jednosemestrální nebo dvousemestrální studijní pobyt. Nejdůležitější podmínkou, jak využít této nabídky, je úspěšné absolvování jazykového testu, z některého světového jazyka (tento test stačí úspěšně vykonat jen jednou za celé studium na EkF VŠB TUO). Více informací o těchto testech se dozvíte v sekci Erasmus+ nebo při aktuálním vyhlašování termínu těchto testů v sekci Infoservis.
Více informací o studiu v zahraničí můžete získat na International Day, který organizujeme na začátku každého semestru nebo přímo na našem International Office  vedle studijního oddělení.

Pamatujte však, že studijní pobyt v zahraničí je třeba vyřizovat nejméně semestr dopředu!!!!!
Pro studenty EkF bakalářského, magisterského i doktorandského studia nabízíme tyto možnosti:
Studenti mají možnost se přihlásit na studijní pobyt na zahraniční univerzity, se kterými má fakulta (nebo univerzita)  podepsané bilaterální dohody v rámci tohoto programu nebo na pracovní stáže v organizacích (student si hledá organizaci sám). Student musí úspěšně vykonat jazkový test a mít splněny všechny studijní povinnosti. Termíny jazykových testů jsou říjen, březen pro studium v následujícím školním roce.
 

2) Studium v rámci programu ERASMUS MUNDUS

 
Studenti mají rovněž možnost požádat o grant MŠMT na studijní pobyt na zahraniční univerzitě v celém světě, popřípadě na pracovní stáž. Student musí úspěšně vykonat jazykový test (pokud jej ještě nemá vykonán) a mít splněny všechny studijní povinnosti. Termíny jazykových testů jsou říjen, březen pro studium v následujícím akademickém  roce. Student žádá o grant MŠMT dle pokynů International Office EkF většinou během června, pro následující kalendářní rok. Formuláře pro tento studijní pobyt naleznete v sekci "Formuláře". Bližší pokyny jsou vždy zveřejněny  na stránkách VŠB TU Ostrava nebo v Infoservisu.

4) Studium Double Degree na EkF

Studenti mají také možnost přihlásit se na studium k získání Double Degree (dvojitý diplom) v některých bakalářských oborech a také v magisterských oborech. V současné době lze získat tento diplom na University of Huddersfield (Velká Británie).
Bakalářské studium je určeno pro studenty 2.ročníků bakalářského studia, kteří mají dobré studijní výsledky a odpovídající znalost cizího jazyka. Tito studenti pak absolvují svůj 3.ročník studia na zahraniční univerzitě, kde musí splnit předepsaný studijní plán a vypracují bakalářskou práci. Po úspěšném absolvování všech zkoušek a obhájení bakalářské práce  je jim udělen na zahraniční univerzitě bakalářský titul.  Po návratu do ČR složí bakalářské zkoušky zde, obhájí bakalářskou práci vypracovanou v zahraničí a je jim udělen český titul "Bc".
Magisterské studium je určeno pro absolventy bakalářského studia, kteří mají dobré studijní výsledky a byli přijati do magisterského studijního programu Ekonomika a management na EkF VŠB-TUO a mají odpovídající znalost cizího jazyka. Tito studenti pak absolvují magisterský studijní program International Business Management na zahraniční univerzitě, kde musí splnit předepsaný studijní plán a vypracují diplomovou práci. Po úspěšném absolvování všech zkoušek a obhajení diplomové práce  je jim udělen na zahraniční univerzitě magisterský titul.  Po návratu do ČR složí státní závěrečné zkoušky zde, obhájí diplomovou práci vypracovanou v zahraničí a je jim udělen český titul "Ing".
POZOR!!! Na rozdíl od bakalářského studijního programu je tento typ studia zpoplatněn.
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  P R E Z E N T A C E  k bakalářskému studiu a k magisterskému studiu


Studenti se hlásí do tohoto programu a procházejí stejnou procedurou jako studenti využívající "Stipendium na podporu mobilit studentů VŠB-TUO".
 
5) Program CEEPUS
Studenti EkF mají také možnost studovat na některé z univerzit zapojených do tématické sítě v těchto zemích: Bulharsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovinsko  a Slovensko nebo se programu CEEPUS zúčastnit jako free mover, v některé ze zemí zapojených do tohoto programu.  Student musí úspěšně vykonat jazykový test (pokud jej ještě nemá vykonán) a mít splněny všechny studijní povinnosti. Termíny odeslání přihlášek jsou pro zimní semestr 15.června  a pro letní semestr 30.října.

 Studentům je vypláceno hostitelskou školou stipendium, domácí škola jim pak proplácí cestovní výdaje nutné na cestu do místa studia a zpět.  !!!!!!!!

Před přihlášením je třeba vždy kontaktovat  International office EkF, kde získáte další informace

6) Studium v rámci bilaterálních dohod VŠB-TU Ostrava nebo EkF VŠB-TUO - zejména KOREA, TAIWAN, ČÍNA, HONGKONG a další
Studenti mají rovněž možnost  studovat v rámci dohod uzavřených univerzitou nebo fakultou  Celý pobyt je administrativně organizován International Office EkF ve spolupráci s Oddělením Mobility studentů na Rektorátě v Porubě. Student se řídí stejnou procedurou jako v programu ERASMUS+. Doporučujeme tento grant zejména studentům, kteří již vyjeli v rámci programu ERASMUS+ a chtějí studovat další semestr nebo rok v zahraničí. Nabídka je ale otevřena pro všechny studenty po úspěšném absolvování 1.ročníku studia.  Student musí úspěšně vykonat jazykový test (pokud jej ještě nemá vykonán) a mít splněny všechny studijní povinnosti. Termíny jazykových testů jsou říjen, březen pro studium v následujícím školním roce. Student si může rovněž požádat o "Stipendium na podporu mobilit- dříve grant MŠMT.  Bližší pokyny jsou vždy zveřejněny  na stránkách VŠB TU Ostrava nebo v Infoservisu

PROSTUDUJTE SI TAKÉ VELMI PEČLIVĚ Směrnici děkanky EkF_SME_09_001 (formát PDF,833kB) ke studiu v zahraničí, kde naleznete další informace k výběru předmětů.

7) Nabídka dalších stipendií, grantů a nadací
Studenti mají také možnost využít individuálně nabídky stipendií a grantů různých organizací a agentur jako je DAAD, AKTION, apod., které se již většinou specializují na konkrétní země.Webové adresy těchto organizací, popřípadě nadací  naleznete v sekci "Užitečné odkazy" nebo v sekci "Ostatní nabídky, programy, stipendia" a hlavně čtěte Infoservis, kde jsou uveřejněny informace o aktuálních nabídkách.
 
8) Nabídka celostátních stipendijních konkurzů
Uchazeči podávají přihlášky v určených termínech  (Akademická informační agentura), kde jsou uvedeny nabídky na stipendijní pobyty v zahraničí. 
 
9) Zajímavé informace také na serveru www.staze.cz

© 2019 VŠB-TU Ostrava