• O přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů se mohou prostřednictvím přijímacího řízení ucházet absolventi bakalářských studijních programů.
  • Studium v magisterských studijních programech je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce.
  • Absolventům se přiznává titul „Inženýr“, ve zkratce „Ing.“.

Otevíráme nově akreditované studijní programy pro akademický rok 2019/20

Kromě tradičních studijních programů, které se člení na obory, byly v březnu na EKF otevřeny pro přijímací řízení i nově akreditované programy, které se již člení na specializace. Tyto nové programy a jejich specializace odpovídají moderním trendům ve vzdělávaní a reagují na požadavky uplatnění absolventů v nových ekonomických podmínkách. Nové studijní programy jsou označeny jako Nová akreditace a jsou u nich uvedeny také jednotlivé specializace.

Informatika v ekonomice

Informace pro uchazeče

Cílem studia magisterského studijního oboru Informatika v ekonomice je připravit již vysoce kvalifikované odborníky, kteří budou schopni analyzovat, navrhovat, implementovat informační a komunikační technologie. Absolvent najde uplatnění na různých úrovních řízení ekonomických procesů v malých i velkých firmách, finančních institucích a organizacích veřejné správy. Uplatní se i při modelování a simulaci ekonomických procesů, jako ICT specialisté při organizaci, řízení a vývoji provozu ICT a služeb.

Uplatnění absolventa

Absolvent má znalosti a dovednosti vhodné pro uplatnění na trhu práce jako konzultant informačních technologií, IT analytik, systémový integrátor, vedoucí specialista nasazování informačních technologií.

Studijní plányFakulta Ekonomická fakulta
Typ studia navazující magisterské
Kód 6209T017
Název česky Informatika v ekonomice
Název anglicky Informatics in Economics
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra aplikované informatiky
Garant prof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
Klíčová slova Management IT
Ekonomie
Informační systémy
Podniková informatika