Katedra managementu

Katedra managementu má čtyři oblasti působnosti:

  • výuka managementu pro studenty bakalářského a magisterského studia,
  • výuka v prezenční i kombinované formě studia, v kurzech celoživotního vzdělávání,
  • doktorské studium,
  • výzkumná a poradenská činnost. 

Katedra managementu garantuje 1 studijní obor studijního programu Ekonomika a management

  • Management

a specializaci

  • Sportovní management (jen bakalářské studium)

Pedagogická působnost katedry

Katedra garantuje předměty se zaměřením na management a lidské zdroje na všech stupních vysokoškolského studia (bakalářském, magisterském, doktorském). Ve výuce managementu je preferován široký základ znalostí a dovedností. Vyučované předměty se týkají strategického managementu, řízení výroby, logistiky, krizového řízení a dalších manažerských disciplín, ale také marketingu, práva, finančního řízení. Výuka katedry zasahuje do všech oborů studia na Ekonomické fakultě VŠB-TUO.

Věda a výzkum

Výzkum je rozvíjen především v oblasti manažerské teorie a aplikovaného managementu, kde pozornost je zaměřena na problematiku implementace manažerských metod (například metody BSC) a na jednotlivé oblasti managementu (např. krizové řízení, strategické řízení), dále na personální řízení, etiku podnikání a nové metody manažerské práce.


© 2019 VŠB-TU Ostrava