Aplikovaná ekonomie, specializace Ekonomický rozvoj

Tento prestižní studijní program poskytuje kvalitní vzdělání v oboru ekonomie se zaměřením na její praktické uplatnění v hospodářskopolitické a firemní praxi. I přes svou čtyřicetiletou tradici se jedná o moderní studijní program, jehož název a obsah se dynamicky vyvíjí podle potřeb zaměstnavatelů a je srovnatelný se stejně koncipovanými studijními programy v zahraničí. Představuje tak vhodnou volbu pro všechny, jejichž cílem není pouze získání vysokoškolského vzdělání, ale také osobní růst a konkurenceschopnost na globálním trhu práce.

Cílem bakalářského studia je příprava odborníků schopných samostatně řešit praktické ekonomické problémy. Vyučující pomáhají studentům pochopit fungování ekonomiky na regionální, národní, evropské i světové úrovni, stejně tak jako vhodně zvolit a aplikovat nástroje hospodářské politiky vedoucí k dosažení zamýšlených změn. To z absolventů bakalářského studia Aplikované ekonomie činí ideální zaměstnance subjektů veřejné správy a samosprávy, neboť umí posuzovat realizovaná opatření v širokých souvislostech a nevytváří tak nevhodná ad hoc řešení. Jelikož je bakalářský studijní program zaměřen také na získání znalostí o fungování firem, mohou absolventi nalézt uplatnění rovněž v oblastech personalistiky, zahraničního obchodu, projektového a dotačního managementu apod.

Cílem navazujícího magisterského studia je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků schopných sofistikovaně analyzovat ekonomické a hospodářskopolitické problémy, identifikovat možnosti jejich řešení a zvolené řešení následně realizovat. Kromě makroekonomických témat jsou dále posilovány znalosti studentů v oblasti managementu a fungování firem v domácím a mezinárodním prostředí, což absolventům usnadňuje zastávání vedoucích pozic v budoucnu. Absolventi magisterského studia Aplikované ekonomie nachází uplatnění zejména ve vládních organizacích a veřejné správě, v regionálních, evropských nebo mezinárodních institucích a organizacích, ve finančním sektoru, prestižních poradenských firmách nebo na manažerských pozicích významných společností.

Po absolvování magisterského studia mohou zájemci o nejvyšší úroveň vzdělání pokračovat ve studiu doktorského studijního programu Ekonomické teorie, který na znalosti a dovednosti získané v rámci studia Aplikované ekonomie vhodně navazuje a dále je rozvíjí. Absolventi tohoto studijního programu se nejčastěji uplatňují ve výzkumu nebo jako zaměstnanci domácích či zahraničních vysokých škol. 

V rámci studia Aplikované ekonomie mohou studenti dále rozšiřovat své znalosti prostřednictvím studijních stáží na zahraničních univerzitách či získávat pracovní zkušenosti na domácích i zahraničních pracovních stážích (např. v institucích Evropské unie). Součástí osobního rozvoje studentů Aplikované ekonomie a podpory jejich uplatnitelnosti na trhu práce je i rozvoj jejich měkkých dovedností (např. komunikace, výkonnosti, řešení problémů), a to prostřednictvím samostatného předmětu.

Podrobné informace můžete nalézt v článku "Aplikovaná ekonomie bude připravovat hospodářské lídry".


© 2020 VŠB-TU Ostrava