Často kladené otázky

Bakalářské studium

Obecné informace pro uchazeče do bakalářského studia

Uchazeči o studium musí podat přihlášku do 15. 5. 2018. Přihláška se podává elektronicky na adrese http://uchazec.vsb.cz a současně tištěná zkrácená podepsaná verze přihlášky musí být doručena na studijní oddělení EkF.

Přijímací zkoušky ke studiu v bakalářských studijních programech budou realizovány na základě výběrového  řízení, ve kterém bude základním kritériem výběru výsledek Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) dosažený v testu obecných studijních předpokladů (OSP nebo VŠP). Uchazeči o studium budou vykonávat testy obecných studijních předpokladů prostřednictvím společnosti www.scio.cz, s.r.o., která zajišťuje tyto certifikované zkoušky a zaručuje rovnost podmínek pro uchazeče a objektivitu vyhodnocení.

Podáním přihlášky ke studiu není student automaticky přihlášen k testům Obecných studijních předpokladů.

Za přijímací řízení je nutno uhradit administrativní poplatek 500,- Kč

Bližší informace: https://www.ekf.vsb.cz/cs/_uchazeci/prijimaci-rizeni/pravidla/

Lze podat více přihlášek na různé studijní programy?

Na Ekonomickou fakultu lze podat pouze jednu přihlášku na jeden studijní program, a to podle místa realizace výuky (Ostrava, Valašské Meziříčí, Šumperk).

Lze prominout přijímací zkoušky?

Všichni uchazeči o bakalářské studium musí vykonat Scio testy (Obecné studijní předpoklady – Všeobecné študijné předpoklady), které jsou kritériem výběru pro přijetí na fakultu.

Z čeho se skládají přijímací zkoušky?

Přijímací zkoušky jsou realizovány prostřednictvím testů obecných studijních předpokladů vykonaných prostřednictvím společnosti Scio, viz www.scio.cz.  Scio testy pro bakalářské studium je možné vykonat i na Slovensku – slovenská verze OSP – VŠP.

Je  možno účastnit se Scio testů i v jiných místech než je Ostrava? 

Ano, viz www.scio.cz

Kolikrát je možno konat Scio testy?

Testy OSP/VŠP je možné několikrát opakovat, fakulta akceptuje všechny vypsané termíny společností Scio a fakultě je předložen nejlepší dosažený výsledek.

Jak se fakulta dozví výsledky Scio testů studenta?

Společnost Scio do databáze uchazečů o studium na fakultě uvede výsledky testů. Uchazeč při přihlašování na Scio testy musí dát souhlas s poskytnutím výsledků dané fakultě.

Když student dostane vyrozumění o přijetí, zavazuje ho to skutečně do školy nastoupit?

Rozhodnutím o přijetí ke studiu vzniká uchazeči právo na zápis ke studiu. Studentem se stává až dnem zápisu ke studiu, pokud se nezapíše je vhodné o této skutečnosti zaslat informaci.

Kde zjistím, jaké předměty budou vyučovány v akad. rok 2018/19?

Studijní plány jednotlivých studijních programu pro akademický rok jsou k dispozici na web stránkách http://edison.sso.vsb.cz/cz.vsb.edison.edu.study.prepare.web/StudyPlanPublicView.faces?facultyId=8&academicYearId=53.

Jak je to s kolejemi v Ostravě a při jaké dojezdové vzdálenosti z místa bydliště je šance, že student dostane koleje?

Ubytování na kolejích se poskytuje studentům na základě žádosti, která má písemnou  nebo elektronickou podobu. Rozhodnutí o přidělení (nepřidělení) místa na koleji  bude  studentům budoucích prvních ročníků odesláno písemně na adresu žadatele nebo elektronickou poštou nejpozději do 20. 8. běžného roku. Bližší informace naleznete na https://www.vsb.cz/ubytovani/cs/pro-studenty/harmonogram-ubytovani-prvnich-rocniku/

Jaké jsou možnosti účastnit se odborných stáží v podnicích?

V současné době je ve studijních plánech všech oborů zařazen předmět Odborná praxe a je možno ji vykonávat ve vybraném podniku. Odborné praxe slouží k upevňování a rozšiřování vědomostí a dovedností získaných studiem na základě práce studenta na odpovídajícím pracovišti. Jsou součástí studijních programů a pokynem děkana nebo pokynem pedagoga garantující katedry je dán způsob jejich organizace, zajištění a provádění.

Které obory je možno studovat v kombinované formě studia?

V akademickém roce 2018/19 budou otevřeny v bakalářském studiu v rámci studijního programu Hospodářská politika a správa – obor Veřejná ekonomika a správa, v rámci studijního programu  Ekonomika a management – obor Ekonomika podniku.

Kdy probíhá výuka v kombinované formě studia?

Výuka probíhá v režimu pátek odpoledne, některé volitelné předměty ve vyšších ročnících studia jsou vyučovány také v sobotu dopoledne.


© 2018 VŠB-TU Ostrava