Navazující magisterské studijní obory

Charakteristiky navazujících magisterských studijních oborů

Studijní program Ekonomika a management

Obor Ekonomika a právo v podnikání

Tento obor reaguje na poptávku praxe po ekonomech působících v řadě oblastí, vyžadujících vedle znalostí ekonomických i prohloubené znalosti z oblasti práva. Cílem studia je tedy připravit absolventy k výkonu povolání, při nichž budou řešit standardní i nestandardní manažerské úkoly v malých i středně velkých firmách a zároveň umožnit uplatnění absolventů v organizacích veřejné správy.

Vedle získání tradičních ekonomických znalostí poskytuje studium oboru i znalosti z oblasti obchodního práva, práv průmyslových, hospodářské i nekalé soutěže a obchodně závazkových vztahů, které studenti získají v rámci bakalářského studia na fakultě, jsou pak v magisterském studiu dále prohlubovány i o oblast zahraničního obchodu, včetně práva EU se zaměřením na potřeby ekonomů. Pro prohloubení znalostí právního rámce podnikání, resp. činnosti ekonoma vůbec se pak studenti podrobněji dále seznámí v magisterském studiu s problematikou finančního práva (včetně práva kapitálového trhu), práva duševního vlastnictví, pojistného práva a nakonec se všemi pro ekonomy důležitými právními předpisy, upravujícími oblast podnikání. 

Uplatnění absolventa oboru je velmi široké. Především půjde o znalostmi práva vybavené podnikatele působící v různých oblastech (zejména v oblasti obchodní), absolvent může působit i ve veřejném sektoru a obsah studia mu dává ten nejlepší základ k tomu, aby po absolvování předepsaných zkoušek působil jako auditor, daňový poradce, příp. makléř. Absolvent bude velmi dobře vybaven pro činnost prokuristy, exekutora, insolvenčního správce a podobné profese.

Obor Ekonomika podniku

Obor Ekonomika podniku je koncipován tak, aby absolventi byli schopni se teoreticky i prakticky orientovat v tržní ekonomice, zejména na úrovni mikroekonomické a dovedli projektovat a analyzovat efektivní chování hospodářských subjektů v tržním prostředí. Je zaměřen převážně na problematiku výrobní sféry a podnikání ve všech jeho formách. Základ koncepce stojí na rozvíjení studia oboru v bakalářském stupni a tvoří jej zejména předměty zaměření na správu společností, strategický rozvoj podniků a podnikání, inovační management a soudobé koncepce ekonomiky podniku. Softwarová podpora podnikové ekonomiky, simulace a modelování podnikových procesů, jakož rozvíjení speciálního podnikového managementu (logistika, řízení kvality, poradenství aj.) jsou nedílnou součástí studia. Koncepce oboru se opírá rovněž o práci s talenty (tzv. „Inkubátor talentovaných ekonomů a manažerů“).

Obor Management

Magisterské studium studijního oboru Management preferuje široký základ znalostí a dovedností. Výběr volitelných předmětů umožňuje profilaci v ekonomice a řízení podnikatelského subjektu a v oblasti řízení lidských zdrojů. V rámci oboru mají studenti možnost získat a prohloubit svoje znalosti z různých oblastí managementu s posílením znalostí z oblasti strategických procesů v managementu, jejich projektování a implementace, z finančního řízení, z manažerské ekonomiky, marketingu, účetnictví, práva, výpočetní techniky, z řízení lidských zdrojů a také z odborné disciplíny, která se zabývá etikou a společenskou odpovědností organizace. Studenti se seznámí a částečně procvičí dovednosti, které jsou nezbytné pro úspěšné vedení pracovních týmů a pro řízení vlastní kariéry. Absolventi oboru naleznou uplatnění jak ve výrobních, obchodních a inženýrských organizacích, tak také v organizacích nevýrobní povahy.

Obor Marketing a obchod

Navazující magisterské studium oboru Marketing a obchod navazuje na bakalářské studium daného oboru a prohlubuje jeho znalosti v oblastech, které jsou potřebné pro aktivní ovlivňování trhu (marketing) a úspěšnou realizaci vlastní nabídky (obchod).

