Soutěž o nejlepší diplomovou práci

Katedrou financí je od roku 1998 každoročně pořádána pro studenty oboru Finance soutěž o nejlepší diplomovou práci.

Hlavním cílem této soutěže je:

  • zvýšit motivaci studentů a upozornit na nejlepší z nich,
  • umožnit podnikové sféře kontakt se špičkovými studenty,
  • přispět k lepšímu propojení akademické a podnikatelské sféry.

Práce jsou hodnoceny podle následujících kritérií:

  • novost a aktuálnost tématu,
  • způsob zpracování (logičnost, struktura, exaktnost, provázanost, úplnost, tvořivost),
  • využití cizojazyčné literatury, formální správnost a grafická úprava,
  • praktická realizovatelnost a ekonomické přínosy v praxi,
  • způsob vystoupení a schopnost argumentace studenta při obhajobě diplomové práce.

Ukázalo se, že soutěž vede k pozitivním výsledkům, je motivující jak pro studenty, tak pro pedagogy. Po dobu konání soutěže byla zaznamenána neustále se zvyšující úroveň diplomových prací. Až na výjimky je jasně jednou větou definován cíl práce, je oddělena metodologicko-teoretická část a aplikačně-ověřovací část, je použito exaktního aparátu, což je u oboru Finance přirozené, finanční problematika je ověřována a posuzována v reálných podmínkách na reálných datech, jasně jsou formulovány závěry, diplomové práce nejsou popisného charakteru.

Dá se říci, že práce mají vysokou úroveň a podle našich poznatků i ve srovnání s jinými srovnatelnými obory na univerzitách v tuzemsku i zahraničí.

Autoři vyhodnocených diplomových prací jsou oceněni cenami, které nejsou jen symbolické, ale i hodnotné a podleohlasů si jich studenti velmi váží. Na ocenění se podílejí zejména sponzoři z praxe z různých institucí, kteří takto vytvářejí a udržují kontakt s akademickou sférou, neboť je zajímají nové poznatky z výzkumu metodologických postupů při finančním řízení, jednak mají možnost přímo poznat vedené studenty a nabídnout jim takto pracovní příležitosti.

 
Výsledky soutěže:

1. ročník - akademický rok 1998/1999
Pořadí Autor Téma diplomové práce
1. Ivo Rozehnal Modelové přístupy ke stanovení ratingu bankovního klienta
2. Karla Mikulová Zajištění pojišťovny a jeho vliv na HV
3. Michal Čapka Vztah indexů českého kapitálového trhu a indexů zahraničních burz
4. Zuzana Mašková Srovnání studentských účtů v ČR a SRN a návrh využití získaných poznatků pro KB, a.s.
5. Darina Pacholková Foreign exchange risk analysis and management


2. ročník - akademický rok 1999/2000

Pořadí Autor Téma diplomové práce
1. Jan Bláha Řízení kursového rizika v Komerční bance, a.s.
2. Petr Waliszewski Využití technické analýzy na českém kapitálovém trhu
3. Petr Kupka Aplikace fuzzy přístupu při sestavování finančního plánu ve strojírenském podniku
4. Leszek Chrascina Analýza a zhodnocení akvizice firmy
5. Romana Wanková Analýza procesu vymáhání daňových nedopaltků v České republice formou exekuce
6. Miroslav Čulík Využití opční metodologie při rozhodování firmy


3. ročník - akademický rok 2000/2001

Pořadí Autor Téma diplomové práce
1. Martin Gondáš Komplexní analýza finančních aktiv na světových finančních trzích na bázi metodologie CreditMetrics
2. Tomáš Jandora Analýza kreditního rizika pomocí metody CreditMetrics
3. Petr Hladný        Metody eliminace rizika v pojišťovnictví
4. David Janečka Exchange rates movements in global economy and forecasting possibilities
5. David Sládeček Efektivnost kapitálového trhu v USA
6. Karel Tkáč Stocks technical analysis of the Madrid stock exchange
7. Tomáš Tichý Optimalizační strategie zajištění proti riziku


