Studium

STUDIJNÍ PROGRAM: SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA
STUDIJNÍ OBOR: SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA
GARANT OBORU: doc. Ing. Jana Hančlová, CSc.

Charakteristika bakalářského studijního oboru Systémové inženýrství a informatika

Obor Systémové inženýrství a informatika vychovává odborníka, který je vybaven dovednostmi systémového přístupu, modelování a schopnostmi aplikovat moderní informační techniky na typické úlohy systému řízení a informačního systému firem, korporací, institucí veřejné správy a ostatních organizací.  Absolvent je schopen řešit dílčí problémy řízení, navrhovat typické úlohy systému řízení a informačních systémů, tvůrčím způsobem řídit rozvoj systémového i aplikačního softwaru, komunikovat s uživateli, odpovídat za provoz a údržbu softwaru. Dále pak může působit jako specialista na projektové řízení, člen projekčních týmů a jako organizační pracovník.

Charakteristika magisterského studijního oboru Systémové inženýrství a informatika

Obor Systémové inženýrství a informatika vychovává odborníka, který je vybaven znalostmi vědeckých nástrojů řízení, dovednostmi systémového přístupu, modelování a projektování a schopnostmi aplikovat moderní výpočetní techniku. Absolvent je schopen komplexně řešit složité problémy na všech úrovních řízení, v různých odvětvích hospodářství s ohledem na cíle a potřeby efektivního vývoje ekonomiky v tržních podmínkách. Absolventi naleznou uplatnění především jako: specialista na nasazování a využívání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, informatik, projektant systémů v oblasti ekonomické, informační, sociální, výrobní či řídicí stránky organizace, specialista na projektové řízení, organizační pracovník.

Charakteristika doktorského studijního oboru Systémové inženýrství a informatika

Cílem studia je prostřednictvím vědeckého bádání a samostatné tvůrčí činnosti ve výzkumu a vývoji řešit konkrétní problémy v oblasti systémového inženýrství a manažerské informatiky. Studium je zaměřeno na prohloubení teoretického základu a na rozvoj nejnovějších poznatků světové úrovně v oboru.

Profil absolventa: specialista, který je schopen na základě systémové analýzy a znalostí moderních metod, prostředků a informačních technologií, s uplatněním systémového přístupu, komplexně řešit složité problémy s ohledem na cíle a potřeby efektivního vývoje ekonomiky. Jde o odborníka připraveného k samostatné vědecké práci spojené s analýzou a projektováním složitých informačních systémů, s tvorbou ogranizačních projektů, s plánováním, řízením a kontrolou realizace navržených projektů, s kvantitativní podporou managementu.


© 2018 VŠB-TU Ostrava