Vyhlášené veřejné soutěže, veřejné zakázky

Výběrová řízení

26. 3. 2019
Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrové řízení

© 2019 VŠB-TU Ostrava