• O přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů se mohou prostřednictvím přijímacího řízení ucházet absolventi bakalářských studijních programů.
  • Studium v magisterských studijních programech je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce.
  • Absolventům se přiznává titul „Inženýr“, ve zkratce „Ing.“.

Otevíráme nově akreditované studijní programy pro akademický rok 2019/20

Kromě tradičních studijních programů, které se člení na obory, byly v březnu na EKF otevřeny pro přijímací řízení i nově akreditované programy, které se již člení na specializace. Tyto nové programy a jejich specializace odpovídají moderním trendům ve vzdělávaní a reagují na požadavky uplatnění absolventů v nových ekonomických podmínkách. Nové studijní programy jsou označeny jako Nová akreditace a jsou u nich uvedeny také jednotlivé specializace.

Eurospráva

Informace pro uchazeče

Obor Eurospráva umožňuje studentům, vedle získání základních znalostí z oblasti fungování ekonomických jevů a procesů, probíhajících na makro- a mikroúrovni, nabýt odborné znalosti o fungování Evropské unie a jejím postavení ve světové ekonomice. Teoretické informace o historickém vývoji evropského integračního procesu až po současné fungování hospodářské a měnové unie a realizaci jednotného postupu v oblasti ekonomické, politické a bezpečnostně obranné spolupráce jsou doplněny širokým spektrem praktických dovedností, které studenti získávají během studia při přípravě evropských projektů a při vykonávání oborových stáží v národních, ale i unijních institucích.

Uplatnění absolventa

Profil absolventů je koncipován tak, aby byli schopni se orientovat v nových teoretických přístupech a současně řešit konkrétní situace tržního prostředí v probíhajících procesech evropské i světové integrace a globalizace a využívat nástrojů vytvářených v rámci EU. Po absolvování studia najdou uplatnění zejména v řídících funkcích jako ekonomové, projektoví manažeři a euromanažeři ve veřejném sektoru, tj. státní správě a samosprávě na místní, regionální i celostátní úrovni v centrálních orgánech i ve firmách a konzultačních organizacích, které působí v evropském prostoru, připravují a realizují konkrétní podnikatelské záměry nebo veřejné projekty využívající ekonomické nástroje a opatření v prostředí Evropské unie. Absolvování magisterského stupně poskytuje široký komplex vědomostí potřebných také pro uchazeče o práci v orgánech Evropské unie.

Studijní plányFakulta Ekonomická fakulta
Typ studia navazující magisterské
Kód 6210T004
Název česky Eurospráva
Název anglicky European Integration
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra evropské integrace
Garant doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
Klíčová slova Evropská integrace
Soudržnost
Evropská unie
Mezinárodní obchod
Konkurenceschopnost