• Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky.
  • Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
  • Úspěšným absolventům je udělen titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“.

Otevíráme nově akreditované studijní programy pro akademický rok 2019/20

Kromě tradičních studijních programů, které se člení na obory, byly v březnu na EKF otevřeny pro přijímací řízení i nově akreditované programy, které se již člení na specializace. Tyto nové programy a jejich specializace odpovídají moderním trendům ve vzdělávaní a reagují na požadavky uplatnění absolventů v nových ekonomických podmínkách. Nové studijní programy jsou označeny jako Nová akreditace a jsou u nich uvedeny také jednotlivé specializace.

Marketing a obchod

Informace pro uchazeče

Bakalářské studium oboru Marketing a obchod je koncipováno tak, aby se absolventi byli schopni teoreticky i prakticky orientovat v základní problematice marketingu a obchodu, a to zejména z pohledu mikroekonomického. Východisko studia představuje obecný základ, který je dále prohlubován o znalosti z oblasti podnikové ekonomiky, managementu a zejména marketingových a obchodních disciplín: marketingového výzkumu, marketingových aplikací, marketingu služeb, spotřebitelského chování a obchodních činností. Absolventi mohou nalézt uplatnění v obchodních a marketingových útvarech podniků, ve výzkumných agenturách, poradenských firmách a reklamních společnostech.

Uplatnění absolventa

Absolvent může nalézt uplatnění v obchodních a marketingových útvarech podniků, institucí, ve výzkumných agenturách, poradenských a reklamních společnostech.


Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia bakalářské
Kód 6208R062
Název česky Marketing a obchod
Název anglicky Marketing and Business
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra marketingu a obchodu
Garant doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.
Klíčová slova marketing
marketingový výzkum
marketingové řízení
obchodní strategie