• Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky.
  • Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
  • Úspěšným absolventům je udělen titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“.

Otevíráme nově akreditované studijní programy pro akademický rok 2019/20

Kromě tradičních studijních programů, které se člení na obory, byly v březnu na EKF otevřeny pro přijímací řízení i nově akreditované programy, které se již člení na specializace. Tyto nové programy a jejich specializace odpovídají moderním trendům ve vzdělávaní a reagují na požadavky uplatnění absolventů v nových ekonomických podmínkách. Nové studijní programy jsou označeny jako Nová akreditace a jsou u nich uvedeny také jednotlivé specializace.

Účetnictví a daně

Informace pro uchazeče

Studijní obor Účetnictví a daně patří mezi perspektivní a vyvíjející se obory s praktickým zaměřením. Studenti během studia získají, mimo jiné, teoretické i praktické znalosti z problematiky účetnictví, přímých a nepřímých daní a práva podnikatelských subjektů, ale i subjektů z neziskové sféry a budou umět použít tyto informace k finančnímu rozhodování. Absolventi bakalářského studia mohou najít uplatnění jako vedoucí ekonomických, účetních a daňových oddělení, účetní a daňoví poradci, asistenti auditorů, ekonomové a finanční manažeři v obchodních korporacích apod.

Uplatnění absolventa

Absolventi naleznou uplatnění v oblasti vedení a řízení účetnictví, vnitřního auditu, daní, financí, spolupráce na tvorbě podnikových řídících systémů, ve výrobních a obchodních organizacích, finančních institucích jako jsou banky, pojišťovny, investiční společnosti, v poradenských a konzultačních firmách, ve službách, v neziskových organizacích a v organizacích státní správy.


Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia bakalářské
Kód 6202R049
Název česky Účetnictví a daně
Název anglicky Accounting and Taxes
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra účetnictví a daní
Garant prof. Ing. Jan Široký, CSc.
Klíčová slova Daně
Účetnictví
Právo
Ekonomie
Mezinárodní účetnictví