• O přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů se mohou prostřednictvím přijímacího řízení ucházet absolventi bakalářských studijních programů.
  • Studium v magisterských studijních programech je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce.
  • Absolventům se přiznává titul „Inženýr“, ve zkratce „Ing.“.

Otevíráme nově akreditované studijní programy pro akademický rok 2019/20

Kromě tradičních studijních programů, které se člení na obory, byly v březnu na EKF otevřeny pro přijímací řízení i nově akreditované programy, které se již člení na specializace. Tyto nové programy a jejich specializace odpovídají moderním trendům ve vzdělávaní a reagují na požadavky uplatnění absolventů v nových ekonomických podmínkách. Nové studijní programy jsou označeny jako Nová akreditace a jsou u nich uvedeny také jednotlivé specializace.

Management

Informace pro uchazeče

Na oboru Management získáte a prohloubíte svoje znalosti z různých oblastí managementu, naučíme vás, jak aplikovat principy strategického managementu, jak řídit lidské zdroje, jak sestavovat a vést pracovní týmy, jak aplikovat management v mezinárodním prostředí, jak aplikovat podnikatelskou etiku, jak řídit vlastní kariéru, jak se vyrovnat s krizovými situacemi v organizacích.
Po studiu můžete najít uplatnění jako manažer v odborných manažerských funkcích na různých úrovních, v organizacích různé velikosti, vlastnické či právní formy, v různých odvětvích a oborech podnikání, českých i zahraničních organizacích, jako štábní specialista na různých úsecích organizace, jako odborník nebo manažer v poradenské a vzdělávací činnosti v oboru management i jako samostatný podnikatel.

Uplatnění absolventa

Absolventi oboru, díky širokému poznatkovému základu, naleznou uplatnění jak ve výrobních a obchodních organizacích, tak také v organizacích nevýrobní povahy, a to především na střední a vyšší hierarchii řízení, po nabytí nezbytných zkušeností. Uplatní se na ekonomických a personálních funkcích a jako odborníci v dalších oblastech a útvarech (organizační a marketingové útvary, dále útvary logistiky, kvality, společenské odpovědnosti). Absolventi oboru se úspěšně uplatňují jako experti a manažeři v poradenských a vzdělávacích firmách. Jsou rovněž připraveni pro úspěšný výkon v multinacionálních organizacích na uvedených pozicích.


Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia navazující magisterské
Kód 6208T037
Název česky Management
Název anglicky Management
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra managementu
Garant doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.
Klíčová slova podnikatelská etika
strategický management
mezinárodní prostředí
lidské zdroje
krize organizace