Výzkumná a projektová činnost katedry

Výpis a podrobné informace o projektech katedry z databáze projektů VŠB.TUO naleznete v levém menu nebo zde.

Aktuální projekty katedry

 • prezentaci vybraných aktuálních projektů katedry naleznete zde.

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT ČR, ESF): inkubator_rs

.projekt:: Inkubátor specialistů regionálního rozvoje aneb inovace univerzitních regionálních studií.

Vše o projektu naleznete na http://www.ekf.vsb.cz/inkubator.

Seventh Framework Programme of European Community:

 • projekt: CERADA - Central European Reasearch and Development Area - Posílení výzkumného potenciálu v evropských regionech prostřednictvím podpory a rozvoje výzkumných řídících klastrů, které spojují jak výkumné organizace, tak podnikatelské subjekty a místní regionální politiku., řešitel Ing. Renáta Václavková. Více o projektu na http://www.cerada.org/.

GAČR:

 • projekt: Industriální města v postindustriální společnosti, řešitel Ing. L. Tvrdý, Ph.D. Více o projektu na http://impis.vsb.cz/index.htm
 • projekt: Chronologicko-prostorový vývoj centrál velkých podniků a bank a jejich vliv na regionální rozvoj v České republice, řešitel Ing. J. Sucháček, Ph.D., spoluředitel prof. Ing. J. Kern, CSc., Ing. J. Malinovský, Ph.D. (2010). Projekt ukončen ke konci roku 2010.
 • projekt: Teorie učících se regionů a její využití v regionálním programovaní a projektech, řešitel prof. Ing. J. Kern, CSc., spoluřešitelé: Ing. J. Malinovský, Ph.D., Ing. J. Sucháček, Ph.D.
 • projekt: Změny na trhu práce a perspektivy vzdělanosti v České republicek, řešitel Ing. L. Tvrdý, Projekt ukončen ke konci roku 2007

MMR ČR:

 • projekt: Regionální disparity v územním rozvoji ČR - jejich vznik, identifikace a eliminace, řešitel doc.Ing.A.Kutscherauer, CSc., spoluřešitely jsou členové katedry 118, 120, 152, 153 a OPf Slezké univerzity. Více o projektu na http://disparity.vsb.cz/cz/. Projekt ukončen ke konci roku 2010.

SGS:

 • projekt: Socio-ekonomická evaluace aglomerace z hlediska potřeb a aktivit investorů, řešitelé Ing. J.Adamovský, Ing. L.Holešinská. Projekt ukončen ke konci roku 2010.

OP Rozvoj lidských zdrojů (MŠMT ČR, ESF):

 • projekt: „Inovace a rozvoj doktorského studia při využití meziuniverzitní spolupráce“, spoluředitelé z K118: Ing. Jan Malinovský, Ph.D., Ing. Jan Sucháček, Ph.D., Ing. Marcella Šimíčková, CSc., řešitel: prof. RNDr. František Varadzin, CSc.;

Nadace Vodafone:

 • vzdělávací projekt: Studentský přednáškový a filmový klub 2007, řešitelé: Ing. D. Konczyna,Ing. K. Rozehnal, Ing. L. Pustelníková;

Zahraniční:

 • Program KONTAKT projekt: Entrepreneurship Development in building the competitiveness of the trans-border region of Upper Silesia and Northern Moravia, halvní řešitelé Ing. J. Malinovský, Ph.D. (VŠB – TUO, Ekf), prof. Dr hab A. Klasik (Akademia Ekonomiczna w Katowicach), další řešitelé: prof. Ing. J. Kern, CSc. a RNDr. O. Milerski, CSc. (končící v r. 2007);
 • Polská akademie věd (KBN) projekt: Aktywność przedsiębiorcza i konkurencyjność ekonomiczna miast w procesie restrukturyzacji aglomeracji miejskiej; Studium przypadku dla miast Aglomeracji Ostravskiej – Rozwój gospodarki opartej na wiedzy w Aglomeracji Ostravskiej. Garant za českou stranu Ing. J. Malinovský, Ph.D., další řešitelé prof. Ing. J. Kern, CSc. a RNDr. O. Milerski, CSc.

