Katedra managementu

Katedra managementu má pět oblastí působnosti:

  • výuka v bakalářském a navazujícím magisterském studiu,
  • výuka v prezenční i kombinované formě studia,
  • doktorské studium,
  • MBA programy,
  • výzkumná a poradenská činnost. 

Katedra managementu garantuje jeden studijní obor/specializaci studijního programu Ekonomika a management

  • Management (bakalářské i navazující magisterské studium)
  • Sportovní management (jen bakalářské studium)

Pedagogická působnost katedry

Katedra garantuje předměty se zaměřením na management a lidské zdroje na všech stupních vysokoškolského studia (bakalářském, navazujícím magisterském, doktorském). Ve výuce managementu je preferován široký základ znalostí a dovedností. Vyučované předměty se týkají strategického managementu, řízení výroby, krizového řízení a dalších manažerských disciplín, ale také marketingu, práva, finančního řízení. Výuka katedry zasahuje do všech oborů studia na Ekonomické fakultě VŠB-TUO.

Věda a výzkum

Výzkum je rozvíjen především v oblasti manažerské teorie a aplikovaného managementu, kde pozornost je zaměřena na problematiku implementace manažerských metod (např. metody BSC) a na jednotlivé oblasti managementu (např. krizové řízení, strategické řízení), dále na personální řízení, na etiku podnikání a nové metody manažerské práce.


© 2020 VŠB-TU Ostrava