Filozofie učebního plánu oboru vychází z možnosti uplatnění absolventů a je budována především na znalostech z oblasti marketingového řízení a tržní aplikace marketingu (mezinárodní marketing, business marketing). Studenti se rovněž zdokonalují v obchodních dovednostech (obchodní strategie, řízení nákupu, obchodní operace v zahraničí). Výuka je také doplněna o pokročilý kurs Marketingového výzkumu, Marketingovou komunikaci a Produktový management a Digitální marketing.

Absolventi tohoto oboru naleznou uplatnění zejména jako marketingoví a obchodní manažeři, manažeři výzkumných, reklamních a mediálních agentur, marketingoví poradci, analytici v sociálních médiích, specialisté pro public relations apod.

Obor Účetnictví a daně

Cílem magisterského studijního oboru Účetnictví a daně je připravit vysoce kvalifikované odborníky, kteří budou schopni vykonávat specializované analytické práce a manažerské funkce týkající se finanční problematiky na úrovni vrcholového a středního stupně řízení podniků a institucí. Studium je strukturováno a zaměřeno tak, aby absolventi nalezli uplatnění zvláště ve finančních útvarech a při finančním řízení jak podnikatelských subjektů, tak nepodnikatelských institucí, tj. v obchodních korporacích a družstev, investičních, poradenských a auditorských společnostech, komerčních bankách, institucích státní, regionální i mezinárodní správy. Po absolvování příslušných zkoušek se předpokládá i uplatnění absolventů jako účetních a daňových poradců, auditorů a insolvenčních správců.  

Základem studia je získání znalostí z oblasti:

  • transakcí zahrnující podnikové kombinace, akvizice a fúze,
  • aplikace mezinárodních standardů účetního výkaznictví,
  • auditingu, konsolidace a reportingu,
  • manažerského účetnictví a finančního řízení korporací na základě ekonomických analýz,
  • likvidace a insolvenčního řízení,
  • účetnictví bank a pojišťoven, neziskových organizací,
  • daňové problematiky včetně daňové teorie, daní v EU a praxe mezinárodního zdanění a dalších.

Studijní program Hospodářská politika a správa

Obor Eurospráva

Navazující magisterské studium oboru Eurospráva prohlubuje znalosti o ekonomickém
a institucionálním prostředí Evropské unie, o jednotlivých politikách (zejména strukturální, měnové, obchodní, sociální a environmentální), o vnitřním trhu EU, o bankovnictví a daních v EU. Rozšiřuje jak znalosti teorie evropské integrace, tak i znalosti praktické, zaměřené na programování strukturální pomoci EU s využitím evropských strukturálních a investičních fondů, na přípravu a řízení rozvojových projektů v EU a na rozvoj podnikatelského prostředí pro zvyšování konkurenceschopnosti. Důraz je kladen na standardy projektového a dotačního managementu, využívání kvantitativních metod a prohlubování jazykových znalostí nabídkou studia dalšího jazyka, přednášením částí nebo celých předmětů v angličtině a povinným využíváním cizojazyčných textů při výuce.

Profil absolventů je koncipován tak, aby byli schopni se orientovat v nových teoretických přístupech a současně řešit konkrétní situace tržního prostředí v probíhajících procesech integrace a globalizace. Po absolvování studia najdou uplatnění zejména v řídících funkcích jako ekonomové a euromanažeři ve veřejném sektoru, tj. státní správě a samosprávě na místní, regionální i celostátní úrovni i ve firmách, konzultačních organizacích a bankách, které působí v evropském prostoru, připravují a realizují konkrétní podnikatelské záměry nebo veřejné projekty využívající ekonomické nástroje a opatření v prostředí Evropské unie. Absolvování magisterského stupně poskytuje široký komplex vědomostí potřebných také pro uchazeče
o práci v mezinárodních organizacích a orgánech Evropské unie.

