Pro akademický rok 2019/2020

Bakalářské studium

 • Pravidla přijímacího řízení (formát PDF)
 • Pravidla přijímacího řízení nově akreditovaných studijních programů - vyhláška 19_004(formát PDF)
 • Pravidla přijímacího řízení nově akreditovaných studijních programů - vyhláška 19_008(formát PDF)

Důležité informace pro uchazeče do bakalářských studijních programů:

 • Na Ekonomickou fakultu VŠB-TUO lze podat pouze jednu přihlášku, a to podle místa realizace výuky (Ostrava, Valašské Meziříčí, Šumperk).
 • Přihláška se podává elektronicky na adrese https://prihlaska.vsb.cz a současně tištěná zkrácená podepsaná verze přihlášky musí být doručena na studijní oddělení EkF. Není potřebné potvrzení přihlášky na střední škole, podepisuje se pouze uchazeč. Součástí přihlášky je i úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení. Uchazeči, kteří vykonávají maturitní zkoušku v akademickém roce 2018/19, doručí úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení do 5 dní ode dne jeho převzetí na studijní oddělení EkF.
 • Podáním přihlášky ke studiu není student automaticky přihlášen k testům Obecných studijních předpokladů.
 • Přijímací zkoušky do bakalářského studia: Národní srovnávací zkoušky - nutno se přihlásit - Obecné studijní předpoklady (OSP) nebo Všeobecné študijné predpoklady (VŠP), scio.cz/nsz, popř. doložit certifikát OSP/VŠP.

SCIO

Navazující magisterské studium

 • Pravidla přijímacího řízení (formát PDF)
 • Pravidla přijímacího řízení nově akreditovaných studijních programů (formát PDF)

Důležité informace pro uchazeče do navazujících magisterských studijních programů:

 • Přijímací zkoušky budou realizovány v souladu vyhláškou EkF_VYH_18_010 PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských studijních programů Ekonomické fakulty VŠB – Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2019/2020.
 • Přihláška se podává elektronicky na adrese https://prihlaska.vsb.cz  a současně tištěná zkrácená podepsaná verze přihlášky musí být doručena na studijní oddělení EkF. Součástí přihlášky je i úředně ověřený diplom a kopie dodatku k diplomu. Uchazeči, kteří vykonávají státní závěrečné zkoušky v akademickém roce 2018/2019, doručí výpis známek z vysoké školy za 1.-5. semestr.
 • Termín konání přijímací zkoušky: 25. - 26. červen 2019
  Pozvánky k přijímacím zkouškám budou rozeslány doporučeně poštou. V případě nedoručení pozvánky poštou – možno přijít na přijímací zkoušky bez této pozvánky (nutno znát číslo své přihlášky).
 • Rozpis místností pro přijímací zkoušky (formát PDF)
 • Pokyny pro přijímací řízení do navazujícího magisterského studia v akademickém roce 2019/20 (formát PDF)
 • Okruhy a literatura, vzorový test

Doktorské studium

 • Pravidla přijímacího řízení (formát PDF)
 • Pravidla přijímacího řízení nově akreditovaných studijních programů (formát PDF)