Studium na fakultě

Studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava lze absolvovat ve tříletých bakalářských a dvouletých navazujících magisterských studijních programech. Ekonomická fakulta zabezpečuje také výchovu mladé generace vědeckých pracovníků v doktorských studijních programech. Vybrané studijní obory a předměty mohou být studovány rovněž v anglickém jazyce.

  • Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky. Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce. Úspěšným absolventům je udělen titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“.
  • O přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů se mohou prostřednictvím přijímacího řízení ucházet absolventi bakalářských studijních programů. Studium v magisterských studijních programech je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce. Absolventům se přiznává titul „Inženýr“, ve zkratce „Ing.“.
  • Třetím a nejvyšším stupněm vysokoškolského vzdělávání je studium doktorských studijních programů. Doktorát získává student po absolvování dvouleté studijní části a standardní doba studia je 3 roky. Studium je ukončeno státní doktorskou zkouškou. Po úspěšné obhajobě doktorské (disertační) práce absolventi získávají akademický titul „doktor“, ve zkratce „Ph.D.“.

Podrobnější informace o studijních programech, oborech a plánech naleznete v sekci Studijní obory.

Kromě tohoto základního směru studia nabízí fakulta také tyto další možnosti vzdělávání:

  • Program MBA (Master of Business Administration) poskytuje vyvážené teoretické vzdělání v základních disciplínách managementu a zvládnutí nezbytných praktických manažerských dovedností. Po úspěšném ukončení absolventi získají Diplom MBA udělený Liverpool John Moores University s přiznaným titulem „MBA“.
  • Dvouleté /čtyřsemestrální/ kurzy bakalářského typu jsou organizovány v souladu s §60 zákona č.111/l998 Sb.,o vysokých školách. Absolventi kurzů celoživotního vzdělávání se mohou přihlásit ve shodě s pravidly stanovenými novelou uvedeného zákona a fakultou k pokračování v bakalářském vysokoškolském studiu.
  • Specializační studium Oceňování nemovitostí je určeno pro všechny zájemce o vykonávání činnosti znalce a odhadce v rámci celoživotního vzdělávání podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Studium splňuje podmínky požadované pro získání oprávnění k vázané živnosti oceňování nemovitostí. Absolvování studia je jednou z hlavních podmínek ke jmenování soudním znalcem. Toto studium je vhodné i pro manažery a makléře v oblasti nakládání s majetkem nemovitostí a podniků.
  • Univerzita 3. věku je jedna z forem celoživotního vzdělávání. Umožňuje seniorům a seniorkám moderní formu seberealizace, nabízí získání odborných znalostí z oblasti ekonomie, základů ekonomiky a managementu podniku, práva, EU, psychologie, zdravovědy a také možnost naučit se pracovat s PC.

Pro studenty se specifickýmí nároky fakulta poskytuje podporu při studiu prostřednictvím Slunečnice - Centra pro studenty se specifickými nároky.


© 2018 VŠB-TU Ostrava