Navazující magisterské studijní obory

Charakteristiky navazujících magisterských studijních oborů

Studijní program Ekonomika a management

Obor Ekonomika a právo v podnikání

Tento obor reaguje na poptávku praxe po ekonomech působících v řadě oblastí, vyžadujících vedle znalostí ekonomických i prohloubené znalosti z oblasti práva. Cílem studia je tedy připravit absolventy k výkonu povolání, při nichž budou řešit standardní i nestandardní manažerské úkoly v malých i středně velkých firmách a zároveň umožnit uplatnění absolventů v organizacích veřejné správy.

Vedle získání tradičních ekonomických znalostí poskytuje studium oboru i znalosti z oblasti obchodního práva, práv průmyslových, hospodářské i nekalé soutěže a obchodně závazkových vztahů, které studenti získají v rámci bakalářského studia na fakultě, jsou pak v magisterském studiu dále prohlubovány i o oblast zahraničního obchodu, včetně práva EU se zaměřením na potřeby ekonomů. Pro prohloubení znalostí právního rámce podnikání, resp. činnosti ekonoma vůbec se pak studenti podrobněji dále seznámí v magisterském studiu s problematikou finančního práva (včetně práva kapitálového trhu), práva duševního vlastnictví, pojistného práva a nakonec se všemi pro ekonomy důležitými právními předpisy, upravujícími oblast podnikání. 

Uplatnění absolventa oboru je velmi široké. Především půjde o znalostmi práva vybavené podnikatele působící v různých oblastech (zejména v oblasti obchodní), absolvent může působit i ve veřejném sektoru a obsah studia mu dává ten nejlepší základ k tomu, aby po absolvování předepsaných zkoušek působil jako auditor, daňový poradce, příp. makléř. Absolvent bude velmi dobře vybaven pro činnost prokuristy, exekutora, insolvenčního správce a podobné profese.

Obor Ekonomika podniku

Obor Ekonomika podniku je koncipován tak, aby absolventi byli schopni se teoreticky i prakticky orientovat v tržní ekonomice, zejména na úrovni mikroekonomické a dovedli projektovat a analyzovat efektivní chování hospodářských subjektů v tržním prostředí. Je zaměřen převážně na problematiku výrobní sféry a podnikání ve všech jeho formách. Základ koncepce stojí na rozvíjení studia oboru v bakalářském stupni a tvoří jej zejména předměty zaměření na správu společností, strategický rozvoj podniků a podnikání, inovační management a soudobé koncepce ekonomiky podniku. Softwarová podpora podnikové ekonomiky, simulace a modelování podnikových procesů, jakož rozvíjení speciálního podnikového managementu (logistika, řízení kvality, poradenství aj.) jsou nedílnou součástí studia. Koncepce oboru se opírá rovněž o práci s talenty (tzv. „Inkubátor talentovaných ekonomů a manažerů“).

Obor Management

Magisterské studium studijního oboru Management preferuje široký základ znalostí a dovedností. Výběr volitelných předmětů umožňuje profilaci v ekonomice a řízení podnikatelského subjektu a v oblasti řízení lidských zdrojů. V rámci oboru mají studenti možnost získat a prohloubit svoje znalosti z různých oblastí managementu s posílením znalostí z oblasti strategických procesů v managementu, jejich projektování a implementace, z finančního řízení, z manažerské ekonomiky, marketingu, účetnictví, práva, výpočetní techniky, z řízení lidských zdrojů a také z odborné disciplíny, která se zabývá etikou a společenskou odpovědností organizace. Studenti se seznámí a částečně procvičí dovednosti, které jsou nezbytné pro úspěšné vedení pracovních týmů a pro řízení vlastní kariéry. Absolventi oboru naleznou uplatnění jak ve výrobních, obchodních a inženýrských organizacích, tak také v organizacích nevýrobní povahy.

Obor Marketing a obchod

Navazující magisterské studium oboru Marketing a obchod navazuje na bakalářské studium daného oboru a prohlubuje jeho znalosti v oblastech, které jsou potřebné pro aktivní ovlivňování trhu (marketing) a úspěšnou realizaci vlastní nabídky (obchod).

Filozofie učebního plánu oboru vychází z možnosti uplatnění absolventů a je budována především na znalostech z oblasti marketingového řízení a tržní aplikace marketingu (mezinárodní marketing, business marketing). Studenti se rovněž zdokonalují v obchodních dovednostech (obchodní strategie, řízení nákupu, obchodní operace v zahraničí). Výuka je také doplněna o pokročilý kurs Marketingového výzkumu, Marketingovou komunikaci a Produktový management a Digitální marketing.

