Informace pro vyjíždějící studenty

 

 

 Když chcete vyjet v programu  Erasmus+      

zmensDSC_7216

Před výjezdem

V průběhu studia v zahraničí

Po návratu

 

 

 

Před výjezdem

1.konkurz

Vysíláni studenti na zahraniční studijní nebo pracovní pobyt v rámci programu Erasmus+ musí splňovat  základní podmínky a pravidla tohoto programu, ale protože počet míst pro studium a stáže v zahraničí je omezen, vypisuje International Office EkF na volná místa do zahraničí konkurz. Pro úspěšné zařazení do výběrového řízení jsou důležité dobré studijní výsledky a úspěšné absolvování jazykových testů (popřípadě doložení získaného jazykového certifikátu).

2.výběr zahraniční univerzity a informační schůzka

Studenti, kteří úspěšně vykonali jazykové testy se dostaví na  povinnou informační schůzku, jejíž termín je vždy zveřejněn na našich www stránkách a nástěnkách. Na této schůzce budou zde seznámeni, jak postupovat při přihlašování v systému EDISON, s výběrem zahraniční univerzity a s dalším postupem při organizaci svého studia v zahraničí.
Volba zahraniční univerzity. Věnujte prosím velkou pozornost výběru své budoucí hostitelské školy.  Prohlédněte pečlivě webové stránky vybrané hostitelské školy, zdali vám skutečně nabízí ke studiu předměty, které ve svém oboru studia a na své úrovni studia potřebujete v daném akademickém roce absolvovat a v jazyce, ve kterém chcete studovat. Doporučujeme prodiskutovat předběžný výběr předmětů na zahraniční škole s garantem oboru.
Na webové stránce zvolené univerzity (viz seznam partnerských univerzit) si student ověří, jestli tato univerzita požaduje své vlastní formuláře přihlášky (Learning Agreement), jaké má termíny uzávěrek k podání přihlášky, speciální požadavky (motivační či doporučující dopis, doklad o jazykové úrovni...)  POZOR také na on line přihlášky některých univerzit !

3.přihláška pro studijní pobyt v zahraničí v systému EDISON - Mobility

- Student si vyplní přihlášku v systému EDISON - Mobility, kde si vybere zahraniční univerzitu. Následně proběhne výběrové řízení na jednotlivé univerzity.  (Na základě výsledků  konkurzu, vašeho výběru a kapacitních možností zahraničních univerzit bude provedeno obsazení studijních míst na zahraničních univerzitách a přihláška bude schválena nebo bude student informován o potřebě vybrat si jinou univerzitu. International Office EkF odešle na zahraniční univerzity nominaci studentů. Pokud studenti budou zahraniční školou akceptováni,  International Office EkF (nebo zahraniční škola)  zašle potvrzující mail.)

- Student si sestaví  ve spolupráci s garantem oboru studijní plán (Learning Agreement) a vybere si předměty svého zahraničního studia ze seznamu předmětů nabízených zahraniční partnerskou univerzitou na jejich www stránkách. Garant oboru sestaví se studentem rozpis předmětů, které by měl student absolvovat za období strávené v zahraničí.(Table A) a předměty, které mu budou uznány z jeho studijního plánu na EkF  a nebude je vykonávat (Table B). Ostatní předměty (povinné i povině volitelné) musí student absolvovat na EkF před nebo po návratu ze zahraniční stáže. Celkový počet kreditů zvolených předmětů by měl být nejméně 30 za semestr.

PROSTUDUJTE SI TAKÉ VELMI PEČLIVĚ Směrnici děkana EkF_SME_09_001 (formát PDF,833kB) ke studiu v zahraničí.
 

- Student v systému EDISON - Mobility  doplní vybrané a garantem schválené předměty, které bude studovat na zahraniční univerzitě,  do tabulky A  ve formuláři Learning Agreement (LA). V případě, že některé vybrané předměty ze zahraniční univerzity v systému EDISON - Mobility  chybí, poznačí student tuto skutečnost do "komentáře" v tomto systému.

