Otevření autorizovaného školicího střediska Sun Microsystems

Na Ekonomické fakultě VŠB-Technické univerzity Ostrava proběhne slavnostní otevření autorizovaného školicího střediska Sun Microsystems.
Autorizované školicí středisko Sun Microsystems (http://cz.sun.com) vybavené 20 ks výkonných pracovních stanic Sun Ultra 40 bude slavnostně otevřeno dne 26. 9. 2007 za přítomnosti rektora VŠB-TU Ostrava prof. Ing. Tomáše Čermáka, CSc. a generálního ředitele Sun Microsystems ČR Ing. Zdeňka Pilze.

Školicí středisko je koncipováno jako multiplatformní učebna s výkonnou technikou zaměřená na zajištění výuky specializovaných předmětů. Projekt byl financován s výraznou podporu prostředků získaných prostřednictvím Fondu rozvoje vysokých škol a jeho hlavním cílem je především zásadní zkvalitnění výukového procesu v oblasti objektově-orientovaných programových paradigmat a technologií pro posluchače studijních oborů na Ekonomické fakultě VŠB-TUO a přímá podpora jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Primárním úkolem střediska pak bude výchova špičkových certifikovaných odborníků v oblasti technologií programovacího jazyka Java, příprava na certifikaci pedagogických pracovníků střediska a vedení výukového procesu v duchu certifikovaných školicích materiálů Sun Microsystems.

Provoz autorizovaného školicího střediska je rovněž součástí aktivní participace VŠB-Technické univerzity Ostrava na celosvětovém programu Akademické iniciativy Sun Microsystems.

Školicí středisko je navíc vybaveno kompletní infrastrukturou umožňující komplexní multimediální vizualizaci výukového procesu s podporou vícedruhových médií a jejich publikaci na centrálním portálu MERLINGO (Mediasite Repository of LearnING Objects - http://www.merlingo.cz) formou multimediálních vzdělávacích objektů s použitím technologií Mediasite Recorder firmy SonicFoundry (http://www.sonicfoundry.com). Uvedené řešení zabezpečuje minimalizaci finanční a časové náročnosti spojené s tvorbou a managementem obrazových a zvukových záznamů přednášek pedagogů doplněných záznamem synchronně prováděné prezentace.

Učebna bude také mimo výuku využívána studenty k samostatné práci, především k tvorbě jejich semestrálních projektů, diplomových prací, postgraduálních prací a díky své multiplatformnosti také pro týmovou práci.

Dodávku a instalaci hardwarových a softwarových komponent učebny realizovala společnost MEDIUMSOFT ICS s.r.o. (http://www.mediumsoft.cz), se kterou Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava dlouhodobě spolupracuje v mnoha oblastech.

Učebna     Stanice

O společnosti Sun Microsystems, Inc.
Sun Microsystems vyvíjí technologie, na kterých běží globální trh. Drží se jedinečné vize "The Network Is The Computer" ("Síť je počítačem") a prostřednictvím sdílených inovací, komunitního vývoje a vedoucí pozice v oblasti open source prosazuje spolupráci. Sun působí ve více než 100 zemích světa. Více informací naleznete na webové adrese http://www.sun.com.


© 2018 VŠB-TU Ostrava