Chtěli byste se uplatnit

 • v institucích a orgánech státní správy a regionální samosprávy v odborech regionálního rozvoje, územního plánování, životního prostředí?
 • v institucích Evropské unie zabývajících se regionální konkurenceschopností?
 • regionálních rozvojových agenturách?
 • jako manažeři projektů regionálního rozvoje v soukromých společnostech?
 • při tvorbě strategických dokumentů pro rozvoj regionů, měst a obcí?
 • v poradenských a konzultačních společnostech?
 • v developerských firmách?
 • v destinačním managementu a dalších oblastech rozvoje cestovního ruchu?
 • ve vědecko-výzkumných institucích?

V průběhu bakalářské formy studia oboru regionální rozvoj…

 • získáte základní teoretické i praktické znalosti o socioekonomických a environmentálních aspektech regionálního rozvoje;
 • získáte přehled o základních teoretických a praktických přístupech uplatňování regionální a environmentální politiky České republiky a Evropské unie, jejich uplatňování na úrovni krajů a obcí;
 • zorientujete se v problematice hospodaření obcí a krajů;
 • osvojíte si širší znalosti a souvislostí z oblastí demografie, sociologie, trhu práce;
 • je rovněž kladen důraz na zvládnutí příslušných statisticko analytických a deskriptivních metod a na rozvoj jazykových a komunikačních osobnostních dovedností, nezbytných v podmínkách prohlubující se evropské integrace;
 • získáte veškeré znalosti a dovednosti potřebné k výkonu běžné agendy a funkce manažerů v institucích veřejného sektoru, v poradenských komerčních organizacích a agenturách zaměřených na lokální a regionální problémy.

V navazujícím magisterském studiu oboru regionální rozvoj…

 • si prohloubíte dosud získané znalosti problematiky regionálního rozvoje a související problematiky životního prostředí a výrazněji se zaměříte na jejich praktické aspekty;
 • budete seznámeni s principy územního a strategického plánování, fungování a řízení regionálního a městského marketingu či řízení regionálních projektů;
 • osvojíte si základní principy a postupy zpracování strategií pro rozvoj obcí, měst a regionů, přípravy projektů financovaných fondy ČR a EU;
 • naučíte se zpracovávat regionální průzkumy a analýzy;
 • získáte veškeré předpoklady samostatné tvůrčí práce při řešení interdisciplinárních problémů charakteristických pro oblast rozvoje regionů;
 • získáte předpoklady pro samostatné a kompetentní rozhodování v oblasti regionální a municipální politiky a dosáhnete všech potřebných znalostí pro výkon manažerských funkcí jak v institucích státních, tak v soukromých společnostech.
 
Podrobnější informace:
Ing. Jan Malinovský, Ph.D., vedoucí katedry regionální ekonomiky,
Ekonomická fakulta VŠB-TU v Ostravě, Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava
e-mail: jan.malinovsky@vsb.cz, telefon: 597 322 232


© 2018 VŠB-TU Ostrava