- LA bude následně odeslán garantovi, který zkontroluje tabulku A a doplní tabulku B (předměty, které budou studentovi uznány z jeho studijního plánu na EkF- Předměty pro zbavení studijních povinností na EkF), poté bude zkontrolován fakultním koordinátorem.

- Student dokument (Learning Agreement) vytiskne, podepíše a donese na International Office EkF spolu s dokumentem "Příloha k Learning Agreement" (Rozdílové zkoušky) potvrzené garantem

- Pracovnice IO zajistí podpis proděkanky pro studium a odešle na zahraniční univerzitu

Některé zahraniční univerzity vyžadují  také např. Transcript of Records, což je výpis předmětů v angličtině, které jste doposud absolvovali na EkF. O tento výpis si můžete požádat na vašem studijním oddělení EkF nebo potvrzení o jazykové způsobilosti, které vystaví pracovnice IO EkF.
 
Po obdržení přihlášky ke studiu (Learning Agreement) obvykle hostitelská univerzita mailem kontaktuje studenta s aktuálními informacemi a různými organizačními záležitostmi (změny studijního plánu, ubytování, příjezd ...). Po jejich projednání obvykle vystaví oficiální potvrzení o přijetí ke studiu (Letter of Acceptance), které odešle spolu s potvrzeným studijním plánem (Learning Agreement)  zpět na International Office. Pokud je tento dokument zaslán přímo studentovi, je nutné aby jej student obratem doručil na International Office EkF.
 

4.on-line jazyková podpora (OLS)

Evropská komise zavedla v programu Erasmus+ povinné on-line testování jazykové úrovně studentů před studijním pobytem nebo praktickou stáží v zahraničí i po jeho skončení pro všechny mobility trvající dva měsíce a déle. Výsledky testu budou sděleny studentovi a vysílající instituci. Jazyková podpora se týká hlavního pracovního jazyka, nikoliv jazyka země pobytu. Pracovní jazyk student vyplní v Learning Agreementu. On-line jazykový test musí být splněn před podpisem Účastnické smlouvy.

5.ubytování

Některé  zahraniční školy zajišťují našim studentům ubytování, proto je třeba si pozorně pročíst informace o termínech odeslání přihlášek na ubytování a stáhnout si příslušné formuláře, které najdete na jejich webových stránkách nebo vám budou zaslány spolu s přijímacím dopisem. Na některých univerzitách je nutno rezervovat ubytování s velkým předstihem. Některé univerzity (Španělsko, Itálie ) koleje nemají nebo ubytování poskytované univerzitou je příliš drahé, takže si studenti zajišťují sami ubytování v soukromí.

6.pojištění

Z podmínek programu Erasmus+ vyplývá, že student má povinnost zajistit si na dobu zahraničního pobytu pojištění léčebných výdajů platné pro cílovou zemi (např. pobyt v nemocnici v případě úrazu).
Student k Účastnické smlouvě doloží kopii smlouvy nebo originál potvrzení o sjednaném cestovním pojištění (od-do) na celou dobu studia v zahraničí.

I když student disponuje Evropským průkazem zdravotního pojištění (EHIC), neznamená to, že je zdravotní péče v zahraničí bezplatná. EHIC vydaný v ČR se v EU vztahuje na nezbytnou zdravotní péči, za podmínek daných místním zdravotním systémem. Ve většině států se za zdravotní péči a za léky připlácí, částky mohou být velmi vysoké, hradí se spoluúčast nebo lékařský převoz zpět do ČR, který není pokryt zdravotním pojištěním. Proto musí mít student sjednáno cestovní pojištění před výjezdem na studijní pobyt.

7.účastnická smlouva - výplata grantu

Grant ke studiu na zahraniční univerzitě vám bude poskytnut na základě Účastnické smlouvy. 
Dostavíte se k Bc. Daniele Vaňkové, Útvar Mobility studentů, Rektorát, areál Poruba, dv.č. A 338, tel.: 59 732/5459. Doporučujeme po předchozí telefonické domluvě nebo mailem (daniela.vankova@vsb.cz). Na závěr si Účastnickou smlouvu pečlivě pročtěte, abyste věděli, za jakých podmínek bude s vámi dohoda zrušena a vy budete vracet získané prostředky.

