Projekty

Název projektuZkoumání profilů krajů pomocí vícerozměrné analýzy kategoriálních proměnných v kontextu snížení míry nezaměstnanosti v České republice
KódSP2012/166
Předmět výzkumuDůsledkem celosvětové hospodářské krize se většina vyspělých zemí světa potýká s ekonomickými problémy. Výrazné ekonomické potíže má i Evropa, v rámci níž se musí Evropská Unie vypořádat s dluhovou krizí. V Evropě s přicházející recesí sílí tlak na nutné reformy. V současné době rostou v České republice ceny potravin, bydlení, pohonných hmot a dalších komodit. Po novém roce se očekává další zdražování, k čemuž přispěje hlavně zvýšení snížené sazby daně z přidané hodnoty, ale i slabší koruna. Česká republika stejně jako ostatní země bojuje s vysokou mírou nezaměstnaností. Jedním ze zásadních problémů České republiky je nedostatečná sladěnost sociálního dávkového systému s daňovým a odvodovým systémem. Z tohoto důvodu je nutné provést reformu sociálního systému. Nicméně, tato reforma by se neměla zaměřit pouze na snižování sociálních dávek, ale zároveň by mělo dojít ke sladění a provázanosti výše zmíněných systémů. V současné době může nezaměstnaný občan České republiky získat od státu podporu v nezaměstnanosti, dávky státní sociální podpory, případně i na dávky pomoci v hmotné nouzi. Za tyto osoby rovněž stát platí zdravotní pojištění. Jedním ze zásadních problémů evropských států ve vazbě na nezaměstnanost je štědrý sociální systém, vysoká cena práce a dále také její vysoké daňové a odvodové zatížení. V rámci projektu SGS SP2011/150 jsme navrhli možnosti, které by vedly ke snížení nezaměstnanosti, a to: a) dočasné snížení důchodového pojištění, které je povinen hradit zaměstnavatel za své zaměstnance a které hradí osoba samostatně výdělečně činná sama za sebe, b) zavedení institutu daňového bonusu na poplatníka. V prvním případě by dočasná změna v důchodovém pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance, motivovala zaměstnavatele k vytváření nových pracovních míst. V druhém případě by zavedení institutu daňového bonusu na poplatníka bylo motivací pro nezaměstnané osoby pracovat, poněvadž by se jim o tento bonus zvýšil jejich příjem. Tyto výhody dočasného charakteru by se týkaly i těch nezaměstnaných osob, které by začaly podnikat, a tím by si vytvořili pracovní místo sami pro sebe. V projektu bychom dále tyto možnosti, resp. opatření, které by mohly vést ke snížení míry nezaměstnanosti a k úsporám státních výdajů, (zavedení daňového bonusu na poplatníka a dočasného snížení sociálního pojištění) rozpracovali. Součástí sociální reformy vedoucí ke snížení míry nezaměstnanosti musí být i další kroky jako je zavedení povinné účastí všech uchazečů o zaměstnání na veřejné pomoci. Od 1. 1. 2012 mají sice uchazeči o zaměstnání, kteří jsou evidováni na úřadu práce více než dva měsíce, povinnost zúčastnit se veřejné pomoci, ale vzhledem k vysokému počtu nezaměstnaných osob, nelze toto aplikovat v praxi. Z tohoto důvodu se budou veřejné pomoci účastnit jen úřadem práce vytipovaní uchazeči. V projektu chceme navrhnout možnosti, jak se s tímto problémem dále vypořádat (např. zapojením podnikatelských subjektu do dohledu nad veřejnou pomocí za přísně stanovených podmínek, zavedením veřejné služby pro uchazeče o zaměstnání ve zdravotnických a sociálních zařízeních). Cílem projektu je podrobněji vyhodnotit data získaná z dotazníkového šetření, které proběhlo v předchozím