Katedra financí (154)

Katedra financí je jedním z klíčových pracovišť ekonomické fakulty. Je specializována na přípravu odborníků finančního zaměření, poskytuje posluchačům znalosti z problematiky finančního řízení firem, včetně působení daňové soustavy, peněžního a kapitálového trhu na finance podniku, bankovnictví, pojišťovnictví, mezinárodních financí včetně mezinárodních měnových institucí, teorie a praxe měnové a fiskální politiky, fungování finančního systému v ČR a srovnání s finančními systémy v ekonomicky vyspělém světě. Těžiště působení katedry spočívá ve výchově absolventů v magisterském stupni, a to zejména oboru Finance. Profil absolventa oboru umožní najít uplatnění zejména ve finančních útvarech firem výrobního a obchodního charakteru, v odborných funkcích v oblasti finanční kontroly, ve vedoucích funkcích v bankovní sféře a dalších institucích finančního trhu, v činnosti finančních a daňových poradců apod.Katedra se podílí na výchově absolventů ostatních oborů magisterského studia na ekonomické fakultě prostřednictvím atraktivní nabídky volitelných předmětů a speciálních seminářů. Od šk. r. 1998/99 je garantem nového oboru doktorského studia Finance.Katedra nabízí lektorskou činnost v odborných seminářích a organizuje vzdělávací kurzy v rámci distančního a celoživotního vzdělávání zaměřené na finanční řízení firem, bankovnictví, kapitálové trhy apod. V rámci spolupráce se zahraničím katedra využívá zahraničních lektorů ve výuce jak v bakalářském, tak v magisterském stupni studia.


© 2020 VŠB-TU Ostrava