Všechny další důležité informace získáte na stránkách Oddělení mobilit VŠB-TUO

8. před odjezdem do zahraničí

Studenti musí mít před odjezdem do zahraničí uzavřeno předchozí studium (akad.rok, semestr) a o této skutečnosti budou informovat mailem ing.M.Jaškovou, popřípadě s ní prodiskutují případné nejasnosti, které se mohou vyskytnout. Pokud tak neučiní, nebudou jim na účet do té doby převedeny finanční prostředky. Po splnění této povinnosti odsouhlasí pracovnice IO EkF výjezd studenta v systému EDISON. Studenti jsou rovněž povinni se zapsat do vyššího ročníku (pokud jedou na zahraniční studijní  pobyt v zimním semestru). Studenti musí rovněž sledovat pokyny svého studijního oddělení, např. týkající se přihlašování na volitelné předměty, apod.

Studentům, kteří bydlí na kolejích VŠB TUO  rovněž doporučujeme vyřídit si všechny náležitosti týkající se ubytování (zejména svého odjezdu, příjezdu, apod.). Všichni vyjíždějící studenti si mohou požádat o ubytovací stipendium po dobu pobytu v zahraničí u Ing.Šodkové  na stip. oddělení EkF - B 258.

 

 

V průběhu studia v zahraničí

1. studium v zahraničí

Zápis na zahraniční univerzitě

Informace o způsobu a termínu zápisu získáte od přijímající instituce. Do domovských stránek konkrétních univerzit můžete nahlédnout zde. Důležité pro vás mohou být zkušenosti nasbírané studenty, kteří na dané univerzitě studovali dříve.

Změny předmětů - Changes

- Některé zahraniční univerzity nemají pevný studijní program, a proto se může stát, že student po příjezdu zjistí změny ve svém studijním plánu („Learning Agreement“- Table A). V tom případě bude student svůj plán modifikovat podle aktuálního programu hostitelské univerzity.

- Tyto změny nejprve student zkonzultuje s garantem oboru (e-mailem) a pak zadá do systému Edison - Mobility - Výjezdy - Změny. Pokud nějaký předmět v seznamu předmětů nabízených zahraniční univerzitou chybí, uvede to student do komentářů (název předmětu a počet kreditů)

- Po schválení garantem  v systému Edison (stav žádosti - Změny schváleny) si student dokument vytiskne (Changes to the Original Learning Agreement“- Tables C+D), podepíše a nechá potvrdit zahraniční univerzitou a poté nascanované zašle na interoffice.ekf@vsb.cz Pracovnice IO zajistí podpis proděkanky pro studium a potvrzený dokument vloží zpět do systému Edison. Změní-li se vaše rozdílové zkoušky, uvede to garant do komentářů.

2. prodloužení studia

Pokud se rozhodnete si během studia v zahraničí prodloužit pobyt v rámci programu Erasmus+, musíte mít potvrzený  písemný  souhlas zahraniční univerzity a domácího fakultního koordinátora (lze v mailové podobě) minimálně 1 měsíc před vypršením doby platnosti stávající Účastnické smlouvy. Zároveň zašlete mailem dotaz na Bc.Danielu Vaňkovou (daniela.vankova@vsb.cz) na možnost získání dalších finančních prostředků k prodloužení studia.
 
Doba pobytu u prodloužení studia na partnerské univerzitě musí přímo navazovat na původní ÚS (tj. začíná den následující po posledním dni na dohodě). V závislosti na stavu finančních prostředků pro daný akademický rok je posouzeno, zda je možné žádosti o prodloužení pobytu vyhovět.
 
V kladném případě požádáte  garanta oboru o prodloužení pobytu (nejlépe e-mailem) a dále postupujete v systému EDISON jako u Změny předmětů - Changes. Pokud jste již jednou Changes použili pro změny v ZS, vytvoříte si další Změny předmětů - Changes tentokráte pro zapsání předmětů, které jste si zvolili pro studium v LS.