4. ročník - akademický rok 2001/2002

Skupina A

Pořadí Autor Téma diplomové práce
1. Andrea Mičulková Přístupy k oceňování finančních derivátů na úrokové sazby
2. Lenka Kuchařová Aplikace metodologie CorporateMetrics v podniku Biocel, a.s.
3. Leoš Gregor Problematika oceňování opcí metodou Monte-Carlo
4. Jana Strnadlová Modely optimalizace portfolia s fuzzy parametry, jejich aplikace na český kapitálový trh a srovnání se stochastickým přístupem.
5. Tomáš Písařovic Využití metodologie RiskMetrics při řízení rizika portfolia nelineárních aktiv
6. Tomáš Navrátil Aktivní řízení akciových portfolií na českém kapitálovém trhu


Skupina B

Pořadí Autor Téma diplomové práce
1. Tomáš Metelka Řízení hodnoty hmotné investice v průběhu doby užívání
2. Lenka Orlová Ekonomická přidaná hodnota
3. Pavla Hrubá Zajištění pohledávek z obchodního styku po lhůtě splatnosti


5. ročník - akademický rok 2002/2003

Skupina A

Pořadí Autor Téma diplomové práce
1. Ivana Kroulíková Analýza daňové progresivity s konkretizací na daň z příjmu fyzických osob zaměstnanců ČR
2. Jiří Havlický Porovnání modelů kreditního rizika
3. Luděk Šimurda Testování vybraných indikátorů technické analýzy v závislosti na stavu trhu


Skupina B

Pořadí Autor Téma diplomové práce
1. Martina Bazgerová Posouzení finanční výkonnosti pomocí ukazatele ekonomické přidané hodnoty
2. Barbora Miková Analýza rizika finančních toků firmy chemického průmyslu na základě metodiky CorporateMetrics
3. Zuzana Talpová Přístupy k oceňování hypotečních zástavních listů


Skupina C

Pořadí Autor Téma diplomové práce
1. Ondřej Fasora Optimalizace daňového systému ČR na pozadí daňových reforem vybraných zemích OECD
2. Martin Haničinec Apliakce vybraných metod technické analýzy na vývoj Down Jonesova indexu
3. Markéta Zajícová Sekundární trh úvěrových pohledávek v ČR a způsob oceňování


6. ročník - akademický rok 2003/2004

Skupina A

Autor Téma diplomové práce
Jana Nevřelová Možnosti aplikace finančních derivátů na bázi parametrů počasí
Jerzy Szurman Empirické ověření modelů úrokových sazeb
Jiří Valecký Aplikace fuzzy-stochastických modelů na tvorbu portfolia finančních aktiv


Skupina B

Autor Téma diplomové práce
Petra Dobrevová Využití opční metodologie při finančním rozhodování firmy
Tomáš Kubný Ověření možnosti predikce ekonomické přidané hodnoty nefinanční instituce
Jana Roučková Analýza rentability v rámci hodnocení finanční výkonnosti podniku


Skupina C

Autor Téma diplomové práce
Lenka Bartoňová Analýza úrovně poskytování hypotečních úvěrů v ČR a zemích EU
Lenka Poláchová Monitoring leasingových operací v podnikové praxi
Jana Zahálková Problemika důchodového systému v ČR


7. ročník - akademický rok 2004/2005

Skupina A

Autor Téma diplomové práce
Iveta Novotná Analýza finanční výkonnosti firmy Železárny Velký Šenov, s.r.o.
Luděk Strnadel Predikce ekonomické přidané hodnoty nefinanční instituce
Josef Volný Analýza financování projektu Centrum Sigmunda Freuda v Příboře


Skupina B

Autor Téma diplomové práce
Daniela Fandáková Aplikace optimálního rozhodování v osobním finančním plánování
Tereza Filipová Možnosti ocenění energetických derivátů
Stanislav Lorenc Racionalizace hotovostníhopeněžního oběhu v České republice
Josef Novotný Metody řízení rizik v Nové basilejské dohodě o kapitálové přiměřenosti


