Praktické stáže

ERASMUS +

V rámci tohoto programu je umožněno studentům vycestovat do zahraničí nejen na studijní pobyty, ale i na praktické stáže

NABÍDKA pracovních stáží

Celoevropský vyhledávač  stáží  ERASMUSINTERN 

Možnost nalezení stáží také  na www stránkách různých agentur nebo přímo na stránkách organizací a firem v celé EU.

Zajímavé informace také na serveru www.staze.cz

Můžete také zkusit najít tipy na stáže na veřejně přístupném serveru se zkušenostmi studentů z těchto stáží.

STÁŽE studentů EkF:

Podmínky účasti

Studijního pobytu v rámci programu Erasmus+ se může student zúčastnit za následujících podmínek:

 • Student, který vyjíždí na studijní pobyt do zahraničí, musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na EkF VŠB-TUO
 • Studovat může prezenční, kombinovanou i distanční formou studia.
 • Prioritou VŠB-TUO je zprostředkovat praktické stáže studentům, kteří mají praxi jako součást svého studijního programu.
 • Pro pracovní stáže musí student EkF rovněž úspěšně absolvovat jazykový test (koná se v určených vyhlašovaných  termínech) a na stáž se přihlašuje ve stejných termínech jako studenti na studijní pobyt v zahraničí, popřípadě individuálně na International Office EkF (v případě odlišné doby pobytu než v rámci jednotlivých semestrů).

Podmínky praktické stáže

 • Délka praktické stáže je minimálně 2 měsíce a maximálně 12 měsíců.
 • Student musí být po celou dobu svého výjezdu řádně zapsán ke studiu na EkF VŠB-TUO.
 • Praktickou stáž mohou studenti absolvovat v každé zemi zapojené do programu Erasmus+ kromě České republiky a země svého pobytu.
 • Praktická stáž se musí uskutečnit v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo i v jiné organizaci.
 • Praktická stáž se nesmí uskutečnit v institucích EU.
 • Jedná se o práci na plný pracovní úvazek podle předem dohodnutého pracovního plánu.
 • Student musí být před odjezdem vybaven schváleným a podepsaným plánem praktické stáže (Learning Agreement for Traineeship).
 • Po ukončení praktické stáže na zahraniční instituci si musí student vyžádat potvrzení o délce praktické stáže.

 Student obdrží stipendium od vysílající univerzity stejně jako v případě studijního pobytu.

 

Zájemci o stáže:

Zájemci o stáže postupují stejně jako zájemci o studium v rámci programu Erasmus+.

Vysíláni studenti na zahraniční studijní nebo pracovní pobyt v rámci programu Erasmus+ musí splňovat  základní podmínky a pravidla tohoto programu. Pro úspěšné zařazení do výběrového řízení jsou důležité dobré studijní výsledky a znalost jazyka na takové úrovni, která by uchazeči umožňovala studium nebo praxi v cizím jazyce. Vliv na výběr bude mít i motivace uchazeče. Studenti by se rovněž měli seznámit se Směrnici děkanky EkF_SME_09_001 (formát PDF, 833kB) ke studiu v zahraničí. 

 


Studenti se přihlašují  na výjezd do zahraničí v rámci schůzek, které se konají vždy v polovině března a začátkem října a jsou vypsány International Office EkF. Přesné termíny jsou uveřejňovány na webu, LCD obrazovkách EkF a na nástěnkách International Office.  Studenti se mohou přihlásit na stáž i mimo tyto vypsané termíny, ale v tom případě není možné zaručit, že budou ještě  k dispozici finanční prostředky.

Kontaktní osoba na International office EkF pro stáže  je Kamila Hueberová (A 208, kl. 2339, mail: kamila.hueberova@vsb.cz)

 

Vyplnění potřebných formulářů:

Pro výjezd si student připraví tyto dokumenty:
ERASMUS+
 
Potřebné kódy naleznete: 

 

Finance:

Účastnická smlouva (+ přílohy III. a IV) bude vyplněna následovně:

 • Vyplň všechna pole kromě článků 2.4, 2.5, 3,1 a 3,2
 • Tvůj účet musí být vedený v ČR, stipendia nezasíláme na zahraniční účty.
 • Stipendia jsou vyplácena v eurech, proto doporučujeme uvést eurový účet. V případě účtu korunového si ověř, že banka na něj přijímá eurové vklady.
 • Měsíční paušály pro jednotlivé země najdeš zde, přesný výpočet stipendia pro tvůj konkrétní termín můžeš zase ověřit v kalkulátoru
 • Stipendium ti bude vyplaceno maximálně ve dvou splátkách. První z nich obdržíš ještě před odjezdem.

