Vědecko-výzkumná činnost

Katedra má vysoký vědecko-výzkumný potenciál. Výzkumná činnost katedry se orientuje do všech oblastí a problematik spojených s aplikacemi ekonomicko-matematických metod v ekonomické praxi i teorii. Členové katedry pracují v rámci institucionálního výzkumu, jsou řešitelé, spoluřešitelé nebo spolupracovníci na výzkumných i rozvojových projektech a grantech (GAČR, FRVŠ, RP) včetně mezinárodních (Phare, ESF).

Členové katedry se zúčastňují významných a uznávaných konferencí a sympozií, včetně mezinárodních. Mnozí z nich zde vystupují v roli "invited speakerů", členů programových výborů, vedoucích odborných sekcí. Významná je rovněž publikační činnost členů katedry, včetně příspěvků v uznávaných periodikách a publikacích zařazených do respektovaných databází typu Web of Science.


© 2019 VŠB-TU Ostrava