Katedra evropské integrace

Katedra evropské integrace byla ustavena k 1. 4. 2004 v předvečer vstupu České republiky do Evropské unie. Je oborovou katedrou, která zajišťuje výuku studijního oboru Eurospráva
v bakalářském a magisterském studijním programu Hospodářská politika a správa. Od akademického roku 2019/2020 zajišťuje výuku nové studijní specializace Mezinárodní ekonomické vztahy v bakalářském a magisterském studijním programu Aplikovaná ekonomie.

Jejím posláním je výchova ekonomů, manažerů a specialistů zaměřených na problematiku evropské integrace a mezinárodních ekonomických vztahů, kteří najdou široké uplatnění v podnicích, veřejných institucích a úřadech jak na regionální, celostátní a především  mezinárodní úrovni. Výuka je kromě širšího ekonomického základu zaměřena na problematiku globalizace, mezinárodního obchodu a především ekonomické integrace v regionálním, evropském a globálním kontextu.

Zvláštní pozornost je věnována zaměření a profilaci studia na praktické uplatnění absolventů v náročném konkurenčním prostředí globální ekonomiky a to prostřednictvím studijních stáží na zahraničních univerzitách či získávání pracovních zkušeností studentů na domácích a zahraničních pracovních stážích (např. v institucích EU).

Zaměření studia je dále doplněno o volitelné předměty z oblasti národohospodářské, veřejné ekonomiky a správy, podnikání nebo environmentální. Důraz je kladen také na rozvoj jazykových znalostí v podobě nabídky výuky vybraných předmětů v angličtině.

Katedra navazuje, rozšiřuje a klade důraz na vztahy s odborníky z praxe a ze zahraničních univerzit obdobného zaměření a to jak v pedagogických aktivitách, tak i ve vědeckovýzkumné činnosti.


© 2020 VŠB-TU Ostrava