Věda a výzkum

Vědecko-výzkumná činnost na Katedře systémového inženýrství se rámcově zaměřuje na oblasti související s implementací informačních systémů, dále ekonometrii a ekonometrickému modelování, a aplikaci pokročilých metod analýzy dat, zejména metodě DEA. Rovněž se členové katedry zabývají aplikací metod vícekriteriálního rozhodování a optimalizace metodami matematického programování. Vědecko-výzkumné aktivity se rovněž zaměřují na modelovou a softwarovou podporou strategického řízení a podporou procesního a projektového řízení, včetně projektování organizačních struktur, a také strategicko-organizačních změn v organizacích.

O výzkumných aktivitách katedry hovoří úspěšně řešené projekty a účast na vědeckých konferencích, v jejichž rámci dochází k výměně zkušeností a poznatků z dané problematiky. Katedra také aktivně spolupracuje s mnoha podniky a organizacemi Moravskoslezského kraje, mezi něž patří Vítkovice, ITS, a.s., ATTN Consulting, s. r. o., Magistrát města Ostravy, ON Semiconductor, Esap Consult s.r.o., CRUX information technology, s.r.o., Tieto Czech s. r. o. (viz. Spolupráce s praxí).

Konkrétní oblasti výzkumu zahrnují:

 • Matematické programování a optimalizace, včetně aplikace fuzzy přístupu
 • Metody vícekriteriálního rozhodování
 • Ekonometrické modelování a analýza časových řad
 • Metoda analýza obalu dat (Data Envelopment Analysis, DEA)
 • Implementace Business Intelligence v řízení organizace při respektování vlivu času na datové struktury
 • Procesní řízení v organizacích
 • Aplikace projektového řízení v organizacích
 • Využití metod a nástrojů organizační diagnostiky při racionalizaci organizačních struktur
 • Modelová podpora strategických změn v organizacích
 • Simulační nástroje pro podporu rozhodování
 • Management rizik v organizacích
 • Řízení neziskových organizací

Pořádáme konferenci s mezinárodní účastí: "Strategic Management and its Support by Information Systems (SMSIS)"

http://www.ekf.vsb.cz/smsis/

Členové katedry v edičních radách významných vědeckých časopisů

Doc. Mehdi Toloo, Ph.D.

člen ediční rady časopisu Computers & Industrial Engineering (IF2016 = 2,623) 

https://www.journals.elsevier.com/computers-and-industrial-engineering/editorial-board


© 2018 VŠB-TU Ostrava