Řešené projekty katedry v letech 2004-2006

1. Příprava národních programových dokumentů České republiky pro období 2007 – 2013, Min. místního rozvoje ČR, 2005

Aktualizace Národního rozvojového plánu ČR 2004 – 2006 k vytvoření integrovaného dokumentu – Národního rozvojového plánu 2007 – 2013

Spoluřešitel: katedra regionální ekonomiky EkF VŠB – TU Ostrava Malinovský, J., Šotkovský, I., Milerski, O., Kern, J., L., Sucháček, J., Kutschenauer, A.; Řešitel: VŠE v Praze, spoluředitel KPMG ČR s.r.o., spoluředitel MEPCO.

2. Teorie učících se regionů a její využití v regionálním programování
a projektování, GAČR, 402/05/0585, 2005-2007

Komparace a vymezení společných znaků a rozdílů ve vývoji sledovaných učících se regionů a lokalit. Identifikace faktorů a mechanismů na regionální a celostátní úrovni, které ovlivnily změny v hospodářské a institucionální struktuře a ekonomické charakteristiky sledovaných regionů a lokalit a determinovaly průběh jejich vývoje.

Řešitel: katedra regionální ekonomiky EkF VŠB – TU Ostrava Kern, J., Malinovský, J., Sucháček, J.; spoluřešitel: Západočeská univerzita v Plzni.

3. Změny na trhu práce a perspektivy vzdělanosti v České republice, GAČR, GA403/05/2496, 2005 – 2007.

Prostorová a časová analýza změn na trhu práce z hlediska vývoje vzdělanosti. Percepce těchto změn ze strany ekonomicky aktivního obyvatelstva.

Řešitel: katedra regionální ekonomiky Ekf VŠB – TUO - Tvrdý, L., Konczyna, D., katedra národního hospodářství – Šimek, M., Machů, M., katedra managementu – Kirovová, I., katedra společenských věd – Papřoková, A., 1. spoluřešitel: Katedra sociální práce OU – Keller, J., 2. spoluřešitel: SC&C – Řehák, J., Hamanová, J.

4. Projekt Řízení regionální a místní správy, Program na podporu výzkumu Ministerstva místního rozvoje ČR, 2004-2006

Systém regionálního řízení v ČR, zkvalitnění managementu regionálního a místního řízení a správy, aplikace regionálního a municipálního marketingu v řídící praxi krajů a obcí a začlenění regionů soudržnosti do systémové struktury krajského řízení
a jejich pozice ve struktuře regionálního řízení

Spoluřešitel: katedra regionální ekonomiky EkF VŠB – TU Ostrava, Malinovský, J., Tvrdý, L., Sucháček, J., Tománek, P. – katedra veřejné ekonomiky, Hučka, M. – katedra podnikové ekonomiky, Skokan, K. – katedra evropské integrace; řešitel: DHV Ostrava, s.r.o.

5. Zpracování studie pro vyhledávání subjektů vhodných pro účast v klastru, CzechInvest, 2004-2005

Výběr a klasifikace vhodných subjektů a dalších podmínek k založení zamýšleného klastru v Moravskoslezském kraji

Řešitel: katedra regionální ekonomiky EkF VŠB – TU Ostrava, Malinovský, J., Tvrdý, L., Šotkovský, I., Papaplová, M. – katedra managementu; spoluředitel: VŠE v Praze, spoluřešitel: Arrowline, s.r.o.;

6. Zpracování Strategického plánu rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2005 – 2013, Magistrát města Ostravy, 2003-2005

Člen Výkonného týmu, moderátor pracovní skupiny Řízení a správa

Spoluřešitel: katedra regionální ekonomiky EkF VŠB – TU Ostrava, Malinovský, J.

7. Projekt Przedsiebiorczy i konkurencyjny region w teorii i politice rozwoju regionalnego, Polska Akademia Nauk, Komitet przestrzennego zagospodarowania kraju, PR, 2003–2004, 2005

Metodické otázky v ekonomické teorii, úloha veřejného sektoru a nové výzvy v kontextu evropské regionální politiky v regionálním rozvoji za pomoci posilování podnikání a konkurenceschopnosti

Spoluřešitel: katedra regionální ekonomiky EkF VŠB – TU Ostrava Milerski, O., Malinovský, J., Kern, J.; řešitel: Akademia Ekonomiczna v Katowicach.


© 2018 VŠB-TU Ostrava