Bakalářské studijní obory

Charakteristiky bakalářských studijních oborů

Studijní program Ekonomika a management

Obor Ekonomika podniku

Obor Ekonomika podniku je koncipován tak, aby absolventi rozuměli podstatě ekonomiky podniku a dokázali se prakticky orientovat v tržní ekonomice. Absolvent získá přehled o organizaci, managementu, o procesech ve firmě, o přístupech k  řízení a financování podniku a o sledování a vyhodnocování jeho hospodářské činnosti při existenci různých podmínek jejich realizace. Absolvent studijního oboru nalezne uplatnění ve výrobních organizacích i v podnicích poskytujících služby v odborných ekonomických, manažerských i jiných specializovaných funkcích nižší až střední podnikové úrovně, resp. ve sféře podnikání. Jde o moderně a komplexně formovaný obor s orientací na malé, střední i velké podniky. Současně jsou studenti studijního oboru připraveni pro pokračování ve studiu na magisterském stupni.

Obor Ekonomika podniku, specializace Ekonomika a právo v podnikání

Studenti specializace Ekonomika a právo v podnikání vedle 2 právních předmětů pro všechny obory studijního programu Ekonomika a management (jedná se o předměty Právo a Obchodní právo), a vedle povinných fakultních a oborových předmětů absolvují dalších 7 předmětů z oblasti práva, které je budou profilovat tak, aby oproti jiným absolventům předmětného oboru (resp. i jiných oborů nabízených v bakalářském studiu na fakultě) získali hlubší znalosti práva, které významně ovlivňují činnost každého ekonoma.

Studium této specializace reaguje na poptávku praxe po ekonomech působících v řadě oblastí, vyžadujících vedle znalostí ekonomických i prohloubené znalosti z oblasti práva. Cílem studia je tedy připravit absolventy k výkonu povolání, při nichž budou řešit standardní i nestandardní manažerské úkoly v malých i středně velkých firmách a zároveň umožnit jejich uplatnění v organizacích veřejné správy.

Studenti této specializace si tedy osvojí znalosti z oblasti základů práva, obchodního práva, pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, dále pak z oblasti správního práva, živnostenského práva, právní úpravy reklamy, daňového práva, včetně daňového procesu, a nakonec i ekonomické kriminality.

Obor Management

Bakalářské studium studijního oboru Management umožňuje získat odborné znalosti a dovednosti zaměřené na pochopení a řízení manažerských funkcí a procesů organizací, především ziskových, ale rovněž neziskových. Absolvent oboru si osvojí poznatky z mikroekonomie a makroekonomie, matematiky, práva a z marketingu, které jsou přednášeny v rámci studijního programu Ekonomika a management. Specifické předměty oboru Management jsou orientované do oblasti řízení provozní ekonomiky a analýzy její efektivnosti v napojení na účetnictví, daně a financování, zvládnutí personálních procesů, včetně odměňování. Absolvent získá také hlubší znalosti z oblastí řízení výroby, ze strategie stanovení cen, z logistiky a z problematiky sociologických, psychologických a sociálně psychologických poznatků uplatňovaných v řídící činnosti. Pozornost je rovněž věnována řízení malých firem a také získání relevantních manažerských dovedností.

Obor Management, specializace Sportovní management

Absolvent specializace Sportovní management získá znalosti z mikroekonomie a makroekonomie, znalosti z managementu a marketingu včetně jejich aplikace na specifickou oblast sportu, dále znalosti o možnostech podnikání ve sportu a specifické znalosti problematiky současného managementu ve sportu, včetně ekonomického přínosu sportu pro národní hospodářství, znalosti z plánování, organizování, kontroly, vedení lidí a řízení lidských zdrojů v tělesné výchově a sportu, znalosti z oblasti nabídky sportovních služeb. Získá přehled o negativních jevech ve sportu, bude se orientovat v problematice zdravého životního stylu, tělocvičné rekreace a volnočasových aktivitách široké populace v návaznosti na sportovní prostředí.

