Inovační činnost

Matematicko-statistické metody patří dlouhodobě k nejnáročnějším předmětům studia na fakultě. Přesto není pochyb o nutnosti vybavit studenty znalostí moderních ekonomicko-matematických metod a schopností jejich využití v praxi. Po stránce pedagogické proto pracovníci katedry usilují o využití nejmodernějších vzdělávacích trendů a výukových metod, včetně eLearningu, blended learningu nebo nasazení nástrojů ICT a AVT do výuky.

Většina pedagogů si doplňuje znalosti v problematice celoživotního vzdělávání i v nových přístupech k vyučování s využitím moderních technologií. Předměty jsou postupně zajišťovány novými kvalitními studijními oporami, včetně elektronických. Výuka mnohých předmětů je řízena metodami eLearningu a blended learningu v prostředí CMS Moodle. Cílem těchto snah je přiblížit teoreticky náročné předměty studentům při zachování vysoké úrovně výuky.

Výsledky inovační činnosti katedry se v poslední době promítly zejména do inovace obsahu i metodiky celofakultně a oborově povinných předmětů, jako je Matematika a Statistika, i v inovované nabídce volitelných předmětů, které svou skladbou vycházejí více vstříc požadavkům odborných kateder. Členové katedry využívají k inovaci svých předmětů zejména podporu z prostředků Fondu rozvoje vysokých škol.

Oblasti inovací:

  • e-learning a moderní metody vzdělávání
  • využití ICT a AVT ve výuce
  • didaktika matematiky a statistiky


© 2018 VŠB-TU Ostrava