Obor Národní hospodářství

Katedra národohospodářská je oborovou katedrou garantující studijní obor Národní hospodářství, jehož studium vede k pochopení fungování ekonomiky na regionální, národní i evropské úrovni a poznání možností jejího ovlivňování prostřednicím nástrojů hospodářské politiky. Důležitou součástí je také pochopení dopadů praktické hospodářské politiky na firemní praxi, domácnosti a další ekonomické aktéry, stejně tak jako jejich vlivu na podobu hospodářské politiky. V průběhu studia jsou studenti rozvíjeni také v oblasti tvorby analýz a zpracování dat. Kombinace těchto znalostí a dovedností činí z absolventů oboru široce použitelné odborníky v oblastech hospodářské politiky, ekonomického rozvoje, zaměstnanosti a monetární ekonomie.

Absolventi bakalářského studia jsou zaměstnáváni ve firemní i veřejné sféře na pracovních pozicích, které v oblasti jejich odbornosti vyžadují práci s informacemi, hodnocení aktuálního stavu a hledání možností jeho zlepšování. Konkrétně se jedná o pracovní pozice v institucích státní správy a samosprávy, regionálního rozvoje, Úřadu práce ČR či Státním úřadu inspekce práce, v bankovním sektoru, v poradenství, zahraničním obchodě, na pozici HR specialisty atd.

Navazující magisterské studium je zaměřeno na prohloubení teoretických znalostí ve výše uvedených oblastech a na osvojení si sofistikovaných analytických metod. Jeho absolventi se tak stávají vysoce ceněnými odborníky, kteří nachází uplatnění v centrálních a evropských orgánech, prestižních poradenských institucích, v analytických centrech významných bank, manažerských pozicích, ve výzkumu, v politice apod.
 


© 2019 VŠB-TU Ostrava