8. ročník - akademický rok 2005/2006

Kategorie A

Autor Téma diplomové práce
Petr Gurný Aplikace kombinovaných opčních strategií na mezinárodních trzích
Aleš Melecký Nový keynesiánský model makroekonomické politiky - aplikace na českou ekonomiku
Pavel Štefek Možnosti řízení rizik v energetice


Kategorie B

Autor Téma diplomové práce
Petra Ambrožová Aplikace hedgingových stretegií
Juraj Bujňák Aplikace kreditních derivátů při řízení rizik
Zbyněk Kocián Analýza možnosti aplikace weather derivátů v plynárenském odvětví
Kristýna Kubalová Aplikace finančních derivátů na bázi parametrů počasí v zemědělství


Kategorie C

Autor Téma diplomové práce
Lubomír Křivánek Ověření metodologie CorporateMetrics v hutním podniku
Pavel Sládek Hodnocení finanční výkonnosti podniku
Zbyněk Škuta Přístupy ke zdanění dědictví v rámci Evropské unie


9. ročník - akademický rok 2006/2007 

Autor Téma diplomové práce
Daniel Bekeš Financování sociální a ošetřovatelské péče ve vybraných institucích
Miloš Drdák Ověření technické analýzy u vybraných komodit
Eva Hoferová Aplikace metodologie hedgingu v rámci řízení finančních rizik
Jitka Kučerová Hedging měnového rizika ve firmě MSA, a.s.
Radek Snídal Využití ukazatele EVA pro hodnocení výkonnosti podniku
Andrea Veličková Metody stanovení ceny opce za předpokladu existence transakčních nákladů


10. ročník - akademický rok 2007/2008 

Autor Téma diplomové práce
Lukáš Dudek Stanovení hodnoty Value at Risk portfolia finančních aktiv
Aleš Kresta Využití modelů stromů při oceňování finančních derivátů
Tomáš Martínek Posouzení účinnosti technických indikátorů pomocí metody simulace Monte Carlo
Martin Hahn Predikce ekonomické přidané hodoty v podniku vyrábějícím plastové a strojírenské výrobky
Radka Lašáková Ověření metodologie CorporateMetrics ve výrobním podniku
Kateřina Schindlerová Posouzení možnosti využití derivátů na počasí v elektroenergetice
Tatiana Znášiková Zajištění měnových rizik ve výrobní společnosti


11. ročník - akademický rok 2008/2009

Autor Téma diplomové práce
Kateřina Gorná Komparace zdaňování vozidel ve vybraných zemích
Martina Havlíková Posouzení možností využití finančních derivátů k zajištění měnového rizika v DEZA, a. s.
Eva Navrátilová Řízení rizik na elektroenergetickém trhu
Michal Pátek Analýza finační krize
Lucie Valuchová Ocenění derivátů na elektřinu na energetické burze Nord Pool


12. ročník - akademický rok 2009/2010

Kategorie A

Autor Téma diplomové práce
Martin Heidrich Aplikace reálných opcí v kombinaci s teorií her


Kategorie B

Autor Téma diplomové práce
Pavel Matějíček Analýza progresivity osobní důchodové daně v podmínkách České republiky
Hana Mazalová Stanovení modelu ratingu v odvětví stavebnictví
Sylva Tesařová Možnosti aplikace portfoliových hedgingových strategií


Kategorie C

Autor Téma diplomové práce
Petra Pališková Aplikace metodologie reálných opcí při ocenění projektu
Petra Spáčilová Možnosti zajištění finančního rizika ve společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o.
Darina Víchová Využití scóringové metody při řízení úvěrového rizika


13. ročník - akademický rok 2010/2011

Autor Téma diplomové práce
Anastasia Elanskaya Testování slabé formy efektivnosti na akciových trzích v zemích střední Evropy a USA
Martin Gurný Srovnání skóringových modelů při odhadu pravděpodobnosti úpadku bank v USA
Markéta Jarotková Posouzení vlivu hedgingových strategií na celkové cash flow podniku
Šárka Maturkaničová Spotřeba domácností a Ricardovská ekvivalence v České republice
Eva Slivková Predikce úpadku firem pomocí scoringového modelu
Lenka Zverková Postaudit investičního projektu

 