Studium této specializace reaguje na poptávku praxe po manažerech působících v různých oblastech sportovního prostředí ČR. Absolventi specializace mohou najít uplatnění ve sportovních klubech, sdruženích a organizacích od místních a regionálních až po svazové a národní, ve firmách, které vyrábějí a prodávají sportovní zboží, náčiní a nářadí, sportovní výzbroj a výstroj, v jakýchkoliv institucích a zařízeních, které nabízejí svým klientům a zákazníkům sportovně, rekreačně nebo rehabilitačně zaměřené programy, v různých reklamních a marketingových společnostech se sportovní specializací, v cestovních kancelářích s turistickými a sportovně-rekreačními programy pro volný čas, v organizacích specializovaných na pořádání sportovních soutěží, setkání, turnajů atp.

Obor Marketing a obchod

Bakalářské studium oboru Marketing a obchod je koncipováno tak, aby se absolventi byli schopni teoreticky i prakticky orientovat v základní problematice marketingu a obchodu, a to zejména z pohledu mikroekonomického.

Východisko studia představuje obecný základ, který je dále prohlubován o znalosti z oblasti podnikové ekonomiky, managementu a zejména marketingových a obchodních disciplín: marketingového výzkumu, marketingových aplikací, marketingu služeb, e-marketingu, spotřebitelského chování a obchodních činností.

Absolventi mohou nalézt uplatnění v obchodních a marketingových útvarech podniků, ve výzkumných a reklamních agenturách a společnostech pro sociální média.

Obor Marketing a obchod, specializace Média a ekonomická žurnalistika

Cílem bakalářského studia specializace Média a ekonomická žurnalistika je příprava studentů na profesi redaktorů sdělovacích prostředků (zvláště ekonomicky zaměřených) a manažerů, kteří  jsou schopni tato média řídit.

Po absolvování studia budou studenti schopni srozumitelně, fundovaně a nezkresleně zprostředkovávat základní informace z ekonomické teorie a praxe mediálnímu publiku a zvládat agendu hospodářského a administrativního řízení redakcí všech typů médií. Studenti se rovněž naučí jak spravovat weby tak, aby byly uživatelsky srozumitelné, a jak účinně řídit komunikaci prostřednictvím sociálních médií (Facebook, You Tube, Instagram a další). Studenti při studiu specializace rovněž získají znalosti z oblasti psychologie, sociologie a marketingu, která jim umožní lépe pochopit potřeby čtenářů, diváků a posluchačů.
Absolventi specializace mohou nalézt uplatnění jako redaktoři v médiích, zvláště ekonomicky zaměřených, jako manažeři v médiích, jako tiskoví mluvčí nebo PR manažeři ve společnostech a institucích. Rovněž mohou pracovat jako analytici v  tradičních i sociálních médiích, jako tvůrci reklamních textů, SEO konzultanti nebo PPC specialisté.

Obor Účetnictví a daně

Cílem bakalářského studijního oboru Účetnictví a daně je připravit kvalifikované odborníky, kteří budou schopni vykonávat specializované práce a manažerské funkce v oblasti účetnictví a daní na středním stupni řízení. Studium je zaměřeno a profilováno zejména s ohledem na uplatnění absolventů v účetních a finančních útvarech podnikatelských i nepodnikatelských subjektů. Jde především o účetní a daňová pracoviště v obchodních korporacích, nestátních neziskových organizacích a dále v organizacích státní správy, především na finančních úřadech a celních úřadech a finančních institucích apod.

Obsahem studia je zejména získání znalostí a praktických dovedností v oblastech:

  • účetnictví obchodních korporací a družstev,
  • nákladového účetnictví,
  • mezinárodního účetnictví,
  • přímých a nepřímých daní a daňové správy,
  • souvisejících právních předpisů atd.

Studijní program Hospodářská politika a správa

Obor Eurospráva

V bakalářském studiu oboru Eurospráva získávají studenti základní znalosti z ekonomie, managementu, podnikání a veřejné správy, které jsou rozšířeny o oborové předměty zaměřené na instituce a mechanismy fungování Evropské unie, na otázky globalizace, světové
a evropské integrace, na hospodářskou a regionální politiku EU, přípravu projektů s využitím Evropských strukturálních a investičních fondů, podporu podnikání v EU a na angličtinu evropské integrace.

Absolventi oboru jsou vybaveni základními znalostmi o ekonomickém prostředí Evropské unie, jejích institucích a politikách. Naleznou uplatnění jako pracovníci v institucích veřejné správy, v podnikatelské sféře nebo konzultačních firmách, které se zabývají otázkami evropské integrace nebo připravují podklady pro realizaci konkrétních podnikatelských záměrů nebo veřejných projektů využívajících nástroje politik EU.