Absolventi tohoto oboru naleznou uplatnění zejména jako marketingoví a obchodní manažeři, manažeři výzkumných, reklamních a mediálních agentur, marketingoví poradci, analytici v sociálních médiích, specialisté pro public relations apod.

Obor Účetnictví a daně

Cílem magisterského studijního oboru Účetnictví a daně je připravit vysoce kvalifikované odborníky, kteří budou schopni vykonávat specializované analytické práce a manažerské funkce týkající se finanční problematiky na úrovni vrcholového a středního stupně řízení podniků a institucí. Studium je strukturováno a zaměřeno tak, aby absolventi nalezli uplatnění zvláště ve finančních útvarech a při finančním řízení jak podnikatelských subjektů, tak nepodnikatelských institucí, tj. v obchodních korporacích a družstev, investičních, poradenských a auditorských společnostech, komerčních bankách, institucích státní, regionální i mezinárodní správy. Po absolvování příslušných zkoušek se předpokládá i uplatnění absolventů jako účetních a daňových poradců, auditorů a insolvenčních správců.  

Základem studia je získání znalostí z oblasti:

  • transakcí zahrnující podnikové kombinace, akvizice a fúze,
  • aplikace mezinárodních standardů účetního výkaznictví,
  • auditingu, konsolidace a reportingu,
  • manažerského účetnictví a finančního řízení korporací na základě ekonomických analýz,
  • likvidace a insolvenčního řízení,
  • účetnictví bank a pojišťoven, neziskových organizací,
  • daňové problematiky včetně daňové teorie, daní v EU a praxe mezinárodního zdanění a dalších.

Studijní program Hospodářská politika a správa

Obor Eurospráva

Navazující magisterské studium oboru Eurospráva prohlubuje znalosti o ekonomickém
a institucionálním prostředí Evropské unie, o jednotlivých politikách (zejména strukturální, měnové, obchodní, sociální a environmentální), o vnitřním trhu EU, o bankovnictví a daních v EU. Rozšiřuje jak znalosti teorie evropské integrace, tak i znalosti praktické, zaměřené na programování strukturální pomoci EU s využitím evropských strukturálních a investičních fondů, na přípravu a řízení rozvojových projektů v EU a na rozvoj podnikatelského prostředí pro zvyšování konkurenceschopnosti. Důraz je kladen na standardy projektového a dotačního managementu, využívání kvantitativních metod a prohlubování jazykových znalostí nabídkou studia dalšího jazyka, přednášením částí nebo celých předmětů v angličtině a povinným využíváním cizojazyčných textů při výuce.

Profil absolventů je koncipován tak, aby byli schopni se orientovat v nových teoretických přístupech a současně řešit konkrétní situace tržního prostředí v probíhajících procesech integrace a globalizace. Po absolvování studia najdou uplatnění zejména v řídících funkcích jako ekonomové a euromanažeři ve veřejném sektoru, tj. státní správě a samosprávě na místní, regionální i celostátní úrovni i ve firmách, konzultačních organizacích a bankách, které působí v evropském prostoru, připravují a realizují konkrétní podnikatelské záměry nebo veřejné projekty využívající ekonomické nástroje a opatření v prostředí Evropské unie. Absolvování magisterského stupně poskytuje široký komplex vědomostí potřebných také pro uchazeče
o práci v mezinárodních organizacích a orgánech Evropské unie.

Obor Finance

Cílem navazujícího magisterského studijního oboru Finance je připravit vysoce kvalifikované odborníky, kteří budou schopni vykonávat specializované analytické práce a manažerské funkce týkající se finanční problematiky na úrovni vrcholového a středního stupně řízení podniků a institucí. Studium je strukturováno a zaměřeno tak, aby absolventi nalezli uplatnění zvláště ve finančních útvarech a při finančním řízení nefinančních institucí (výrobní
a obchodní podniky), finančních institucí (komerční a investiční banky, investiční společnosti, pojišťovny) a národního hospodářství (státní a regionální správa).

Obsahem studia je zejména získání znalostí a praktických dovedností v oblastech:

  • finančního řízení podniků, finančního rozhodování za rizika, investičního rozhodování, oceňování podniků, finančního modelování, teorie daní,
  • finančních, peněžních a kapitálových trhů, řízení komerčních bank, investičních společností a pojišťoven, oceňování derivátů, řízení portfolií finančních aktiv,
  • mezinárodních financí, mezinárodních finančních institucí, finančních soustav, fiskálních a daňových soustav.

