Často kladené otázky

Navazující magisterské studium

Obecné informace pro uchazeče do navazujícího magisterského studia

Uchazeči o studium musí podat přihlášku do 15. 5. 2018. Přihláška se podává elektronicky na adrese http://uchazec.vsb.cz a současně tištěná zkrácená podepsaná verze přihlášky musí být doručena na studijní oddělení EkF.

Přijímací zkoušky se budou konat ve dnech 26. - 27. 6. 2018.

Ekonomická fakulta nerealizuje náhradní termín přijímacích zkoušek.

Za přijímací řízení je nutno uhradit administrativní poplatek 500,- Kč

Bližší informace: https://www.ekf.vsb.cz/cs/_uchazeci/prijimaci-rizeni/informace_nmgr_studium/

Z čeho se skládá přijímací řízení?

Přijímací řízení se skládá z písemných testů z předmětů Ekonomie a Oborový předmět.

Lze prominout přijímací zkoušky?

Na základě žádosti lze prominout přijímací zkoušky uchazečům, kteří absolvovali stejný studijní obor v bakalářském studiu, pokud v průběhu bakalářského studia neopakovali ročník a vykonali či vykonají státní závěrečnou zkoušku v řádném termínu za daný akademický rok a dosáhli aritmetického studijního průměru za dobu bakalářského studia do 2,00 včetně.

Jaká je náročnost přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia?

Testy na přijímací řízení odpovídají obsahové náplni předmětů bakalářského studia ekonomického zaměření.

Které obory je možno studovat v kombinované formě studia?

V akademickém roce 2018/19 budou otevřeny v bakalářském studiu v rámci studijního programu Hospodářská politika a správa – obor Veřejná ekonomika a správa, v rámci studijního programu  Ekonomika a management – obor Ekonomika podniku a obor Management.

Kdy probíhá výuka v kombinované formě studia?

Výuka probíhá v režimu pátek odpoledne, některé volitelné předměty ve vyšších ročnících studia jsou vyučovány také v sobotu dopoledne.


© 2018 VŠB-TU Ostrava