projektu SGS SP2011/150. V rámci tohoto projektu bylo vytipováno sedm krajů s nejvyšší nezaměstnaností a v těchto krajích dva až tři úřady práce. Otázky v dotazníku byly jak otevřené tak uzavřené. Zajímalo nás pohlaví respondentů, příslušnost k věkovým kategoriím, jejich dosažené vzdělání, sociálně-ekonomické otázky týkající se výše mzdy, za kterou by byli ochotni pracovat či např. podmínky, při kterých by byli ochotni začít podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná. V rámci dotazníkového šetření bylo rozesláno 1 620 dotazníků, z nichž se vrátilo 899 vyplněných. Návratnost tedy byla 55,49 %. Analyzováno bylo celkem 899 dotazníků. U dílčích otázek se počet těch, kteří na danou otázku odpověděli, liší, což je dáno především dobrovolností respondentů, kteří nemuseli odpovídat na všechny otázky. Relativní četnosti u jednotlivých otázek byly vypočítány ze všech odpovědí (tzn., že do výpočtů byly zahrnuty i otázky z dotazníku, na které respondenti přímo neodpověděli). V tomto navazujícím projektu bychom se zaměřili jak na závislosti odpovědí z dotazníků v rámci jednotlivých krajů, tak na zkoumání profilů krajů a porovnání mezi nimi. Předpokládáme použití software IBM SPSS, což bude vyžadovat přípravu datového souboru v odpovídajícím formátu. Vzhledem k tomu, že z dotazníků jsme získali výhradně kategoriální data, použijeme metody určené pro vícerozměrnou analýzu kategoriálních proměnných. Jedná se především o testy homogenity a testy nezávislosti v dvourozměrných kontingenčních tabulkách (x2-test, případně exaktní test) a výběrové míry asociace, které měří intenzitu vztahu. Předmětem našeho zájmu bude také analýza chybějících odpovědí. Zvážíme použití seskupovací analýzy na základě vzdáleností profilů četností jednotlivých krajů a při zpracování rozsáhlejších kontingenčních tabulek použití korespondenční analýzy. Dále bychom rozpracovali návrh opatření v návaznosti na předchozí řešení zavedení daňového bonusu na poplatníka a dočasného snížení důchodového pojištění, které je povinen hradit zaměstnavatel za zaměstnance a které za sebe hradí osoba samostatně výdělečně činná. Následně bychom se chtěli zabývat aplikací veřejné pomoci v praxi. Výsledky předchozího projektu SGS SP2011/150: Cílem tohoto projektu byla analýza dvou proměnných, a to daňového zvýhodnění na poplatníka a změna sociálního pojištění zaměstnanců (osob samostatně výdělečně činných), ovlivňujících trh práce. Tyto proměnné měly vést ke snížení míry nezaměstnanosti u vybraných skupin obyvatel v důsledku růstu jejich ochoty pracovat. K dosažení cíle byly použity následující metody: - metoda dotazníkového šetření (zpracování dat na základě relativních četností), - metoda METR (analýza (de)stimulačních účinků daňového a dávkového systému na nabídku práce pro vybrané typy domácností), - metoda vícekriteriálního rozhodování (bylo hodnoceno devět variant, které by mohly vést ke snížení míry nezaměstnanosti za využití bodovací metody stanovení vah zvolených kritérií). Předmět výzkumu nového projektu a posun řešení oproti předchozímu projektu: - zkoumání závislostí odpovědí z dotazníků v rámci jednotlivých krajů, zkoumání profilů krajů a porovnání mezi nimi za využití softwaru IBM SPSS se zaměřením na metody vícerozměrné analýzy (v předchozím projektu byly stanoveny pouze relativní četnosti), - aplikace veřejné pomoci v praxi (v předchozím projektu nebylo řešeno), - rozpracování institutu