Charakteristika katedry

Katedra financí je jedním z klíčových pracovišť Ekonomické fakulty VŠB – Technické univerzity Ostrava. Katedra financí vznikla k 1. 1. 1985 pod názvem katedra financí a úvěru, nově se konstituovala k 1. 10. 1991.

Je specializována na přípravu odborníků finančního zaměření, poskytuje posluchačům znalosti z problematiky finančního řízení firem, oceňování, působení daňové soustavy, peněžního a kapitálového trhu na finance podniku, bankovnictví, pojišťovnictví, mezinárodních financí včetně mezinárodních měnových institucí, finančního rozhodování a modelování, řízení finančních rizik, teorie a praxe měnové a fiskální politiky, fungování finančního systému v ČR a vyspělém světě včetně jejich srovnání.

Katedra garantuje bakalářský, navazující magisterský a doktorský studijní obor Finance. Těžiště působení katedry spočívá ve výchově absolventů v bakalářském a navazujícím magisterském stupni studia, a to zejména oboru Finance. Absolventi oboru na všech stupních studia vzhledem k zaměření oboru nacházejí uplatnění zejména ve finančních útvarech firem výrobního a obchodního charakteru, finančních útvarech bankovních, pojišťovacích a investičních institucí, dalších institucích finančního trhu, v činnosti finančních a daňových poradců, státní správě, ve vědeckých institucích, pedagogických apod. Uplatňují se zejména na pozicích finančních specialistů, finančních analytiků a rovněž ve vedoucích funkcích.

Pedagogové katedry taktéž nabízejí a zajišťují výuku předmětů týkajících se finanční problematiky pro jiné obory Ekonomické fakulty, dále se podílejí a garantují výuku předmětu Managing Finance a oblast financí v rámci studia MBA na Ekonomické fakultě. Pracovníci katedry také organizují a zajišťují pro zájemce z praxe dlouhodobé a krátkodobé vzdělávací kurzy týkající se finančního řízení podniků a finančních institucí v rámci distančního a celoživotního vzdělávání.

Další z významných aktivit katedry je výzkumná činnost. Dochází k propojování doktorského studia s řešením konkrétních výzkumných projektů. Katedra se aktivně podílela a podílí na řešení výzkumných úkolů účelově zaměřených a financovaných z různých zdrojů. Hlavní důraz je kladen na získávání a řešení projektů z grantové agentury GAČR, celkem bylo získáno sedm projektů, z toho v šesti případech byli pracovníci katedry hlavními řešiteli. V současné době jsou v řešení dva standardní projekty, přičemž v obou případech vystupují pracovníci katedry jako hlavní řešitelé. Výsledky dvou projektů v minulosti řešených byly poskytovatelem hodnoceny jako vynikající.

Členové katedry se také podíleli na řešení dvou prestižních vědecko-výzkumných záměrů fakult v rámci VŠB – Technické univerzity Ostrava.

Tematicky je výzkum orientován zejména do následujících oblastí: finanční analýza a finanční výkonnost firem, oceňování firem, hodnocení investičních projektů, aplikace metodologie reálných opcí, řízení a modelování finančních rizik, oceňování finančních derivátů, aplikace hedgingových strategií, aplikace metodologie Value at Risk, aplikace fuzzy-stochastických finančních modelů. Předmětem aplikací je pak dále finanční řízení podniků, bank, investičních společností, pojišťoven a finančních trhů.

Katedra v rámci své činnosti taktéž spolupracuje s celou řadou firem a institucí, především pak na přípravě přednáškových kurzů a přednášek pro všechny formy studia na Ekonomické fakultě VŠB – TU Ostrava.


© 2018 VŠB-TU Ostrava