• Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky.
  • Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
  • Úspěšným absolventům je udělen titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“.

Otevíráme nově akreditované studijní programy pro akademický rok 2019/20

Kromě tradičních studijních programů, které se člení na obory, byly v březnu na EKF otevřeny pro přijímací řízení i nově akreditované programy, které se již člení na specializace. Tyto nové programy a jejich specializace odpovídají moderním trendům ve vzdělávaní a reagují na požadavky uplatnění absolventů v nových ekonomických podmínkách. Nové studijní programy jsou označeny jako Nová akreditace a jsou u nich uvedeny také jednotlivé specializace.

Informatika v ekonomice

Informace pro uchazeče

Cílem studia bakalářského studijního oboru Informatika v ekonomice je připravit kvalifikované odborníky, kteří vzhledem k získání základních znalostí a dovedností v ekonomických disciplínách se absolventi mohou uplatnit i jako analytici a metodici ekonomických procesů a projektoví manažeři. Absolvent je schopný podporovat uživatele ICT, spravovat dílčí části v podnikové informatice (počítačové sítě, databáze, informační systémy, webové aplikace).

Uplatnění absolventa

Absolvent je připraven na pracovní pozice, kde je potřeba znát možnosti užití informačních technologií a principy fungování ekonomických subjektů. Uplatnění nalezne jako obchodník s IT produkty, správce systému, člen týmů zaměřených na implementaci informačních technologií.


Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia bakalářské
Kód 6209R017
Název česky Informatika v ekonomice
Název anglicky Informatics in Economics
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra aplikované informatiky
Garant prof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
Klíčová slova Ekonomie
Informační technologie
Procesy
Aplikovaná informatika
Podniková informatika