Projekty

Název projektuVliv dopadů změn sazeb daně z přidané hodnoty na daňové zatížení a spotřebu domácností
KódSP2014/95
Předmět výzkumuPředmět výzkumu spadá do oblastí makroekonomie, mikroekonomie a financí, konkrétně do daňové incidence (JEL Classification: H20, D12, H22, H25). V rámci projektu bude zkoumána incidence daně z přidané hodnoty (DPH). Ačkoli je DPH nejvíce harmonizovanou daní v EU, je členským státům v určitých oblastech umožněna dostatečná volnost, mj. také v případě stanovení horní hranice sazeb daně. Z této flexibility vychází základní rámec tohoto výzkumu, kdy různé typy domácností v České republice platí v rámci svých výdajů na konkrétní statky různé absolutní hodnoty DPH. Tyto částky jsou variabilní z několika důvodů, mj. jako důsledek změn (zvyšování) sazeb daně v zamýšleném analyzovaném období. Výzkum má potvrdit hypotézu, že je DPH regresivní daní na základě údajů Českého statistického úřadu o výdajích hypotetické domácnosti a domácností členěných dle výše jejich příjmů a detailního zkoumání položek ve spotřebním koši a jejich rozčlenění do skupiny statků podrobených základní sazbě DPH, snížené sazbě DPH a statků osvobozených od DPH a prozkoumat změny v chování jednotlivých typů domácností v závislosti na změně sazeb DPH. Dosažené výsledky by mohly rovněž potvrdit změnu v chování spotřebitelů (zde domácností) v prostředí zvýšených sazeb DPH, která v období ekonomické krize nepřinesla očekávané navýšení příjmů veřejných rozpočtů a nepodnítila ekonomický růst, schematicky zapsáno dle vztahů (1), (2) a (3), kde Y je produkt, C spotřeba, I investice, G vládní výdaje, S úspory a T daně. Produkt v uzavřené ekonomice: Y = C + I + G, (1) v optimálním případě musí platit: I = S a současně G = T, (2) po jednoduché úpravě je spotřeba domácností: C = Y – (S +T). (3) Projekt vychází z již provedených výzkumů v této oblasti, které bude dále rozšiřovat. V letech 2004-2007 bylo analyzováno zatížení spotřebního koše domácností daněmi ze spotřeby v České republice řešitelským kolektivem Slavomíry Svátkové na VŠE v Praze. Projekt vychází také ze studie Fareeda Hasana a Zeljka Bogetiće, zabývající se dopadem změn sazeb DPH na produkt, jsou využity rovněž výstupy z SGS řešeného v roce 2010 (Kovářová, Široký: Dopady daně z přidané hodnoty na spotřebu domácností v zemích Evropské unie), studie Libora Duška a Petra Jánského zabývající se dopadem změn v DPH na reálné příjmy domácností, a další studie zabývající se distribučními efekty ze změn sazeb DPH v Irsku, Itálii či Japonsku. Cílem projektu bude zkoumání vlivu sazeb DPH a jejich změn v období po vstupu ČR do EU, tj. 2004 až 2013 na spotřebu domácností. Výsledky mohou potvrdit či vyvrátit hypotézu, že nízkopříjmové skupiny obyvatel spotřebovávají více statků zatížených sníženou sazbou DPH či statků od DPH osvobozených a zjistit a kvantifikovat existenci změn ve spotřebním chování jednotlivých typů domácností v závislosti na změnách sazeb DPH. Mezi analyzované typy domácností bude patřit domácnost s hypotetickým průměrným spotřebním košem (která však reálně nemůže existovat) a další vybrané reálné typy domácností dle příjmů (uvažuje se s decilovým důchodovým rozdělením domácností). Tato metodika výzkumu umožňuje částečně zohlednit inflaci, neboť spotřeba obyvatel je vyjádřena výdaji na jednotlivé položky ve spotřebním koši, které již obsahují změny v cenové hladině. Při řešení projektu je nutno vzít v úvahu a zapracovat čtyři základní faktory ovlivňující zkoumanou problematiku, což lze schematicky vyjádřit vztahem (4). ΔDPH/C = [ΔC + ΔR + ΔB + ΔRT]i , kde (4) ΔDPH/C je změna podílu DPH na výdajích domácností, ΔC je změna výdajů domácností, ΔR změna sazeb DPH, ΔB změna struktury spotřebního koše, ΔRT změna zařazení spotřebovávaných statků mezi základní a sníženou sazbou DPH, resp. do skupiny statků od DPH osvobozených a i jsou jednotlivé roky zkoumaného období 2004 až 2013. Metodika postupu řešení, charakteristika vstupních dat: • analýza domácí a zahraniční literatury (oblast DPH, aplikace kvantitativních metod); • analýza současné i historické legislativy upravující uplatňování DPH v ČR (určení sazeb DPH aplikovaných v jednotlivých letech na položky spotřebního koše dle klasifikace COICOP); • analýza dat získaných od Českého statistického úřadu. Při přiřazování položek spotřebního koše jednotlivým sazbám dojde díky širšímu vymezení položek spotřebního koše dle klasifikace COICOP k problému aplikace více sazeb DPH na jednu složku spotřebního koše, což bude vyřešeno pomocí kvalifikovaných odhadů. Pro dosažení cíle bude využito rovněž korelační analýzy pro zjištění (ne)existence lineární vazby mezi změnami sazeb DPH a změnami spotřeby statků (celkově i jednotlivé statky dle klasifikace COICOP) a její vyčíslení pomocí Pearsonova korelačního koeficientu. V následné fázi bude aplikována regresní analýza, pomocí níž bude podrobněji znázorněn vztah mezi závislou proměnnou (spotřeba domácností) a nezávislými proměnnými. Zjištěný vztah bude znázorněn regresní funkcí. Vzhledem k pravděpodobné neexistenci lineárního vztahu a existenci více nezávisle proměnných bude použit koeficient determinace pro vyčíslení celkové variability spotřeby domácnosti, která je vysvětlena znalostí hodnot nezávisle proměnné. Ve finální fázi výzkumu potom budou kvantifikovány vlivy jednotlivých faktorů na vybrané domácnosti. Časový harmonogram prací spojených s projektem: leden – únor 2014:příprava realizace studentského vědecko-výzkumného projektu (rozdělení úkolů mezi členy řešitelského týmu), studium a rešerše odborné literatury a dalších zdrojů, příprava konstrukce metodiky vhodné pro řešení projektu; březen – duben 2014: tvorba datové základny pro řešení projektu, zpracování a vyhodnocení relevantních informací, účast na mezinárodní odborné konferenci „Teoretické a praktické aspekty veřejných financí“na VŠE v Praze s dosaženými průběžnými dílčími výsledky (včetně účasti na studentské sekci konference s diplomovou prací členky řešitelského týmu) a na mezinárodní odborné konferenci „Firma v konkurenčním prostředí“ na Mendelově univerzitě v Brně; květen – říjen 2014: pokračování realizační části dle zvolené metodiky řešení, účast na zahraničním semináři pořádaným OECD (divize ekonomických informací OECD v Paříži pořádá semináře, na kterých jsou prezentovány výsledky obdobných výzkumů, semináře rovněž slouží jako platforma pro navázání spolupráce a výměny informaci, kontaktní osoba: Andreas Wörgötter, HeadofDivision, viz http://www.oecd.org/eco/), prezentace dosavadních výsledků na mezinárodní odborné konferenci „International Conference on EuropeanIntegration 2014“ na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava; listopad – prosinec 2014: finalizace výstupů projektu včetně vyhodnocení konečných dosažených výsledků, závěrečné práce na projektu, vyúčtování a uzavření projektu, zpracování závěrečné zprávy, naznačení budoucích směrů výzkumu, odevzdání rukopisů dvou zmíněných knih.
Rok zahájení2014
Rok ukončení2014
KategorieWorkflow pro SGS
TypSpecifický výzkum VŠB-TUO
ŘešitelMazurová Regína Ing.

© 2019 VŠB-TU Ostrava