Recenzní řízení

Posuzovací proces je zahájen pouze u článků, které jsou editory časopisu vyhodnoceny jako zapadající do edičního záměru časopisu a zároveň splňují formální náležitosti. Ke každému článku, který vyhovuje záměru časopisu a splňuje potřebné náležitosti, jsou vypracovány minimálně dva oboustranně anonymní posudky.

Posuzovací proces je oboustranně důvěrný, časopis za žádných okolností neodhaluje autorům identitu recenzentů. Od recenzentů se zároveň požaduje, aby informace zjištěné při studiu posuzovaného článku považovali za přísně důvěrné.

Posudek obsahuje 8 kritérií, prostor pro doplňující komentář a doporučení recenzenta. Pro každé z kritérií je třeba využít jak bodové hodnocení na stupnici 0 až 5 (0 nedostatečný, 5 vynikající), tak slovní hodnocení. Slovní hodnocení by mělo být v souladu s přidělenými body.

Pro obsáhlejší komentáře a doporučení je možné využít sekci Další komentář k článku. Tento komentář by spolu s odůvodněním bodového hodnocení měl dát autorovi na srozuměnou, v jakých bodech, případně i jakým způsobem, lze článek vylepšit. Editorům by zároveň mělo být zřejmé, proč recenzent článek hodnotí právě takto.

Následně je recenzent požádán o učinění celkového hodnocení – navržení článku k publikaci, úpravám či zamítnutí.


© 2019 VŠB-TU Ostrava