Obor Národní hospodářství

Cílem navazujícího magisterského studijního oboru Národní hospodářství je prohloubení teoretických znalostí v oblastech hospodářské politiky, ekonomického rozvoje, zaměstnanosti, monetární ekonomie, bankovnictví, teoretické ekonomie a některých dalších oblastech dle odborného zájmu studenta, stejně tak jako osvojení si sofistikovaných analytických metod.

Jeho absolventi se tak stávají vysoce kvalifikovanými a ceněnými odborníky, kteří nachází uplatnění v centrálních a evropských orgánech, prestižních poradenských institucích, v analytických centrech významných bank, na manažerských pozicích, ve výzkumu, v politice apod.

Obor Regionální rozvoj

Studium regionálního rozvoje na magisterském stupni zahrnuje výuku standardních metod, instrumentů a principů využívaných při teoretickém poznávání a praktickém řízení ekonomických a environmentálních prvků a struktur v prostoru. Doplňují je poznatky z geografie a sociologie. Přístupy k rozvoji jednotlivých typů území jsou posuzovány ve vazbě na územně-rozvojové koncepce a politiky, aktuální společenské procesy a kvantitativní a kvalitativní metody hodnocení územních informací. Opomenuta nejsou ani další relevantní témata jako územní management a marketing, problematika projektů, hospodaření s přírodními zdroji či principy environmentální politiky. U vybraných předmětů je součástí výuky odborná anglická terminologie. Podobně jako bakalářské se také magisterské studium oboru Regionální rozvoj může opřít o skutečnost, že v jeho rámci působí celá řada zkušených specialistů, kteří se podíleli na řešení mnoha výzkumných projektů a to ve spolupráci s domácími
 i zahraničními partnery z řad univerzit, regionálních rozvojových agentur, územních samospráv a dalších. Nespornou výhodou pro studium regionálního rozvoje je také moderní technické vybavení na učebnách. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je diplomová práce zaměřená na regionální nebo environmentální téma. Absolvent magisterského stupně se může dále vzdělávat v doktorském studiu, na Ekonomické fakultě VŠB-Technické univerzity v Ostravě zejména v rámci oborů Podniková ekonomika a management a Ekonomie.

Obor Veřejná ekonomika a správa

Navazující magisterský studijní obor prohlubuje a rozvíjí znalosti z bakalářského studia oboru a poskytuje inženýrské znalosti ekonomie se zaměřením na veřejnou ekonomiku a správu. Studium oboru umožňuje získat hlubší znalosti o daňových systémech a o ekonomice a jejím řízení v oblastech jako je zdravotnictví, sociální zabezpečení, vzdělávání, kultura, bydlení, technická infrastruktura, bezpečnost a obrana, výzkum, sport; dále prohlubuje poznatky o ekonomice veřejné správy, o ekonomice a managementu státu, krajů a obcí, seznamuje s procesy rozhodování a nástroji kvality ve veřejném sektoru, vč. nástrojů veřejné politiky.

Studijní program Systémové inženýrství a informatika

Obor Informatika v ekonomice

Cílem navazujícího magisterského studijního oboru Informatika v ekonomice je prohloubení základních znalostí z bakalářského studia se zaměřením na oblast informatiky, kvantitativních metod a dalších ekonomických disciplín.

Prohloubení v oblasti ekonomické je prostřednictvím mikroekonomie, makroekonomie, práva v oblasti duševního vlastnictví, ale i strategického managementu a logistiky. Podstatnou součástí studia je možnost další specializace v rámci volitelných předmětů.

Oblast informačních a komunikačních technologií je rozšířena o základní dvousemestrální předměty softwarové inženýrství a soft computing včetně aplikací metod umělé inteligence v ekonomických procesech. Tyto profilující předměty jsou doplněny předměty věnující se řízení informační bezpečnosti, servisně orientovaným architekturám a oblasti business inteligence.

Oblast kvantitativní podpory managementu a systémové analýzy rozšiřuje znalosti z bakalářské statistiky o analýzu dotazníkových šetření, ekonometrické modelování a projektový management se zaměřením na IT oblast.

Speciální a diplomové semináře jsou završením propojení získaných znalostí a dovedností při analýze, tvůrčí tvorbě a implementaci informačních a komunikačních technologií v ekonomických procesech s komplexním dopadem na uplatnění studentů v reálném životě. Absolventi oboru naleznou uplatnění na úrovni vrcholového i středního stupně řízení zejména v podnicích, ve státní správě, ale i ve finančních a pojišťovacích institucích a na pracovištích ekonomického výzkumu.


© 2018 VŠB-TU Ostrava