Uchazeč: doc. Ing. Emília Zimková, PhD.
Pracoviště: Katedra financí a účtovníctva, Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici
Obor: Finance

Hodnotící komise pro řízení ke jmenování profesorem byla schválena VR fakulty dne 19. 10. 2016 ve složení:

Předseda: prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová - VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta
Členové: prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. - VŠE v Praze, Fakulta financí a účetnictví
  prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr.h.c. - VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky
  prof. Ing. Mikuláš Luptáčik, PhD. - EU v Bratislavě, Národohospodářská fakulta, Wirtschaftsuniversität Wien
  prof. Dr. Ing. Jan Frait - ČNB Praha, Odbor finanční stability

Uchazeč: doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
Pracoviště: Katedra financí, Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Obor: Finance

Hodnotící komise pro řízení ke jmenování profesorem byla schválena VR fakulty dne 17. 5. 2017 ve složení:

Předseda: prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc. - VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta
Členové: prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová - VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta
  prof. Ing. Michal Fendek, CSc. - EU v Bratislavě, Fakulta hospodárskej informatiky
  doc. Roman Horváth, M.A., Ph.D. - Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
  prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. - VŠE v Praze, Fakulta financí a účetnictví

Uchazeč: doc. Ing. Jana Hančlová, CSc.
Pracoviště: Katedra systémového inženýrství, Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Obor: Systémové inženýrství a informatika

Hodnotící komise pro řízení ke jmenování profesorem byla schválena VR fakulty dne 25. 10. 2017 ve složení:

Předseda: prof. Ing. Dušan Marček, CSc. - VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta
Členové: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. - Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
  prof. Ing. Josef Jablonský, CSc. - VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky
  prof. RNDr. Valerie Novitzká, PhD. - Technická univerzita v Košicích, Fakulta elektrotechniky a informatiky
  prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. - SU Opava, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné


© 2018 VŠB-TU Ostrava