HR Akademie

Strategické řízení LZ / Komunikace - Ivana Watson 

Bez strategie se stává oddělení lidských zdrojů pouhou reakční operativní kanceláří. Nestačí znát a umět používat HR nástroje a procesy, HR oddělení, pokud ve firmě existuje, se spolupodílí na tvorbě obchodní strategie a přispívá k ní vhodně zvolenou strategií. Seznámíme s procesem a s moderními nástroji tvorby strategie a dále s propojením HR strategie s obchodní strategií společnosti. Bez implementace je strategie zbytečná, proto se též podíváme na způsoby uskutečňování strategií, a proč někdy selhávají. Naučíme se, jak vše týkající lidských zdrojů ve společnosti vyjadřovat finančně, aby i ostatní členové vedení mohli HR strategii pochopit a podpořit.

Komunikace – téma, které přináší věčné problémy. Proč tomu tak je, když lidé komunikují už tisíce let? Co se vlastně při komunikaci děje? Jak komunikovat efektivně, jak se připravit, jaké kanály zvolit, jak načasovat, jak analyzovat příjemce naší komunikace, jak plánovat, řídit a kontrolovat firemní komunikaci. Sdílení “best and worst practices”.

Personální procesy - Eva Tmejová 

Cílem tohoto tématu je seznámit účastníky kurzu s teorií i praxí personálních procesů tak, aby je pochopili a uvědomili si jejich důležitost nejen pro zaměstnance na všech úrovních, ale také pro úspěch každé firmy.

Týmy a motivace / on-boarding / Pracovní právo v HR I - Martina Káňová / Květuše Hrubá

Téma týmová práce a motivace detailně seznámí účastníky s typologií týmových a pracovních rolí a vývojovými stádii týmu. Poskytne příležitosti k zamyšlení, poradí jak se vyhnout symptomům a hrozbám skupinového myšlení, jaké kroky pomohou k prevenci nestandardních situací, a ukáže, kdy převládne v týmu skupinové myšlení v negativním smyslu slova. V praktických cvičeních se zaměří především na motivaci a faktory ovlivňující spokojenost s jejich prací. Účastníci získají konkrétní doporučení a tipy k posílení vnitřní motivace. Na principech motivace si také ověří, jak udržet vnitřní motivaci. Závěrečná část tématu bude věnována konkrétním příkladům z praxe, ať už v oblasti týmové práce, tak také motivace. Účastníci rovněž získají přehled o krocích, které usnadní vstup zaměstnance do firemního prostředí.  Zaměříme se na to, jak  podpořit angažovanost a sounáležitost zaměstnanců s firmou v rámci procesu onboardingu. Společně s účastníky projdeme proces adaptace a zároveň také to, jak přizpůsobit onboarding proces současným trendům.

Rozvoj a vzděláváníIlona Urbanová / Ivana Tovaryšová

Téma poskytne komplexní přehled aktivit v v oblasti rozvoje a vzdělávání zaměstnanců ve firmě.

Dotkneme se adaptace nových zaměstnanců, a to jak těch s praxí, tak absolventů škol. Ukážeme, jak ve vazbě na cíle a strategii společnosti připravit plán vzdělávání pro jednotlivé zaměstnance podle kompetencí požadovaných pro dané pracovní místo. Ukážeme si, jak hodnotit efektivitu vzdělávání a také jak hodnotit a sledovat, zda bylo dosaženo stanovených cílů. Budeme diskutovat o tom, jak vybrat zaměstnance s potenciálem pro další rozvoj a jak řídit jejich kariérový růst. Seznámíme se také s principy tvorby kompetenčních modelů a jejich využitím v praxi, tzv. „MBC = Management by Competencies“. Také budeme hovořit o tom, jak nastavit kompletní vzdělávací program a seznámíme se s různými vzdělávacími metodami školení a s efektivním využitím interních a externích trenérů.

Nábor a výběr / Workshop / Pracovní právo v HR II - Žaneta Sigmundová / Květuše Hrubá

Zaměstnanci jsou velkou investicí a nejdůležitějším faktorem, rozhodujícím o úspěchu společnosti. Nábor a výběr správných zaměstnanců je prioritou. V rámci tohoto tématu budeme diskutovat o tom, jaké zkušenosti musí uchazeči prokázat a jaké vykazovat osobnostní rysy, aby se tyto shodovaly s hodnotami a kulturou té které společnosti. Probereme metody náboru a výběru, které mohou být klíčem k výběru vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, kteří sdílejí vize a cíle společnosti.

Právo v HR I a II - Květuše Hrubá

Téma je zaměřeno na pracovní právo jako významnou oblast efektivního personálního řízení, kromě zákoníku práce se orientuje na související právní předpisy, zejména občanský zákoník, zákon o zaměstnanosti a další. Cílem je  napomáhat účastníkům porozumět problematice a jejímu využívání v každodenní praxi. Součástí je také řešení praktických příkladů z personální praxe s vazbou na potřebu účastníků kurzu. Nově bude téma zaměřeno i na problematiku zásad zpracování osobních údajů zaměstnanců podle GDPR.

Odměňování a benefity - Hana Caltová

Odměňování, jako součást personální strategie, je klíčovým nástrojem vedení a motivace pracovníků ve firmách. Zásadním způsobem ovlivňuje nejen výkonnost, ale i aktivitu a loajalitu pracovníků vůči firmě. Aby byl systém odměňování funkční a dokázal sladit různorodé požadavky, je nezbytné využívat adekvátní formy a nástroje.

Cílem modulu je seznámit účastníky s hlavními cíli, principy a metodami odměňování, a také nejčastějšími úskalími, kterým firmy mohou při tvorbě systémů odměňování pracovníků čelit. Jsou diskutovány různé způsoby odměňování podle charakteru vykonávané práce, možné benefity, jejich vhodnost a vazby na další personální procesy ve firmě.

HR Controlling - Ilona Urbanová

Cílem tématu je seznámení s důležitými ukazateli z oblasti řízení lidských zdrojů, s jejich měřením, porovnáváním, vyhodnocováním a interpretací a s metodami měření investic do lidského kapitálu a moderními podpůrnými nástroji z oblasti informačních technologií (HRIS).

Využití informačních systémů v personalistice včetně práce se sociálními sítěmi - Ivana Šabatová

Cílem tématu je seznámit se s informačními technologiemi, které přímo podporují práci v oblasti personalistiky, počínaje podporou personální evidence a mzdové agendy, přes automatizaci HR procesů, až po využití Internetu a moderních komunikačních nástrojů. Také se seznámíte s tím, jak pracovat v prostředí sociálních sítí a jak využít jednotlivé kanály např. pro firemní komunikaci.


© 2018 VŠB-TU Ostrava