Obor Finance

Cílem navazujícího magisterského studijního oboru Finance je připravit vysoce kvalifikované odborníky, kteří budou schopni vykonávat specializované analytické práce a manažerské funkce týkající se finanční problematiky na úrovni vrcholového a středního stupně řízení podniků a institucí. Studium je strukturováno a zaměřeno tak, aby absolventi nalezli uplatnění zvláště ve finančních útvarech a při finančním řízení nefinančních institucí (výrobní
a obchodní podniky), finančních institucí (komerční a investiční banky, investiční společnosti, pojišťovny) a národního hospodářství (státní a regionální správa).

Obsahem studia je zejména získání znalostí a praktických dovedností v oblastech:

  • finančního řízení podniků, finančního rozhodování za rizika, investičního rozhodování, oceňování podniků, finančního modelování, teorie daní,
  • finančních, peněžních a kapitálových trhů, řízení komerčních bank, investičních společností a pojišťoven, oceňování derivátů, řízení portfolií finančních aktiv,
  • mezinárodních financí, mezinárodních finančních institucí, finančních soustav, fiskálních a daňových soustav.

Obor Národní hospodářství

Cílem navazujícího magisterského studijního oboru Národní hospodářství je prohloubení teoretických znalostí v oblastech hospodářské politiky, ekonomického rozvoje, zaměstnanosti, monetární ekonomie, bankovnictví, teoretické ekonomie a některých dalších oblastech dle odborného zájmu studenta, stejně tak jako osvojení si sofistikovaných analytických metod.

Jeho absolventi se tak stávají vysoce kvalifikovanými a ceněnými odborníky, kteří nachází uplatnění v centrálních a evropských orgánech, prestižních poradenských institucích, v analytických centrech významných bank, na manažerských pozicích, ve výzkumu, v politice apod.

Obor Veřejná ekonomika a správa

Navazující magisterský studijní obor prohlubuje a rozvíjí znalosti z bakalářského studia oboru a poskytuje inženýrské znalosti ekonomie se zaměřením na veřejnou ekonomiku a správu. Studium oboru umožňuje získat hlubší znalosti o daňových systémech a o ekonomice a jejím řízení v oblastech jako je zdravotnictví, sociální zabezpečení, vzdělávání, kultura, bydlení, technická infrastruktura, bezpečnost a obrana, výzkum, sport; dále prohlubuje poznatky o ekonomice veřejné správy, o ekonomice a managementu státu, krajů a obcí, seznamuje s procesy rozhodování a nástroji kvality ve veřejném sektoru, vč. nástrojů veřejné politiky.

Studijní program Systémové inženýrství a informatika

Obor Informatika v ekonomice

Cílem navazujícího magisterského studijního oboru Informatika v ekonomice je prohloubení základních znalostí z bakalářského studia se zaměřením na oblast informatiky, kvantitativních metod a dalších ekonomických disciplín.

Prohloubení v oblasti ekonomické je prostřednictvím mikroekonomie, makroekonomie, práva v oblasti duševního vlastnictví, ale i strategického managementu a logistiky. Podstatnou součástí studia je možnost další specializace v rámci volitelných předmětů.

Oblast informačních a komunikačních technologií je rozšířena o základní dvousemestrální předměty softwarové inženýrství a soft computing včetně aplikací metod umělé inteligence v ekonomických procesech. Tyto profilující předměty jsou doplněny předměty věnující se řízení informační bezpečnosti, servisně orientovaným architekturám a oblasti business inteligence.

Oblast kvantitativní podpory managementu a systémové analýzy rozšiřuje znalosti z bakalářské statistiky o analýzu dotazníkových šetření, ekonometrické modelování a projektový management se zaměřením na IT oblast.

Speciální a diplomové semináře jsou završením propojení získaných znalostí a dovedností při analýze, tvůrčí tvorbě a implementaci informačních a komunikačních technologií v ekonomických procesech s komplexním dopadem na uplatnění studentů v reálném životě. Absolventi oboru naleznou uplatnění na úrovni vrcholového i středního stupně řízení zejména v podnicích, ve státní správě, ale i ve finančních a pojišťovacích institucích a na pracovištích ekonomického výzkumu.


© 2018 VŠB-TU Ostrava