• O přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů se mohou prostřednictvím přijímacího řízení ucházet absolventi bakalářských studijních programů.
  • Studium v magisterských studijních programech je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce.
  • Absolventům se přiznává titul „Inženýr“, ve zkratce „Ing.“.

Otevíráme nově akreditované studijní programy pro akademický rok 2019/20

Kromě tradičních studijních programů, které se člení na obory, byly v březnu na EKF otevřeny pro přijímací řízení i nově akreditované programy, které se již člení na specializace. Tyto nové programy a jejich specializace odpovídají moderním trendům ve vzdělávaní a reagují na požadavky uplatnění absolventů v nových ekonomických podmínkách. Nové studijní programy jsou označeny jako Nová akreditace a jsou u nich uvedeny také jednotlivé specializace.

Ekonomika podniku

Informace pro uchazeče

Absolvent studijního oboru nalezne uplatnění ve výrobních i nevýrobních podnicích (vč. transnacionálních) v odborných ekonomických funkcích střední podnikové úrovně. S uplatněním lze počítat i v mimopodnikové sféře jako jsou hospodářské komory, podniková sdružení, státní instituce zabývající se podnikohospodářskou sférou atd. Absolventi se též uplatní jako ekonomicko-organizační poradci, případně jako analytici a projektanti organizace a řízení podniků.

Uplatnění absolventa

Absolvent studijního oboru nalezne uplatnění ve výrobních i nevýrobních podnicích (vč. transnacionálních) v odborných ekonomických funkcích střední podnikové úrovně. S uplatněním lze počítat i v mimopodnikové sféře jako jsou hospodářské komory, podniková sdružení, státní instituce zabývající se podnikohospodářskou sférou atd.


Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia navazující magisterské
Kód 6208T020
Název česky Ekonomika podniku
Název anglicky Business Economics
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra podnikohospodářská
Garant doc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
Klíčová slova simulace, logistika, řízení kvality, poradenství
inovační management, ekonomika podniku,
strategický management, správa společností,