daňového bonusu na poplatníka se zaměřením na osoby samostatně výdělečně činné (v přechozím projektu řešeno v rámci vícekriteriálního rozhodování se zaměřením na zaměstnance), - rozpracování slevy na pojistném na důchodové pojištění se zaměřením na osoby samostatně výdělečně činné (v předchozím projektu řešeno v rámci vícekriteriálního rozhodování se zaměřením na zaměstnance). Předpokládaným výsledkem výzkumu bude zpracování výsledků provedených analýz s následným publikováním dosažených výsledků v odborných recenzovaných časopisech a na mezinárodních vědeckých konferencích. Časový harmonogram řešení 1) Vyhodnocení dat získaných z dotazníkového šetření za použití softwaru IBM SPSS: 1.1. - 30. 4. 2012. 2) Provedení testů v dvourozměrných kontingenčních tabulkách: 1. 5. - 31. 8. 2012. 3) Rozpracování návrhu opatření v návaznosti na předchozí řešení zavedení daňového bonusu na poplatníka a dočasného snížení důchodového pojištění: 1. 3. - 30. 9. 2012. 4) Aplikace veřejné pomoci v praxi: 1. 6. - 30. 11. 2012. 5) Průběžné verbální a neverbální výstupy (příspěvky na konferencích, článek v českém recenzovaném časopise, atd.): 1. 2. - 15. 12. 2012. 6) Vypracování závěrečné zprávy: 1. 11. - 15. 12. 2012. Literatura [1] FILER, R. K.; HAMERMESH, D. S.; REES, A. E. The Economics of Work and Pay. 6. vyd. New York: HarperCollins College Publishers, 1996. 654 s. ISBN 0-673-99474. [2] FOSSUM, J. A. Labor Relations. 4. vyd. Boston: Richard D. Irwin, Inc., 1989. 495 s. ISBN 0-256-05823-7. [3] HEBÁK, P. a kol. Vícerozměrné statistické metody (3). 2. vyd. Praha: Informatorium, 2007. 271 s. ISBN 978-80-7333-001-9. [4] KOLEKTIV AUTORŮ. Mzdy 2010. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. 757 s. ISBN 978-80-7357-515-1. [5] MELOUN, M.; MILITKÝ, J.; HILL, M. Počítačová analýza vícerozměrných dat v příkladech. 1. vyd. Praha: Academia, 2005. 449 s. ISBN 80-200-1335-0. [6] Portál České správy sociálního zabezpečení. Dostupný z WWW: <http://www.cssz.cz/>. [7] Portál Ministerstva financí České republiky. Dostupný z WWW: <http://cds.mfcr.cz/ cps/rde/xchg/SID-3EA9846C-F92B7C8/cds/xsl/legislativa_metodika_795.html?year=0>. [8] Portál Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Dostupný z WWW: <http://www.mpsv.cz/cs/>. [9] Portál veřejné správy České republiky. Dostupný z WWW: <http://www.portal.gov.cz/ wps/portal/_s.155/701/_s.155/708?POSTUP_ID=82&PRVEK_ID=627>. [10] SIROVÁTKA T.; MAREŠ P. Trh práce, nezaměstnanost a sociální politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 272 s. ISBN 80-210-3048-8. [11] ŠUBRT, B. Abeceda mzdové účetní. 20. vyd. Olomouc: ANAG, 2010. 510 s. ISBN 978-80-7263-574-0. [12] VÁCLAVÍKOVÁ A.; KOLIBOVÁ H.; KUBICOVÁ A. Problematika trhu práce a politiky zaměstnanosti. 1. vyd. Opava: OPTYS, 2009. 149 s. ISBN 978-80-85819-76-2. [13] VANČUROVÁ, A.; KLAZAR, S. Sociální a zdravotní pojištění – Úvod do problematiky. 1. vyd. Praha: ASPI, 2005. 96 s. ISBN 80-7357-102-1. [14] Výzkumná studie č. 1/2009 Ministerstva financí České republiky. [15] Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. [16] ŽENÍŠKOVÁ, M. Pojistné na sociální zabezpečení zaměstnavatelů, zaměstnanců, OSVČ, dobrovolně důchodově pojištěných: s komentářem a příklady k 1. 1. 2010. 2. vyd. Olomouc: ANAG, 2010. 143 s. ISBN 978-80-7263-579-5.
Rok zahájení2012
Rok ukončení2012
KategorieWorkflow pro SGS
TypSpecifický výzkum VŠB-TUO
ŘešitelKrajčová Jiřina Ing.

© 2019 VŠB-TU Ostrava