Studium

Studijní program:    Hospodářská politika a správa
Studijní obor:          Regionální rozvoj

Garant oboru: doc. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.

Charakteristika bakalářského studijního oboru Regionální rozvoj

Bakalářskou formou studia získává student základní ekonomické, environmentální, geografické a socilogické znalosti o regionální a lokální problematice v České republice a Evropské unii. Student získává dovednosti v používání územních informací, vybraných analytických a jiných regionálních podpůrných metod pro přijímání konkrétních rozhodnutí na úrovni regionů, měst a obcí. Studium je koncipováno tak, aby absolventi uměli zajišťovat běžné agendy a funkce nižších manažerů v institucích veřejného sektoru a v poradenských komerčních organizacích zaměřených na lokální a regionální rozvojové aktivity a projekty. Po absolvování studia naleznou absolventi uplatnění zejména jako pracovníci, kteří připravují podklady pro realizaci rozvojových programových dokumentů, projektů a opatření na místní a regionální úrovni. Absolventům bakalářský studijní program umožňuje pokračovat ve studiu libovolného ekonomického, zejména pak navazujícího regionálního magisterského oboru v České republice. 


Charakteristika navazujícího magisterského studijního oboru Regionální rozvoj

Studium tohoto magisterského oboru vybavuje posluchače souhrnem speciálních znalostí z ekonomie, hospodářské politiky, ochrany životního prostředí, geografie, sociologie, podnikatelství, managementu a marketingu, které jsou nezbytné pro kompetentní rozhodování v oblasti regionální a municipální politiky a řešení problematiky regionálního rozvoje v ČR a EU. Obor reaguje na současné a budoucí potřeby vybavit ekonomy znalostmi o vytváření ekonomických vztahů, partnerství a sítí v regionech a lokalitách, které jsou nezbytné k posílení úlohy samospráv, k rozvoji přeshraniční spolupráce, zajišťování udržitelného rozvoje a soudržnosti regionů a obcí v rámci evropského integračního procesu.

Vzdělanostní profil absolventa umožní využít znalosti a dovednosti pro zvyšování konkurenceschopnosti regionu a města, pro získávání zdrojů, navrhování optimální alokace a zavádění manažerských a marketingových přístupů v regionálním rozvoji, pro vypracovávání strategického programu rozvoje měst a regionů včetně formulování ekologické politiky města, regionu a podniku. Studenti jsou připravováni pro výkon řídících a specializovaných činností ve státní správě a samosprávě, na plnění rolí regionálních koordinátorů, konzultantů a projektantů v regionálních agenturách, poradenských centrech a regionálních divizích firem nebo ve vědecko-výzkumných institucích. Uplatní se v organizacích a firmách kooperujících s orgány Unie. Studium poskytuje základ pro další odbornou, vědeckou a pedagogickou práci ve sféře regionalistiky, veřejné správy, ekonomie, podnikové ekonomiky, managementu, marketingu a systémových přístupů.

© 2018 VŠB-TU Ostrava