• Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky.
  • Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
  • Úspěšným absolventům je udělen titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“.

Otevíráme nově akreditované studijní programy pro akademický rok 2019/20

Kromě tradičních studijních programů, které se člení na obory, byly v březnu na EKF otevřeny pro přijímací řízení i nově akreditované programy, které se již člení na specializace. Tyto nové programy a jejich specializace odpovídají moderním trendům ve vzdělávaní a reagují na požadavky uplatnění absolventů v nových ekonomických podmínkách. Nové studijní programy jsou označeny jako Nová akreditace a jsou u nich uvedeny také jednotlivé specializace.

Eurospráva

Informace pro uchazeče

Obor Eurospráva umožňuje studentům, vedle získání základních znalostí z oblasti fungování ekonomických jevů a procesů, probíhajících na makro- a mikroúrovni, nabýt odborné znalosti o fungování Evropské unie a jejím postavení ve světové ekonomice. Teoretické informace o historickém vývoji evropského integračního procesu až po současné fungování hospodářské a měnové unie a realizaci jednotného postupu v oblasti ekonomické, politické a bezpečnostně obranné spolupráce jsou doplněny širokým spektrem praktických dovedností, které studenti získávají během studia při přípravě evropských projektů a při vykonávání oborových stáží v národních, ale i unijních institucích.

Uplatnění absolventa

Absolventi oboru jsou vybaveni znalostmi o ekonomickém prostředí Evropské unie, jejích institucích a politikách. Naleznou uplatnění jako pracovníci v institucích veřejné správy, v podnikatelských subjektech nebo konzultačních firmách, které se zabývají otázkami evropské integrace nebo připravují podklady pro realizaci konkrétních podnikatelských záměrů nebo veřejných projektů využívajících nástroje politik EU.


Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia bakalářské
Kód 6210R004
Název česky Eurospráva
Název anglicky European Integration
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra evropské integrace
Garant doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
Klíčová slova Evropská integrace
Soudržnost
Evropská unie
Mezinárodní obchod
Konkurenceschopnost