Katedra evropské integrace

Katedra evropské integrace byla ustavena k 1. 4. 2004 v předvečer vstupu České republiky do Evropské unie. Je oborovou katedrou, která zajišťuje výuku studijního oboru Eurospráva v bakalářském a magisterském studijním programu Hospodářská politika a správa a v kurzech celoživotního vzdělávání. Jejím posláním je výchova ekonomů a manažerů zaměřených na problematiku evropské integrace a na působení v rámci Evropské unie, kteří najdou uplatnění v podnicích, institucích a úřadech jak na regionální, tak i na celostátní úrovni, případně i v orgánech EU. Katedra také zajišťuje výuku problematiky Evropské unie a evropské integrace pro další studijní obory vyučované na ekonomické fakultě.

Výuka je kromě širšího ekonomického základu zaměřena na problematiku ekonomické integrace v globálním i evropském kontextu, na strukturu a fungování Evropské unie a jejích institucí, na problematiku komunitárního práva, problematiku všech tří pilířů Evropské unie, tj. na hospodářskou a měnovou unii, společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a spolupráci v justici a vnitřních záležitostech. Speciální pozornost je věnována zejména rozhodujícím politikám Evropské unie v oblasti ekonomického a sociálního rozvoje, využívání strukturálních fondů a jejich uplatnění v praxi veřejné správy i podniků. Toto zaměření je pak doplněno o vybrané volitelné předměty národohospodářské, veřejné ekonomiky a správy, podnikání nebo environmentální, které umožňují specializaci absolventů.

Struktura studijních programů a předmětů vychází z praxe obdobných studijních programů vyučovaných na zahraničních univerzitách v rámci programů evropské ekonomické integrace nebo evropských studií s akcentem na ekonomické disciplíny. Důraz klade na rozvoj jazykových znalostí posluchačů zejména rozšířením jazykové přípravy a zajištěním výuky některých předmětů v angličtině.

Katedra navazuje a rozšiřuje vztahy se zahraničními pracovišti obdobného zaměření jak v pedagogických aktivitách, tak i ve vědeckovýzkumné činnosti. Členové katedry zajišťují také lektorskou činnost v odborných seminářích a kurzech celoživotního vzdělávání zejména pro úředníky regionální a municipální úrovně, případně podnikatele v rámci kraje.


© 2018 VŠB-TU Ostrava