Obor Finance

Cílem bakalářského studijního oboru Finance je připravit kvalifikované odborníky, kteří budou schopni vykonávat specializované práce a manažerské funkce v oblasti financí na středním stupni řízení. Studium je zaměřeno a profilováno zejména s ohledem na uplatnění absolventů ve finančních útvarech a při finančním řízení nefinančních institucí (výrobní
a obchodní podniky, státní správa) a finančních institucí (banky, investiční společnosti, pojišťovny).

Obsahem studia je zejména získání znalostí a praktických dovedností v oblastech:

  • finančního řízení a rozhodování podniků, řízení nákladů, kalkulací, cen, účetnictví
    a daní,
  • finančních a kapitálových trhů, komerčního a investičního bankovnictví, pojišťovnictví.

Obor Národní hospodářství

Studium oboru Národní hospodářství vede k pochopení fungování ekonomiky na regionální, národní i evropské úrovni a poznání možností jejího ovlivňování prostřednicím nástrojů hospodářské politiky. Důležitou součástí je také poznání dopadů praktické hospodářské politiky na firemní praxi, domácnosti a další ekonomické aktéry, stejně tak jako jejich vlivu na podobu hospodářské politiky. V průběhu studia jsou studenti rozvíjeni také v oblasti tvorby analýz a zpracování dat. Kombinace těchto znalostí a dovedností činí z absolventů oboru široce použitelné odborníky v oblastech hospodářské politiky, ekonomického rozvoje, zaměstnanosti, monetární ekonomie a bankovnictví.

Absolventi bakalářského studia nachází uplatnění ve firemní i veřejné sféře na pracovních pozicích, které v oblasti jejich odbornosti vyžadují práci s informacemi, hodnocení aktuálního stavu a hledání možností jeho zlepšování. Konkrétně se jedná o pracovní pozice v institucích státní správy a samosprávy, regionálního rozvoje, Úřadu práce ČR či Státním úřadu inspekce práce, v bankovním sektoru, v poradenství, zahraničním obchodě, na pozici HR specialistů atd.

Obor Veřejná ekonomika a správa

Bakalářský studijní obor Veřejná ekonomika a správa umožňuje získat základy znalostí ekonomické teorie, včetně osvojení dovedností poznat, formulovat a hodnotit ekonomické souvislosti základních rozhodovacích procesů. Vedle šířeji koncipovaného obecného základu z oblasti ekonomie, matematiky, managementu, marketingu, podnikové ekonomiky, financí, práva, účetnictví apod., je bakalářské studium zaměřeno na mechanismy financování a správu veřejného sektoru, postihuje základy ekonomiky ve veřejném sektoru, problematiku veřejných rozpočtů a jejich zdrojů, fungování neziskových organizací, organizace a nástroje veřejné správy, včetně základů státní, regionální a municipální ekonomiky; dále je zaměřeno na sociální politiku, využívání územních a správních informačních systémů apod.

Studijní program Systémové inženýrství a informatika

Obor Informatika v ekonomice

Bakalářský studijní obor Informatika v ekonomice je koncipován jako multidisciplinární. Východiskem koncepce oboru je získání základních znalostí a prohloubení dovedností pro čtyři hlavní pilíře: ekonomické disciplíny, informační a komunikační technologie v ekonomických procesech, základy kvantitativních a systémových přístupů při analýze a rozhodování v ekonomice a prohloubení jazykových znalostí a kompetencí.

Cílem studia bakalářského studijního oboru Informatika v ekonomice je připravit kvalifikované odborníky, kteří budou schopni spravovat, analyzovat, navrhovat a implementovat informační a komunikační technologie spojené s řízením různých úrovní ekonomických procesů v malých i velkých firmách, finančních institucích a organizacích veřejné správy. Vzhledem k získání základních znalostí a dovedností v ekonomických disciplínách se absolventi mohou uplatnit i jako analytici a metodici ekonomických procesů a projektoví manažeři nejen v tuzemských, ale i zahraničních organizacích s ohledem na získané odborné jazykové znalosti.


© 2018 VŠB-TU Ostrava