• O přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů se mohou prostřednictvím přijímacího řízení ucházet absolventi bakalářských studijních programů.
  • Studium v magisterských studijních programech je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce.
  • Absolventům se přiznává titul „Inženýr“, ve zkratce „Ing.“.

Otevíráme nově akreditované studijní programy pro akademický rok 2019/20

Kromě tradičních studijních programů, které se člení na obory, byly v březnu na EKF otevřeny pro přijímací řízení i nově akreditované programy, které se již člení na specializace. Tyto nové programy a jejich specializace odpovídají moderním trendům ve vzdělávaní a reagují na požadavky uplatnění absolventů v nových ekonomických podmínkách. Nové studijní programy jsou označeny jako Nová akreditace a jsou u nich uvedeny také jednotlivé specializace.

Finance

Informace pro uchazeče

Obor Finance je prestižním, dynamickým a perspektivním oborem, který nabízí studentům komplexní finanční vzdělání. Absolventi jsou připraveni pro kvalifikované pozice, na kterých budou schopni vykonávat analytické práce a manažerské funkce na úrovni středního a vrcholového stupně řízení podniků a institucí. Dále mohou najít uplatnění ve finančních útvarech firem, ve vedoucích funkcích v institucích finančního trhu, v činnosti daňových poradců, ve vědeckých, pedagogických a jiných institucích.

Uplatnění absolventa

Absolventi oboru Finance najdou uplatnění zejména ve finančních útvarech firem výrobního i obchodního charakteru, v odborných funkcích v oblasti finanční kontroly, ve vedoucích funkcích v bankovní sféře a dalších institucích finančního trhu, v činnosti finančních a daňových poradců, apod.


Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia navazující magisterské
Kód 6202T010
Název česky Finance
Název anglicky Finance
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra financí
Garant prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Klíčová slova finanční rozhodování za rizika
oceňování a akvizice
mezinárodní finance
pojišťovnictví
finanční trhy