Katedra ekonomie

Stěží si lze asi představit seriózně kvalifikovaného ekonoma, který by neznal základní principy ekonomického života, ať již jednotlivců, domácností, podniků nebo státu. Na Ekonomické fakultě VŠB-TUO poskytuje průpravu budoucích ekonomů v této oblasti katedra ekonomie. Jejím posláním při utváření vysokoškolské kvalifikace ekonomů je vybavovat studenty a studentky poznatky soudobé ekonomické teorie a podporovat jejich schopnost tvůrčího ekonomického myšlení.

Katedra ekonomie zabezpečuje výuku mikroekonomie, makroekonomie a mezinárodní ekonomie. Vyučuje také další ekonomické předměty, jako jsou dějiny ekonomických učení, teorie fiskální a monetární politiky, mezinárodní finance, institucionální ekonomie, ekonomika rozvoje, dějiny národního a světového hospodářství.

Výuku ekonomické teorie v její mikroekonomické a makroekonomické variantě katedra zabezpečuje na bakalářském, magisterském a doktorském stupni. Podílí se také na výuce v rámci studia MBA (Master of Business Administration) a v nejrůznějších kursech celoživotního vzdělávání profesionálních ekonomů. Pokud jde o nejvyšší formu ekonomických studií katedra garantuje doktorské studium v oboru Ekonomie. Katedra zajišťuje také výuku základů ekonomie na technických fakultách VŠB-TUO.

Výzkumná aktivita katedry zahrnuje zejména problematiku ekonomického růstu a ekonomického cyklu, ekonomických specifik malých otevřených ekonomik, fiskální politiky, inflace, trhu realit, ochrany hospodářské soutěže, institucionálních předpokladů ekonomického rozvoje a dějin české ekonomie. Výsledkem je řada statí, monografií a sborníků.
Katedra ekonomie, ač geograficky vzdálená od politicko-ekonomického centra státu, si svou nejen pedagogickou, ale široce pojatou akademickou činností, vytvořila výraznou pozici v české ekonomické obci. Svědectvím je síť nejrůznějších formalizovaných i neformálních odborných kontaktů s dlouhou řadou ekonomických akademických pracovišť a publikační činnost.

Na katedře působí 14 pedagogů (profesorů, docentů a odborných asistentů), z toho jeden v rámci částečného pracovního úvazku. Působí zde také 7 prezenčních, to znamená na katedře přímo studujících, doktorandů. A samozřejmě sekretářka katedry, bez níž si každodenní souhru učitelských individualit, vnořených do své vědy (a často opovrhujících i tou nejnutnější administrativou), vůbec nelze představit. Celkově je o katedře ekonomie možné říci, že je kolektivem ekonomů, silně ztotožněných se svou pedagogickou a vůbec akademickou činností. Proto může být atmosféra na katedře liberální, vskutku akademická, a tudíž příznivá pro tvůrčí spolužití zastánců různých ekonomických a pedagogických koncepcí.


© 2018 VŠB-TU Ostrava