Všechny výše uvedené dokumenty (kromě " Přílohy k LA- rozdílové zkoušky") zašlete mailem na  Útvar Mobility studentů v Porubě, dv.č.A 338, tel.:59 732/5509 (silvie.sosta@vsb.cz)

 

 

Pracovní stáž:

Náplň pracovní stáže si student vyřizuje individuálně nebo i ve spolupráci s garantem oboru (záleží na termínu uskutečnění pracovní stáže). Rovněž si sám zařizuje ubytování v zahraničí.
V případě změn v pracovním plánu má student povinnost je písemně oznámit prostřednictvím formuláře Changes to the Original Learning Agreement ihned, jakmile nastanou. Dokument musí být potvrzen všemi stranami a zaslán fakultnímu koordinátorovi a na odd. 9230 (může být dodáno elektronicky).

V případě, že chcete svůj pobyt prodloužit (či zkrátit) je nutno min. 1 měsíc před vypršením doby platnosti stávající Účastnické smlouvy informovat emailem:

 • Vašeho fakultního koordinátora
 • referenta odd. 9230 (jakub.nemec@vsb.cz)
 • studijní oddělení

Doba pobytu u prodloužení praktické stáže musí přímo navazovat na původní ÚS (tj. začíná den následující po posledním dni na dohodě). V závislosti na stavu finančních prostředků pro daný akademický rok je posouzeno, zda je možné žádosti vyhovět. V případě schválení bude sepsán dodatek k Účastnické smlouvě a doplacena odpovídající výše stipendia. Při prodlužování je potřeba vyplnit nový Learning Agreement všemi stranami a potvrzenou kopii doručit (elektronicky) na odd. 9230.

V případě zkrácení pobytu bude sepsán dodatek k Účastnické smlouvě. Student musí odpovídající část stipendia vrátit zpět. K ukončení zahraničního pobytu student doručí dokumenty na základě pokynů referenta odd. 9230.


 

Před odjezdem:

Studenti před odjezdem do zahraničí musí mít uzavřeno předchozí studium (školní rok, semestr). O této skutečnosti budou informovat mailem ing. M.Jaškovou, popřípadě s ní prodiskutují případné nejasnosti, které se mohou vyskytnout. Pokud tak neučiní, nebudou jim na účet do té doby převedeny finanční prostředky. Studenti jsou rovněž povinni zapsat se do vyššího ročníku (před odjezdem na zahraniční pobyt v zimním semestru). Studenti musí rovněž během zahraničního pobytu sledovat pokyny svého studijního oddělení, např. týkající se přihlašování na volitelné předměty, apod.

Studentům, kteří bydlí na kolejích VŠB TUO  rovněž doporučujeme vyřídit si všechny náležitosti týkající se ubytování (zejména svého odjezdu, příjezdu, apod.) Všichni studenti (i ti, kteří nebydlí na kolejích) si mohou požádat o ubytovací stipendium po dobu pobytu v zahraničí u Ing.Šodkové na stip. oddělení EkF,  B 258.

PROSÍM,  PŘEČTĚTE SI PEČLIVĚ TAKÉ VŠECHNY INFORMACE NA WWW STRÁNKÁCH NAŠÍ UNIVERZITY!!!!!!!!!!!!:

 

Po návratu: 

Po ukončení stáže ihned kontaktujte International Office EkF a doložte následující dokumenty:
 • LA - Traineeship Certificate (2x) - originál potvrzení o délce a výsledcích pracovní stáže (do 14 dní od ukončení stáže)
 • Přehled výsledků pracovní stáže na zahraniční instituci (vám bude vystaven na International Office EkF po obdržení Traineeship Certificate)
 • Závěrečná zpráva. Na kontaktní E-mail, který jste uvedli v Evidenčním listě, Vám budou zaslány instrukce a heslo pro zaregistrování na web, kde vyplníte on-line dotazník. (do 14 dní po ukončení stáže)
 

© 2018 VŠB-TU Ostrava