Katedra podnikohospodářská

Katedra podnikohospodářská je katedrou odborně garantující studijní obor Ekonomika podniku v rámci studijního programu Ekonomika a management. Ve spolupráci s dalšími katedrami na fakultě vychovává odborníky s širokým profilem pro působení v ekonomických i organizačně řídících funkcích v podnicích všech velikostí i typů. Poskytuje rovněž znalosti i dovednosti týkající se založení nových podniků a změn forem podniků.  Při výchově odborníků katedra spolupracuje s podnikatelskou sférou a obsah i formy výuky přizpůsobuje jejím potřebám.

Rozhodující disciplíny zajišťované katedrou podnikohospodářskou se týkají ekonomiky, organizace a řízení podniku, rozvoje forem podnikání, zvláštností malého a středního podnikání, správy velkých společností, diagnostiky podniku, logistiky, řízení kvality a poradenství v podnikání.

Kromě výuky profilujících odborných předmětů oboru katedra přispívá k formování profilu absolventů i jiných oborů, zejména zajišťuje pro ostatní obory výuku celofakultního předmětu Podniková ekonomika A. 

V doktorském studiu se katedra podílí na výchově doktorandů v oboru Podniková ekonomika a management. Tento obor je zaměřen na vzdělávání odborníků s vědeckým přístupem k řešení jak teoretických, tak praktických problémů z oblasti ekonomiky a řízení podnikatelských subjektů.

Katedra rozvíjí vědecko-výzkumnou činnost zejména v oblastech týkajících se konkurenceschopnosti podniků, řízení rizik v podniku a v podnikání, správy společností, logistického řízení.

Charakteristika studijního oboru Ekonomika podniku

V bakalářském studijním programu v oboru Ekonomika podniku studenti získávají přehled o širokém spektru forem a typů podniků, o přístupech k organizování a řízení podnikových procesů, o účetnictví a financování podniku a o sledování a vyhodnocování jeho hospodářské činnosti. Absolvent bakalářského stupně oboru Ekonomika podniku nalezne uplatnění ve výrobních organizacích i v podnicích poskytujících služby v odborných ekonomických, manažerských i jiných specializovaných funkcích nižší až střední podnikové úrovně i při zakládání vlastního malého nebo středního podniku. 

Magisterský stupeň studia oboru Ekonomika podniku je koncipován tak, aby absolventi získali pokročilejší znalosti a dovednosti potřebné nejen pro samostatné řešení problémů podnikových procesů a funkcí, nýbrž i pro strategické rozvíjení podniku. Absolvent magisterského stupně nalezne uplatnění ve výrobních i nevýrobních podnicích v odborných ekonomických a řídích funkcích střední a vyšší podnikové úrovně. Je připraven rovněž pro výkon funkcí v oblasti logistického managementu a managementu kvality. Absolventi po nabytí praxe se též mohou uplatnit jako ekonomicko-organizační poradci pro podnikovou sféru.


© 2020 VŠB-TU Ostrava