14. ročník - akademický rok 2011/2012

Autor Téma diplomové práce
Eva Dehnerová Kvantifikace rizika ve strojírenském podniku metodologií CorporateMetrics
Andrea Fojtíková Konstrukce modelu stanovení pojistného na bázi metody regresní analýzy
Martin Juráš Modelování volatility akciových trhů
Radek Tichopád Odhad modelů ratingu vícerozměrnými statistickými metodami
Dalie Peterová Stanovení Value at Risk komplexního portfolia finančních aktiv

 

15. ročník - akademický rok 2012/2013

Autor Téma diplomové práce
Jana Březinová Testování středně silné formy efektivnosti na vybraných akciových trzích
Jana Koňuchová Analýza dopadu odhadované míry úmrtnosti na solventnost pojišťovny
Václav Novák Stanovení kreditního rizika portfolia obligací obchodovaných na LSE dle metody CreditMetrics
Veronika Skřičková Řízení pohledávek ve vybrané obchodní společnosti
Daniela Šigutová Predikce finanční výkonnosti stavební firmy pomocí simulace Monte Carlo

 

16. ročník - akademický rok 2013/2014

Autor Téma diplomové práce
Patrycja Czudek Zhodnocení možností odhadu parametrů modelů vývoje cen investičních instrumentů
Petra Majerová Stanovení pravděpodobnosti úpadku firem v České republice dle scóringového modelu
Radka Maliníková Zhodnocení a predikce finanční výkonnosti vybraného podniku pomocí ekonomické přidané hodnoty
Lucie Švajdová Úrokový transmisní mechanismus v České republice
Hana Tumlířová Hedging měnového rizika v podniku Biocel Paskov, a.s.
Anna Žiaková Stanovení solventnostního kapitálového požadavku v rámci Solvency II.
Wang Kangyu Valuation of a Company in the Beverage Industry under the Risk Terms

 

17. ročník - akademický rok 2014/2015

Autor Téma diplomové práce
Lucie Hauptová Ověření hybridních modelů na bázi teorie her a reálných opcí
Veronika Hladišová Hodnocení eficience finanční výkonnosti podniků potravinářského průmyslu pomocí metody DEA
Antonín Konečný Modelování dopadu výkyvů cen ropy na volatilitu akciových trhů
Lucie Vítková Ověření možnosti odhadu pravděpodobnosti defaultu vybraných společností na základě Mertonova modelu
Zeng Jin Examining the Presence of Weekend Effect Anomaly in Chinese Market
Wenmeng Hu Efficiency Analysis of Selected Banks Using DEA Models

18. ročník - akademický rok 2015/2016

Autor Téma diplomové práce
Andrea Ducarová  Optimalizace portfolia dle prospektové teorie a teorie očekávaného užitku
Vojtěch Klimek  Využití analýzy přežití k predikci bankrotu
Vít Páník  Analýza vlivu vybraných rizik na hodnotu společnosti FMCG
Minyi Dong  Option Pricing Analysis with Implied Volatility
Yuan Tian  Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio

19. ročník - akademický rok 2016/2017

Autor Téma diplomové práce
Barbora Kysučanová Stanovení a posouzení efektivní sazby korporátní důchodové daně v podmínkách České republiky dle vybraných segmentů
Robin Peška Posouzení implementace cash poolingu ve vybrané holdingové společnosti v potravinářském průmyslu
Zdeňka Schindlerová Posouzení vlivu vybraných faktorů na hypoteční úvěry v selhání v České republice
Chen Huang Evaluation of the Impact of Private Equity Investments on Companies’ Financial Performance

20. ročník - akademický rok 2017/2018

Autor Téma diplomové práce
Kateřina Davidová Definitivní režim daně z přidané hodnoty
Lucie Hanelová Hodnocení pojistných produktů za rizika
Klára Slezáková Zhodnocení ekonomických činností v České republice dle odhadu a analýzy hodnotových multiplikátorů
František Špaček Využití matematického programování pro řešení trasovacích úloh
Lun Gao Comparison of Selected Methods for Option Pricing Using C++


© 2019 VŠB-TU Ostrava