V prodloužení studia budete potřebovat:

 • Changes v systému EDISON,  potvrzený všemi stranami 
 • Letter of Acceptance nebo harmonogram (na letní semestr)

Na základě výše uvedených dokumentů bude sepsán dodatek k Účastnické smlouvě.

 

 

Po návratu

1. co po návratu

Potvrzení o studiu

Po příjezdu zpět je nutnou podmínkou ukončení vaší stáže a uznání studia odevzdání těchto dokumentů:
 • Transcript of Records - ORIGINÁL - vydaný zahraniční školou o úspěšném absolvování studia s přehledem vykonaných zkoušek) a kopii projektu, který jste zpracovávali na zahraniční vysoké škole, pokud jste zpracovávali bakalářskou nebo diplomovou práci nebo pracovali na projektu v rámci svého doktorského studia
 • Confirmation of Erasmus+ Study Period - ORIGINÁL
Oba dokumenty obdržíte od zahraniční univerzity buď před vašim odjezdem do ČR nebo vám budou zaslány dodatečně poštou. Do 14 dnů po návratu navštívíte International Office EkF, kde odevzdáte výše zmíněné dokumenty nebo budete informovat o problémech s jejich získáním, pokud se vyskytly.
Na základě výše zmíněných dokumentů pracovnice International Office EkF zavede vaše výsledky do systému EDISON
- Pokud v zahraničí úspěšně absolvujete  všechny zvolené předměty, studijní referentka tyto výsledky zařadí do vašeho OSP v systému EDISON.
- Pokud v zahraničí neabsolvujete všechny zvolené předměty, musíte se dostavit k vašemu garantovi, který rozhodne, jak se bude daná situace řešit.
Postup týkající se uznávání a potvrzování studia v zahraničí je podrobněji popsán ve Směrnici děkana EkF_SME_09_001 (formát PDF, 833kB)
Známky získané na zahraniční stáži budou v systému EDISON uvedeny podle známkové stupnice hostitelské univerzity, případně v systému ECTS. Do vašeho OSP v EDISONU se zapisují podle našich konvencí, tj. dle schváleného převodu, který je součásti výše zmíněné směrnice.

V případě zkrácení pobytu bude sepsán dodatek k Účastnické smlouvě. Student musí odpovídající část stipendia vrátit zpět. K ukončení zahraničního pobytu student doručí dokumenty na základě pokynů referenta odd. 9230.

DŮLEŽITÉ !! 

Pokud
 • neodevzdáte ve smluvených termínech „Transcript of Records“,
 • nebudou souhlasit předměty v „Learning of Agreement“ a „Transcript of Records“ nebo potvrzená doba pobytu s dobou uvedenou v Účastnické smlouvě,
 • nebudou včas odevzdány zprávy o pobytu v zahraničí,
 • nesplníte své studijní povinnosti v domluveném rozsahu
   
  budete muset ve smyslu Účastnické smlouvy vrátit určitou část grantu

2. zkušenosti z pobytu

Zhodnocení pobytu

Po návratu budou studenti kontaktováni mailem k  vyplnění oficiální "Závěrečné zprávy (EU Survey)", která slouží pro hodnocení průběhu studentských stáží

Je to vaše jedina povinnost za to, že vám bylo umožněno studovat v zahraničí....

IMG_0442
 
 
 
Úřední hodiny
 
 

pondělí                  8.30 – 11.00       12.00 – 14.30

úterý                     8.30 – 11.00       12.00 – 14.30

středa                   8.30 – 11.00       12.30 – 14.30

 

Ing. Mária Jašková, Ph.D.
Tel.: xx420-59732/2317
Fax: xx420-596110058
E-mail: maria.jaskova@vsb.cz

Kamila Hueberová
Tel.: xx420-59732/2339
Fax.: xx420-596110058
E-mail: interoffice.ekf@vsb.cz

 

 


© 2019 VŠB-TU Ostrava